Partijen reageren op raadsvergadering rondom keuzenota

Foto:

Donderdag 19 september was de raadzaal in het Dongense gemeentehuis het decor voor een raadsvergadering met als onderwerp de Keuzenota. In deze Keuzenota ventileert het college een aantal ideeën om een bedrag van maar liefst 4,2 miljoen euro te bezuinigen op de begroting voor 2020.

Het werd een roerige vergadering waarin de coalitite en de oppositie lijnrecht tegenover elkaar stonden (lees hier). In onderstaande ingezonden berichten geven enkele partijen hun visie op het gebeuren.

CDA

Keuzenota 2020: uw mening telt

Het CDA maakt zich al langer dan een jaar ernstige zorgen over de gemeentelijke financiën. De gemeente Dongen heeft een tekort van 4,2 mio euro. Het geld moet gevonden worden door enerzijds te bezuinigen en anderzijds om de inkomsten te vergroten. Het College van B&W (VPD, PvdA en de Dongense VVD) heeft een keuzenota gemaakt, waarin mogelijke opties staan. Het CDA is van mening dat het goed is dat er een keuzenota is gemaakt en dat er nadrukkelijk opties worden afgewogen. Echter, deze keuzenota had er eerder moeten zijn en de gemeenteraad had voldoende tijd moeten krijgen om de keuzenota te bestuderen. Deze keuzes raakt iedere inwoner van Dongen en dan moet je een zorgvuldige afweging kunnen maken.

Te laat
Het CDA heeft op meerdere momenten (samen met D66 en de Ouderenpartij) aangegeven mee te willen denken over de te maken keuzes.
– November 2018: Het CDA heeft bij de behandeling van de begroting 2019 aangedrongen om de gemeenteraad meer te betrekken bij de begroting.
– de keuzes die gemaakt moeten worden. Deze is verworpen.
– Juni 2019 was de bespreking van de kadernota. Een kadernota bevat de inhoudelijke en financiële kaders Februari 2019: Het CDA heeft samen met D66 en de Ouderenpartij is een motie ingediend, met de duidelijk opdracht om de gehele gemeenteraad actief te betrekken bij een visie omtrent voor het beleid en uitvoering voor het komend jaar. Voor het CDA was de kadernota die werd gepresenteerd door het College niet specifiek en volledig. Veel aandachtspunten/onderwerpen stonden op € 0,- of werden als “Pro Memorie” opgenomen (De aanduiding “PM” is omdat de omvang van het effect nog niet bekend is en daar ook geen aanname op kan worden gedaan).
– September 2019 heeft de fractie van het CDA Dongen – ’s Gravenmoer technische vragen gesteld omdat er geen financiële bestuur rapportage was opgemaakt. Maar ook om er achter te komen of er al oplossingen waren gevonden om tot een sluitende begroting 2020 te komen.

Te weinig voorbereidingstijd
Op 13 september is de keuzennota naar de gemeenteraad gestuurd. 6 dagen later, op donderdag 19 september mocht de raad, in een extra opiniërende raadsvergadering, haar reactie al geven op deze keuzenota. Normaal gesproken krijg je twee weken de tijd om je voor te bereiden, om de situatie in kaart te brengen en om te overleggen met de achterban en inwoner van de gemeente Dongen. In 6 dagen tijd was dit helaas niet mogelijk en heeft het CDA besloten om niet diepgaand inhoudelijk op de keuzenota 2020 in te gaan maar een globale reactie te geven

Reactie op hoofdlijnen
We hebben op hoofdlijnen een aantal opmerkingen gemaakt over de keuzenota:
– Let op dat je bij de bezuinigingen uitgaat van de grote uitgaven. Het bezuinigen op kleine posten kunnen dermate nadelige gevolgen hebben die juist leiden tot hogere kosten en uitgaven. Wij denken dan bijvoorbeeld het weg laten vallen van het mantelzorg compliment.
– Let op dat de focus gelegd wordt op het in stand houden van de primaire taken van de gemeente Dongen.
– Let op dat de gemeente geen overbodig onderzoek doet. De inkoopkosten van onderzoek zijn hoog en hierop kan de gemeente besparen. Kijk of er met gezond verstand ook een beslissing of advies kan worden gegeven.
– Een groot zorgpunt is de te grote uitgaven in het sociaal domein. Het CDA wil dat het College van B&W resultaten laat zien van de ombuigingen sociaal domein.

