Ingezonden: D66 – geen steun voor de Dongense begroting

Foto:

Ingezonden door D66 Dongen
Geen steun voor de Dongense begroting

Na een informatieavond, vele technische vragen, twee avonden vergaderen en vier ingediende moties heeft D66 afgelopen donderdag niet in kunnen stemmen met de programmabegroting 2019. Al bij de behandeling van de jaarrekening 2017 hebben we vragen gesteld over de financiële positie van Dongen. De zorgen die we toen hadden zijn niet weggenomen. Sterker, naar onze mening staan we er nu nóg slechter voor.

Geen keuzes
Zoals gezegd staat de gemeente Dongen er financieel slecht voor. Schulden stijgen,reserves krimpen en het weerstandsratio daalt. In de financiële stresstest van dit najaar werd geadviseerd om beleid te herijken.D66 verwachtte dan ook een begroting waarin oplossingen stonden voor deze situatie. Helaas blijkt dat de keuzes om deze situatie op te lossen, doorgeschoven worden naar de toekomst.

D66 is van mening dat een aantal financiële risico’s niet genegeerd kunnen worden. Zaken als TUF Recycling, de mogelijke afwaardering van de Noorderlaan en stijgende kosten op het sociale domein komen volgens ons niet genoeg terug in de begroting. Ook mist de financiële diepgang en indicatoren met duidelijke streefwaarden. Daarnaast staan er fouten in en zijn de begrotingen door jaarlijkse aanpassingen onderling niet vergelijkbaar. Hierdoor kan de gemeenteraad haar budgetrecht en controlerende taak niet naar behoren uitvoeren.

Onze speerpunten: duurzaamheid, onderwijs en bestuurlijke vernieuwing
Duurzaamheid is voor D66 een belangrijk thema. We staan voor de grote uitdaging om de klimaatadaptatie en energietransitie vorm te geven. En hoewel er in de begroting wel gesproken wordt over een klimaat- en duurzaamheidsambitie, is de financiële dekking hiervoor veel te beperkt. D66 wil voortvarend aan de slag, een motie op dit onderwerp haalde het donderdag helaas niet.

Wat D66 betreft worden alle nieuwe schoolgebouwen CO2 neutraal gebouwd. Hiervoor zijn mogelijkheden (o.a. subsidies) die de financiën van de gemeente niet drukken. Ook de luchtkwaliteit in scholen is voor ons van groot belang. Dongense kinderen moeten – nu en in de toekomst – onderwijs kunnen volgen in een gezonde omgeving. D66 roept ook op tot een versnelde realisatie van IKC’s.

De wijze waarop een gemeente bestuurd wordt is van groot belang voor de inwoners van die gemeente. D66 is daarom blij dat na het aantreden van de nieuwe raadsgriffier ook stappen gezet gaan worden in het traject van bestuurlijke vernieuwing.

Vizier op de toekomst
D66 blijft het komend jaar kritisch op de gemeentelijke financiën. Daarnaast zullen we voor ons belangrijke standpunten blijven inbrengen. Voor meer informatie over onze standpunten en de complete spreekteksten: dongen.d66.nl

Namens de fractie van D66 Dongen,
Joeri de Jong, raadslid D66

Reacties

article
102108
Ingezonden door D66 Dongen Geen steun voor de Dongense begroting Na een informatieavond, vele technische
https://dongen.nieuws.nl/dn-ham-vandaag/20181115/ingezonden-d66-geen-steun-dongense-begroting/
2018-11-15T10:29:19+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/88/2018/11/15104417/joeri3.jpg
D'n Ham Vandaag