Nieuw aktieprotocol West 2 wellicht gemeentebreed

Tijdens de openbare vergadering van 15 april j.l. werden  in eerste instantie de parkeerproblemen binnen de wijk besproken. Het afblazen van de proef welke voor de Tooropstraat gepland was, en met name met taxivervoer te maken had, zal worden opgevolgd door een flyer aan de taxichauffeurs uit te reiken in een poging enige mentaliteitsverandering te weeg te brengen. 

Voor de van Kinsbergenstraat is in principe overeenstemming bereikt door bewoners en gemeente, waarbij het parkeerverbod wordt opgeheven op een klein stukje na, wat aangegeven zal gaan worden met een gele streep, hier zal ook niet meer gedoogd worden. In afwachting van de gebruikelijke procedure en toestemming van de toekomstige wethouder zal een en ander voor juni gerealiseerd gaan worden. 
Tijdens de rondvraag werd door bewoners van het achterste deel van de Tooropstraat ook aandacht gevraagd voor hun parkeerproblemen. Dit zal doormiddel van een nieuw aktieprotocol behandeld gaan worden. Dit aktieprotocol wat door de raad van West 2 naar aanleiding van communicatieproblemen tussen bewoners, wijkraad en gemeente is opgesteld, is bij de gemeente zo goed ontvangen dat dit wellicht als voorbeeld voor de hele gemeente Dongen zal gaan dienen. 
Ten aanzien van de BOA en wijkagent wil de voorzitter nogmaals benadrukken dat het melden van klachten in eerste instantie altijd via de klachtenlijn van de gemeente dient te gebeuren. Dit blijkt nog niet altijd duidelijk te zijn. Mede naar aanleiding daarvan werd ook melding gemaakt van een idee wat aangedragen werd om als wijkraad eens na te denken over een buurtwacht. Dit werd aan de aanwezigen meegegeven. 
Ook deelde de voorzitter mee dat de wijken West 1 en 2  door het Sociaal Team van de gemeente Dongen als proefproject zullen dienen, dit was overigens via de media al bekend geworden. Verder is er een nieuw verkeersplan bekend gemaakt wat rond de 2 scholen in onze wijk zijn beslag zal krijgen. Voor het lopende projekt Bloemaertstraat, wordt verwacht dat dit in de maand juni gerealiseerd zal zijn, er ligt een plan wat in overleg met bewoners en in samenwerking met de jeugdgemeenteraad is opgesteld, dit wacht alleen nog op goedkeuring van de toekomstige wethouder. Diezelfde jeugdgemeenteraad zal ook betrokken worden bij het toekomstige projekt van de wijkraad betreffende het Dongepark, dit zal overigens pas na de zomervakantie worden opgestart, ook de huidige hondenlosloopplaats waarover klachten waren zal hierin worden meegenomen.