Vooruitblik
Het CDA is altijd voor een sluitende begroting geweest en dat principe hanteren we nu ook voor de begroting 2020. Wij gaan zorgvuldig afwegen hoe de begroting 2020 (en verdere jaren) er uit moet zien en hoe de tekorten worden opgevangen. Er moet een oplossing worden gevonden voor het tekort van € 4,2 milj. Hierbij zullen pijnlijke maatregelen genomen worden die iedereen gaat voelen.

Uw mening telt
In november 2019 staat de begroting 2020 op de agenda. De keuzennota (van het College van de VPD, de PvdA en de Dongense VVD) en de documenten over de begroting (medio oktober 2019) zijn te lezen op https://dongen.notubiz.nl. U kunt contact opnemen met de CDA fractie om uw mening kenbaar te maken.

Wij houden u op de hoogte.

Fractie CDA Dongen-’s Gravenmoer
André Vonk

VVD

Lastige keuzes voor Dongen

Begin dit jaar werd duidelijk dat Dongen grote financiële tekorten heeft. Zoals in bijna alle gemeenten in Nederland komen wij in Dongen door teruglopende inkomsten en de toenemende vraag naar jeugdzorg en WMO miljoenen tekort. Iets waar de gemeente Dongen maar een beperkte invloed op heeft.
In de loop van 2019 zijn al verschillende maatregelen genomen. Voor 2020 staan wij voor een bezuinigingsopgave van ruim €4 miljoen.

Het proces
De gemeenteraad is begin 2019 over de ontstane financiële situatie geïnformeerd. De uitgaven binnen de Jeugdhulp en WMO hebben een grote invloed op de begroting. Steeds meer mensen doen daar een beroep op waardoor de uitgaven blijven stijgen. Direct is aangekondigd dat het college maatregelen zou gaan nemen. Kort daarna zijn plannen voor directe ingrepen in uitgaven gepresenteerd. In de daarop volgende raadsvergadering is dit uitvoerig besproken. Na deze eerste actie is door het college een plan gepresenteerd en besproken voor de aanpak in 2019 en voor de nieuwe begroting.
De resultaten van de ombuigingsplannen voor 2020 zijn in juni in de zogenaamde kadernota voorgelegd aan de gemeenteraad. In deze nota zijn de contouren voor de bezuinigingen geschetst. Na discussie in de gemeenteraad is hierover een besluit genomen. In de zomermaanden is door de gemeentelijke organisatie druk gewerkt om plannen uit de kadernota uit te werken.

Het college heeft besloten nog voor het vaststellen van de begroting de gemeenteraad een uitgewerkte keuzenota voor te leggen omdat we voor uitdagende beslissingen staan. Op basis van deze keuzenota was de gemeenteraad afgelopen donderdag opnieuw in de gelegenheid zijn mening te geven over de plannen. Met de uitkomst van dit extra overleg gaat het college aan de slag met de opmaak van de begroting 2020.

Verbinding
De gemeenteraad is stap voor stap meegenomen in de financiële uitdaging voor Dongen. Er is een nauwe verbinding gelegd met de raad om te komen tot de beste besluiten met een zo breed mogelijk draagvlak. We zijn in debat geweest om tot gezamenlijke keuzes te komen.
Moeilijke keuzes maken, maakt niemand populair. Maar het is wel de realiteit van dit moment waar we niet omheen kunnen. De Dongense VVD voelt deze verantwoordelijkheid en zal deze blijven tonen in deze moeilijke tijd waarin iedere partij concessies moet doen aan zijn standpunten. In deze situatie is het gemakkelijk om naar elkaar te oordelen en zaken af te schuiven op elkaar. De Dongense VVD is van mening dat in moeilijke tijden zowel de gemeenteraad als iedere burger zich bewust dient te worden van hoe we de uitgaven vanuit gezamenlijkheid terug kunnen dringen en vooral samen moeten werken. Dat vraagt van eenieder van ons de inspanning en kritisch kijken naar dat wat echt nodig is. Dat is waar onze energie naar uit gaat. We willen weer een gezonde gemeente worden waarbij de uitgaven in het sociaal domein kloppend worden bij de inkomsten.

