Nieuw woord 2013 werd in West 2 al gestimuleerd

Een van de nieuwe woorden van 2013 is volgens het Genootschap Onze Taal, het woord participatiesamenleving. Het betekent een samenleving waarin burgers meer verantwoording nemen voor hun eigen leefomgeving. Volgens deskundigen is het een pleonasme omdat participatie al samen betekent, maar dit terzijde. Wijkraad West 2 is zich al jaren bewust van haar taak om dit binnen de wijk te stimuleren, een ander begrip wat hierbij regelmatig gebruikt wordt is sociale cohesie, de verbondenheid en solidariteit binnen een (deel)maatschappij zoals een wijk, en wat als gevolg van het eerste begrip kan ontstaan. De slogan van de wijkraad is dan ook: “SAMEN op weg naar een wijk waar het fantastisch leven is”. 

Dat een en ander in de praktijk toch wat moeizamer blijkt te gaan dan zo’n slogan aangeeft, is voor de raad een reden om op zoek te gaan naar een wat actievere benadering van de wijkbewoners. Werd tot nu toe een wat afwachtende houding aangenomen ten aanzien van bewoners die zichzelf wilden melden, voortaan zullen mensen die op een of andere manier met opmerkingen of klachten komen via mail of website, persoonlijk benaderd worden om vanuit betrokkenheid voor hun eigen leefomgeving, op vrijwillige basis ogen en oren open te houden voor signalen uit hun buurt en dit met de wijkraad te delen. 
Ook mensen welke in het verleden op enige manier blijk hebben gegeven iets over hun omgeving of buurt kwijt te willen, zullen nog eens persoonlijk benaderd worden om het woord participatie nog meer inhoud te geven. Hieraan wil ook de gemeente een stimulans geven, door de groenwerkers van de gemeente vaker dan tot nu toe, zelf in de buurten in te zetten met als bijkomende opdracht opmerkingen welke zij van bewoners te horen krijgen door te geven aan de betreffende wijkraad. 
Op deze manier wil de raad er aan werken om het nieuwe woord niet inhoudloos te laten. Verder gaat er hierbij een uitnodiging uit naar alle wijkbewoners voor de vergadering van 10 december a.s. waar het afgelopen jaar geëvalueerd zal worden en de plannen voor het nieuwe jaar bekend worden gemaakt. Met een hapje en een drankje wordt dan het jaar afgesloten. Aanvang 19.30 uur, locatie ‘t Palet, Tooropstraat 29.