Wijkinformatie n.a.v. openbare vergadering wijkraad West 2 

Naar aanleiding van het opstappen van wethouder Velthoven en het besluit dat er geen vervangende wethouder komt, gecombineerd met de komende gemeenteraads verkiezingen, werd in de openbare vergadering van 11 februari j.l. door het bestuur van de wijkraad de verwachting uitgesproken dat een aantal lopende zaken meer tijd zullen gaan vergen, i.v.m. te verwachten uitstel van besluiten. Ongeacht dit feit is het de raad een behoefte om het vertrekkende college een dankbriefje te schrijven voor de afgelopen periode. In deze periode heeft het bestuur naar haar oordeel, constructief met het college en gemeente apparaat kunnen samenwerken, waarbij ze de hoop uitspreken dit straks met een nieuw college op dezelfde voet te kunnen voortzetten. 

 De voorzitter kon verder meedelen dat ten aanzien van de N629 er weer schot in de zaak komt doordat een samenwerkingsovereenkomst is gesloten waardoor met het Oosterhoutse deel van de weg een begin gemaakt kan worden en voor het Dongense deel zo spoedig mogelijk een besluit te nemen, nadat een nieuw verkeersmodel waartoe besloten is, klaar is. Dit uiteraard met alle inspraak procedures die daar bij horen. De verwachting is dat medio dit jaar het rapport is afgerond. Inmiddels is hierover een brief verspreid bij alle bewoners en bedrijven direct langs de N629. Ook de plaatselijke media hebben naar aanleiding hiervan inmiddels bericht. 
Het besluit van de gemeente om de gesponsorde rotondes in Dongen zelf in onderhoud te houden, gaf aanleiding om nogmaals mee te delen dat de grote rotonde bij de Westerlaan/Middellaan, in overleg met de sponsor en de beide wijkraden West 1 en 2 zal worden ingericht. Ten aanzien van de groengroep werd voorgesteld om evenals dit in het verleden is gedaan, eind van de zomer weer een rondgang door de wijk te doen, waarbij wensen en opmerkingen die daaruit naar voren komen, in overleg met de gemeente kunnen worden gerealiseerd. Dit heeft het afgelopen jaar ook goed gewerkt. 
Zoals reeds in een eerder persbericht is meegedeeld zal zo snel mogelijk de gemeente gevraagd worden de mogelijkheden aan te geven welke er zijn ten aanzien van de afronding van het speelgebied aan de Bloemaertstraat, de buurtbewoners zullen doormiddel van een flyer daarna geïnformeerd worden. Wellicht is het mogelijk in het kader van NL doet daar op 21/22 maart nog een klusdag voor te plannen. Mocht dit niet haalbaar zijn, verzoekt de raad de wijkbewoners zo snel mogelijk aan te geven welke alternatieven zij zien in het kader van opknappen van speelvoorzieningen en/of verfraaiing daarvan. 
In de afgelopen periode zijn een aantal klachten binnen gekomen betreffende parkeerproblemen in de van Kinsbergenstraat. In overleg met de gemeente is besloten om de bewoners via een flyer over mogelijkheden of onmogelijkheden in te lichten en hen te vragen aan te geven wat hun wensen daarin zijn. In het kader van burgerparticipatie zal de gemeente uitgaan van een breed gedragen oordeel hierover. Verder kon de voorzitter meedelen dat ten aanzien van wijkactiviteiten De Wereld in Dongen staat gepland op 7 september op het Rembrandplein. Ook zal op 22 maart een nieuwe klusdag van basischool de Vlinderboom worden gehouden, waarvoor vrijwilligers worden opgeroepen. De werkzaamheden betreffen o.a.: aanpak van een flink stuk groenvoorziening, verplaatsen en repareren van speelvoorzieningen. Verdere informatie en aanmelding via hun website www.vlinderboom.nl