Pieter Brooijmans,
Fractievoorzitter Dongense VVD

Volkspartij Dongen


Keuzenota 2020 besproken in de gemeenteraad

Donderdag 19 september stond de keuzenota op de agenda van de gemeenteraad. De gemeente Dongen staat immers voor de opgave om €4,2M te besparen. De belangrijkste reden voor deze grote opdracht komt door de gestegen uitgaven op: ten eerste de Jeugdzorg en WMO (zónder extra bijdragen vanuit de Rijksoverheid), en ten tweede de CAO-ontwikkelingen van ambtenaren. Op beide kostenposten heeft de gemeente slechts beperkte of helemaal geen invloed.
De Volkspartij Dongen begrijpt dat het in tijden van besparingen dan vreemd overkomt dat grote projecten als het Looiersplein en Park Vredeoord worden uitgevoerd. Dit zijn echter langlopende programma’s waar verplichtingen al tijden terug voor zijn aangegaan.

De beschikbare budgetten in het Sociaal Domein zouden wat ons betreft dan ook leidend moeten zijn. Oplossingen moeten binnen de (bestaande) budgetten gezocht worden en het gevoel van urgentie om te besparen moet doordringen in alle geledingen van de gemeentelijke zorg.

Dongen is een van de deelnemers aan het project Jeugdwerkloosheidsvrije zone; het college geeft in de keuzenota als richting mee te besparen op dit project. Wij vragen ons (wel) af, of dit op langere termijn niet tot dezelfde of hogere kosten leidt. Wij zetten liever in op preventie.

Duurzaamheid vindt de fractie van de Volkspartij Dongen erg belangrijk. Wij vinden het daarom erg jammer dat het college voorstelt om te besparen op ecologisch maaien. We gaven als oplossingsrichting de suggestie mee om na te denken over buurttuinen of wijktuinen.

Graag willen we een opmerking maken bij het Toekomstbestendig verenigingsleven. De voorgestelde besparing op verenigingsleven van € 75.000 vinden wij fors. Voor de Cammeleurpartners wordt een besparing voorgesteld van € 100.000 op een totaalbudget van € 1.600.000. Wij hebben aan het college de suggestie gedaan, om deze twee besparingsbedragen te wijzigen: voor verenigingen de besparing terugbrengen naar € 25.000 en voor de Cammeleurpartners het bedrag te verhogen tot €150.000.

Het Programma Jeugd en Politiek is voor ons erg belangrijk. We zijn blij dat de scholen dit programma zelf gaan invullen maar zien hier voor onszelf als raadsleden wel een actieve rol in.

We zijn benieuwd naar de consequenties die de bezuinigingen hebben op de planning van de onderwijshuisvesting en mogelijkheden voor externe partners hierin. Wij zien kansen in het samenvoegen van scholen die nu al voor de helft leeg zijn zoals bijvoorbeeld de Westerkim en Vlinderboom.

In de keuzenota wordt ook heroriënteren op armoedebeleid genoemd. De gemeenteraad heeft nog niet zo lang geleden het besluit genomen om de grens op te rekken naar 120%. We wachten met spanning de uitwerkingen van het college af op dit onderwerp.

Op donderdag 7 en 14 november behandelt de gemeenteraad de begroting 2020-2023. Wilt u hierover met ons meepraten? Wij nodigen u daar van harte toe uit. Neem dan contact op via [email protected]

namens de fractie van de Volkspartij Dongen,
Denise Kunst

PvdA

Keuzenota

We zijn dit jaar als gemeente keer op keer in negatieve zin verrast. Hoe hard we er ook aan werken om meer, tijdig inzicht en grip te krijgen op vooral het sociaal domein, dat blijkt heel lastig. En dus moeten we nu pijnlijke keuzes maken. Meer dan vier miljoen euro aan ombuigingen is er nodig om de begroting sluitend te krijgen.

Vandaag bespreken we de keuzenota. En laat ik voorop stellen, wat is er hard gewerkt. De PvdA is blij met dit document en met de ruimte die het college geeft om nog richting mee te geven naar het definitieve begrotingsvoorstel toe. Een aantal voor de PvdA belangrijke zaken wil ik eruit lichten en een aantal suggesties meegeven.

