Ingezonden: Frisse start met een nieuwe kadernota 2025

jul 09 , 18:17 Nieuws
gemeentehuisnieuw
Ingezonden door D66 Dongen
Frisse start met een nieuwe kadernota 2025
Afgelopen donderdag bespraken we in de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie de kadernota. In een kadernota zetten we met de gemeenteraad de lijnen uit voor de uitgaven in het nieuwe jaar. D66 kijkt vol verwachting uit naar dit nieuwe jaar, want de situatie in Dongen is nu heel anders dan de afgelopen jaren. Met een nieuwe burgemeester, een nieuwe gemeentesecretaris en een nieuwe invulling van de rest van het directieteam. Dat zijn hoopvolle tekenen voor een frisse start. Die frisse start kunnen we zeker gebruiken, want er staan ons genoeg uitdagingen te wachten de komende jaren. Het is daarbij vooral de vraag of er voldoende mensen en middelen beschikbaar zijn om alle plannen die er zijn ook echt uit te voeren.
Onder andere daarover voerden wij in de raadszaal met elkaar het gesprek. Daarnaast hebben wij aangegeven wat voor ons belangrijke punten zijn en welke plannen wij misten. Om die extra plannen alsnog aan de kadernota toe te voegen kwamen wij met een aantal moties, die gelukkig allemaal zijn aangenomen.
Aandacht voor het verminderen van alcoholgebruik bij jongeren
D66 vindt het belangrijk dat we in de komende jaren extra aandacht gaan besteden aan het verminderen van alcoholgebruik bij minderjarige jongeren. Uit recente cijfers blijkt namelijk dat nog steeds veel jongeren onder de 18 jaar alcohol drinken, terwijl dit niet goed voor ze is en daarom wettelijk niet is toegestaan. Daarnaast zijn er meer jongeren in Dongen die meer dan 5 glazen alcohol per avond drinken dan hun leeftijdsgenoten in de regio Hart van Brabant.
Als één van de oorzaken voor dit hoge alcoholgebruik wordt genoemd dat jongeren in Dongen vrij makkelijk aan alcohol kunnen komen. Daarnaast blijken veel ouders het verantwoord te vinden om hun kinderen onder de 18 jaar alcohol te laten drinken. Twee zaken waar we wat aan kunnen doen. Daarom riep de gehele raad het college op om zo snel mogelijk met een nieuw preventie en handhavingsplan Alcoholgebruik te komen.
Schonere lucht levert betere gezondheid op
Voor de gezondheid van onze inwoners deed D66 opnieuw het voorstel aan het college om in beeld te brengen hoeveel capaciteit en middelen nodig zijn om ons aan te sluiten bij het Schone Lucht akkoord. Al meer dan 100 gemeenten in Nederland hebben dat gedaan. Als wij ons ook aansluiten, komen er bijvoorbeeld extra middelen beschikbaar om te werken aan projecten die zorgen voor schonere lucht en daarmee een betere gezondheid. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek kan de gemeenteraad bij het vaststellen van de begroting in november een weloverwogen besluit nemen om wel of niet aan te sluiten.
Goedkopere woningen blijven belangrijk
In Dongen ligt de grens voor betaalbare koopwoningen nu op maximaal 390.000 euro. Deze grens is door het Rijk vastgesteld. Aangezien de gemeente stuurt op het bouwen op betaalbare woningen, is dit een belangrijke grens. D66 vindt deze grens te hoog. Nu mag je als gemeente zelf bepalen hoe hoog je deze grens kiest. Door de grens naar beneden te brengen, komt een eigen koopwoning mogelijk voor meer mensen binnen bereik. Maar het
verlagen van deze grens kan ook nadelen hebben. Daarom hebben we het college met de hele gemeenteraad opgeroepen om de voor- en nadelen voor het verlagen van de betaalbaarheidsgrens in beeld te brengen en de resultaten hiervan aan de gemeenteraad terug te koppelen.
Meer, betere en betaalbaardere laadpalen
Slechts 25% van de nieuwe laadpalen in onze gemeente zijn zogenoemde snelladers. Bij de overige laadpalen doet een auto er ongeveer 3 keer zo lang (12 uur) over om op te laden. Bovendien zijn de tarieven van de laadpalen in Dongen fors hoger dan in bijvoorbeeld Oosterhout en Goirle. De fractie van D66 diende daarom samen met de VVD en DongenPlus+ een motie in die het college vraagt om een visie op de laadinfrastructuur in
Dongen te ontwikkelen.
Duurzaam inkopen
D66 vindt het belangrijk dat er bij gemeentelijke aanbestedingen en inkoopbeslissingen niet alleen economische, maar ook sociale en milieubelangen mee worden gewogen. Hiervoor bestaat in Nederland al een initiatief, namelijk het Manifest Maatschappelijke Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen. Gemeenten die hierbij zijn aangesloten zijn hier positief over. D66 heeft daarom samen met het CDA, de Volkspartij en DongenPlus+ aan het college gevraagd om uit te zoeken hoeveel capaciteit en middelen het kost om ons ook aan te sluiten bij dit manifest. Met de uitkomsten hiervan kunnen wij tijdens de begroting met elkaar beslissen of Dongen aan het manifest mee wil doen.
Betere en betrouwbaardere dienstverlening
Tenslotte riepen we het college samen met andere partijen ook nog op om zich aan te sluiten bij het Handvest Overheid-Burger. Dit handvest stelt duidelijke normen waaraan overheidsinstanties zich moeten houden in hun contact met inwoners. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het binnen een week opnemen van persoonlijk contact indien een inwoner een klacht of bezwaarschrift heeft ingediend. Tijdens de vergadering bleek burgemeester Slagboom al positief over deze normen en gelukkig gold dit ook voor een meerderheid van de gemeenteraad.
Meepraten?
Wij gaan nu even met zomerreces. In verband daarmee zullen we de laatste zondag van juli niet op het Looiersplein te vinden zijn. We staan er weer op zaterdag 31 augustus. Wilt u (tussentijds) toch meepraten over het onderwerp in dit artikel of andere thema’s? U kunt ons altijd bereiken via de sociale media (Instagram: @D66_Dongen of Facebook: facebook.com/d66dongen), of rechtstreeks per mail via [email protected] .
De fractie van D66 Dongen, Joeri de Jong, Ulaş Köse, Marieke Schouten en Berry van Rosmalen (tijdelijke vervanger van Gitta Glerum - Camfferman).
fractied6624