College sluit het boek 'TUF' definitief

jan 19 2022, 13:15 Nieuws
tuf04021
Het College van B & W geeft in een raadsinformatiebrief aan, dat het dossier 'TUF' definitief gesloten kan worden.
In de raadsinformatiebrief geeft het College een inzicht in de ontwikkelingen rondom 'TUF' gedurende de afgelopen jaren: "op 24 juni 2016 is een omgevingsvergunning verleend voor TUF Recycling BV, gelegen aan de Vierbundersweg 15 in Dongen, voor het accepteren en het verwerken van kunstgrasmatten. Al geruime tijd is door de gemeente Dongen handhavend opgetreden. Als gevolg van een hevige brand in oktober 2018 is een deel van het bedrijfspand verloren gegaan en zijn de bedrijfsactiviteiten gestaakt. In opdracht van de eigenaar van het perceel is in 2020 het terrein opgeruimd en zijn de opstallen gesloopt. Ook is er een bodemonderzoek uitgevoerd en is de afspraak gemaakt dat het terrein verkocht gaat worden aan buurbedrijf ECCO."
Intrekken vergunning
"Nu de eerder vergunde activiteiten, het accepteren en verwerken van kunstgrasmatten, niet meer (kan) worden uitgevoerd en een eindsituatie bodemonderzoek is uitgevoerd, kan de omgevingsvergunning milieu die is verleend aan TUF Recycling BV, volledig worden ingetrokken. In de B&W-vergadering van dinsdag 18 januari 2022 heeft het college kennis genomen van de laatste stappen om te komen tot een definitieve afronding van het dossier TUF Recycling BV."
Eindonderzoek naar bodemkwaliteit
"In opdracht van de eigenaar van het perceel heeft een bodemonderzoek plaatsgevonden. Een eindonderzoek naar de bodemkwaliteit is naast een vereiste uit de omgevingsvergunning milieu ook zeer wenselijk bij de eigendomsoverdracht van de percelen. Naar aanleiding daarvan is een eindsituatiebodemonderzoek ontvangen (d.d. 26 mei 2021) en dat is beoordeeld door de Omgevingsdienst Midden-West Brabant (OMWB). Middels de onderzoeksresultaten wordt de eindsituatie van de bodemkwaliteit (in het kader van de Wet milieubeheer) als vastgelegd beschouwd.
In het onderzoek is een tweetal spots met verontreinigingen geconstateerd. Uit nader onderzoek (d.d. 15 december 2021) is gebleken dat dit historische verontreinigingen zijn die niet gerelateerd kunnen worden aan de voormalige bedrijfsactiviteiten van TUF Recycling BV. Derhalve vallen de verontreinigingen onder de Wet bodembescherming en geldt er, vanwege de beperkte omvang van de verontreiniging (
tufbrand1
Op de locatie is sprake van een verontreiniging met zink in de grond boven de interventiewaarde. Op basis van het nader onderzoek blijkt dat de aangetroffen verontreiniging met zink zich beperkt tot één boring. Derhalve is geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging (
Sanering van de verontreinig in verband met de verkoop
"In verband met de voorgenomen verkoop van het terrein wordt de bodemverontreiniging door de huidige eigenaar alsnog gesaneerd. Een plan van aanpak (d.d. 17 december 2021) daarvoor is door de OMWB beoordeeld en akkoord bevonden. De sanering bestaat uit het ontgraven en afvoeren van de verontreinigde grond naar een erkend verwerker. De saneringswerkzaamheden (ontgravingen) worden uitgevoerd door Gubbels Infra en Milieu B.V. en begeleid door een milieukundig begeleider (Antea Group). De sanering duurt ongeveer 1 werkdag en zal medio eind januari 2022 worden afgerond. Direct daarna zal de verkoop van het perceel plaatsvinden aan buurbedrijf ECCO."
Intrekken omgevingsvergunning milieu
"Nu het terrein volledig is ontdaan van machines, installaties en opstallen, kan van een inrichting voor de acceptatie en verwerking van kunstgrasmatten geen sprake meer zijn. Nu ook de eindsituatie van de bodem voldoende is vastgelegd, kan de omgevingsvergunning milieu overeenkomstig artikel 2.33 tweede lid van de Wabo worden ingetrokken. De OMWB is daartoe gemandateerd en zal de procedure daarvoor deze maand opstarten, begeleiden en afhandelen. Het bedrijf ECCO zal op termijn voor het mogelijk uitbreiden van haar inrichting opnieuw een omgevingsvergunning moeten aanvragen."
Conclusie
"Nu de resultaten van het bodemonderzoek bekend zijn en de omgevingsvergunning milieu wordt ingetrokken, kan het dossier TUF Recycling BV definitief gesloten worden. Wij brengen de andere handhavingsinstanties, provincie en het verantwoordelijk ministerie op de hoogte van bovenstaande. Ook andere buurbedrijven zullen we informeren. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd" aldus het College.