Het mag geen verrassing zijn dat de inkomensgrens van 120% voor de PvdA belangrijk is. Echter bereiken ons ook signalen dat voor sommige mensen de stapeling van verschillende regelingen zo optelt, dat zij het beter hebben dat de groep die net boven de 120% van het minimum verdient. Daarom wil de PvdA graag meegeven om ook te kijken naar gedifferentieerd minimabeleid. Waarbij je niet altijd automatisch voor alle regelingen in aanmerking komt. Daarnaast zien wij mogelijkheden voor een basisinkomen, waarmee je alle andere regelingen zou kunt afschaffen. Welke voor- en nadelen zitten daaraan? En welke kostenbesparing kan dat opleveren? We zouden het mooi vinden als hiernaar gekeken wordt bij een verder onderzoek naar het minimabeleid.

Dan onderwijs. Natuurlijk vindt de PvdA het jammer dat er geschoven moet worden in de planning. We gunnen elk kind van onze gemeente immers een zo optimaal mogelijk leerklimaat, waar huisvestiging een belangrijke bijdrage aan levert. Wel zijn we blij te zien dat er nog steeds in elke kern van de gemeente een start gemaakt wordt, zoals we ook in het bestuursakkoord schreven. Goed ook om te lezen dat over de vertraging al is gesproken met de schoolbesturen.

Een punt waarvan de PvdA het erg jammer vindt dat het niet is opgenomen, is ecologisch maaien. Via een technische vraag informeerden we of er uit het budget van het bomenbeleidsplan geld is vrij te maken voor ecologisch maaien, maar dit blijkt lastig. We willen het college vragen toch nog eens kritisch te kijken of ecologisch maaien niet ingevoerd kan worden.

Dit voorjaar heeft de raad het grondstoffenbeleidskader vastgesteld. Het Uitvoeringsplan Grondstoffen, inclusief maatregelen en de financiële verantwoording, wordt in januari 2020 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. Hierbij is het uitgangspunt een kostenneutraal plan. Voor de PvdA is die kostenneutraliteit belangrijk, we hoeven er geen winst op te maken als gemeente, maar zeker ook geen verlies.

Bij de begroting zijn we benieuwd naar de ontwikkeling van de schuldenpositie. Nu er voorstellen liggen om minder of later te investeren, verwachten we effecten. Dit was nu nog niet technisch te beantwoorden, daarom zien we dat graag terug bij de begroting. De PvdA begrijpt dat we moeten werken aan een sterke financiële basis voor onze gemeente, maar we hebben bedenkingen of nu het moment is om geld opzij te zetten en wat de omvang moet zijn.

Als je gaat kijken naar besparingen op het verenigingsleven, mag wat de PvdA daar breed naar gekeken worden. Bijvoorbeeld ook meenemen het ophalen van het papier. Hoeveel kan de gemeente erop besparen door dit uit te besteden aan een commerciële partij? Hoeveel verliezen verenigingen hiermee? Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? En is de inzameling van oud papier dan de manier om een besparing te realiseren of is het beter om overal een aantal procent van de subsidies te halen? Of is er misschien op een andere manier een besparing op verenigingen te behalen? We zouden de verschillende mogelijkheden in ieder geval graag naast elkaar zien.

Dan het zwembad. We horen voorbeelden van zwembaden in gemeenten die overgenomen worden door commerciële partijen. Is dat reëel? Wat zijn de mogelijkheden? Wat kan dat opleveren voor de gemeente Dongen? De PvdA zou dat graag onderzocht zien.

Tot slot voorzitter. In het nieuws hebben we afgelopen tijd kunnen volgen dat Dongen niet de enige gemeente is die aanloopt tegen flinke tekorten. Overal in Nederland moeten de zeilen flink bijgezet worden. We lazen zelfs berichten over gemeenten waar essentiële voorzieningen, zoals de bibliotheek gesloten moeten worden. Een andere gemeente sluit het zwembad. Gelukkig lijkt er bij een aantal regeringspartijen wat beweging te komen en hopelijk gaat er wat veranderen in het voordeel van de gemeenten en uiteindelijk dus voor de mensen waarvoor we het allemaal doen: onze inwoners. De PvdA kijkt, ondanks de flinke ombuigingen, met vertrouwen naar de komende begroting. Een sluitende begroting, waar hard voor is gewerkt.

Reacties