Sociaal Domein Dongen vanaf 2015

De gemeenteraad van Dongen heeft in haar vergadering van 20 februari jl. de beleidsnota Sociaal Domein vastgesteld. De nota beschrijft het nieuwe beleid aangaande de Jeugdwet, de herziene Wet maatschappelijk ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Participatiewet die vanaf 2015 in werking zullen gaan treden.

“Met deze nieuwe wetten komen er nieuwe taken over naar de gemeente die voorheen vielen onder de verantwoordelijkheid van de landelijke en provinciale overheid. Bij elk van de nieuwe wetten gaat het om participatie, om meer inzet van eigen kracht en mogelijkheden van mensen en sociale steunsystemen”, aldus wethouder Marina Starmans.
De ontwikkeling
Er wordt een groter beroep gedaan op wat mensen zelf nog kunnen óf wat ze met ondersteuning van hun omgeving nog zelf kunnen doen. Indien dit niet of onvoldoende mogelijk is wordt professionele hulp en ondersteuning geboden. De nieuwe taken van de gemeente moeten met minder geld worden uitgevoerd. Dit dwingt de gemeente om echte keuzes te maken en de bestaande voorzieningen anders te organiseren. Alleen door andere vormen van samenwerking en andere rolverdelingen tussen maatschappelijke partners, bewoners, ondernemers en overheid is het mogelijk om mensen die dat nodig hebben te blijven ondersteunen. 
Een van de opdrachten vanuit de gemeenteraad was om de nieuwe taken zoveel mogelijk integraal, in samenhang, vorm te geven. In de nu vastgestelde beleidsnota wordt beschreven op welke manier de gemeente Dongen dat gaat doen.

Wat is er al gedaan?
De Beleidsnota 3 transities (3T) is een vervolg op het eerder door de gemeenteraad
vastgestelde beleidskader Wmo 2012-2015 (april 2012) en de Keuzenota begeleiding AWBZ
(januari 2013). De gemeenteraad is schriftelijk geïnformeerd over het Transitieplan Jeugd
Midden-Brabant (maart 2012) en het Functioneel Ontwerp Jeugdstelsel Hart van Brabant
(april 2013). Beide documenten zijn door het college vastgesteld.
De vervolgprocedure
De beleidsnota geeft een concretisering en uitwerking van de eerder vastgestelde visie en kaders. Op basis hiervan organiseert de gemeente Dongen de hulp en ondersteuning aan haar inwoners. Verder geeft de beleidsnota aan op welke wijze de gemeente lokaal invulling geeft aan de lokale opgave jeugdhulp, in aanvulling op het regionale Beleidskader Jeugdstelsel Hart van Brabant (HvB). 
Actueel
De beleidsnota is ‘werk in uitvoering’. De nota is geschreven op basis van de kennis van november 2013. Het kan zo zijn dat de verschillende wetten de komende maanden nog aangepast worden. Bovendien moeten de definitieve financiële kaders nog bekend worden gemaakt. Indien dit gevolgen heeft voor de keuzes die we in deze beleidsnota voorstellen, dan zullen deze aan de gemeenteraad worden voorgelegd. 
Zowel de Jeugdwet als de Wmo 2015 schrijven voor dat er eenmaal per vier jaar een lokaal
beleidsplan moet worden vastgesteld. De verwachting is dat dit ook voor de Participatiewet
gaat gelden.
Meer informatie
De volledige beleidsnota, het regionale beleidskader voor de jeugdzorg en meer informatie zijn te lezen via www.dongen.nl onder Wonen en leven / Hulp en ondersteuning / 3 Transities Sociaal Domein.