Cammeleur-partners ontvangen notitie

Foto:

De vier Cammeleur-partners (Stichting DonckHuys, Theek 5, Het KunstPodium en ContourdeTwern) hebben deze week van het college een notitie ontvangen. Daarin bieden burgemeester en wethouders namens de gemeente Dongen oplossingen en oplossingsrichtingen aan voor het toekomstbestendig maken van het Cammeleur-concept.

In 2018 is de nieuwbouw van De Cammeleur in gebruik genomen. Het concept en het gebouw bleken goed in de smaak te vallen bij de Dongense samenleving. Bezoekers en gebruikers spraken ruim een jaar na de opening hun waardering uit met een gemiddeld rapportcijfer van 7,2. Tegelijkertijd gaven de vier partners aan dat er problemen waren in de bedrijfsvoering en de samenwerking. In 2020 hebben de partners geprobeerd om tot oplossingen te komen voor de ontstane problemen. De partners zijn daar niet in geslaagd. Hierop is door de gemeente een ambtelijk opgaveteam geformeerd. Dat heeft geleid tot de Uitgangspuntennotitie Cammeleurconcept 3.0.

Standpunt college
Onder meer op basis van de evaluatie door de Cammeleur-partners en onafhankelijke onderzoek naar de exploitatie, beheer en horeca door bureau Culturele Zaken, komt het college tot de conclusie dat het oorspronkelijke concept De Cammeleur waardevol is voor de Dongense gemeenschap en daarom zoveel als mogelijk overeind moet blijven. In de uitwerking om het concept succesvol te laten zijn met ook een gezonde financiële exploitatie, zijn aanpassingen en aanscherpingen nodig. Zoals bij de taken, rollen en verantwoordelijkheden van de vier partners. Deze moeten strakker en duidelijker worden omschreven. Om de maatregelen succesvol te laten zijn, zijn de partners gezamenlijk aan zet. De partners zullen in elkaar en in het concept moeten investeren, aldus het college.

Hoe verder
De vier partners is gevraagd om uiterlijk donderdag 13 mei aanstaande een reactie op de notitie te geven. Deze zienswijzen worden daarna gedeeld met de gemeenteraad. Op basis van de planning is behandeling in de raad voorzien in de vergadering van donderdag 20 mei (opiniërend). Na afloop van de opiniërende behandeling, besluit de gemeenteraad of de stukken gereed zijn voor besluitvorming. Als de gemeenteraad van mening is dat er besluitvorming kan plaatsvinden, dan is de eerste mogelijkheid daartoe op donderdag 27 mei. Als de raad de uitgangspunten vaststelt, gaat het college aan de slag met de uitwerking zoals die in de bouwstenennotitie is benoemd.

In de komende maanden moeten de onderwerpen die om een financiële uitwerking vragen, worden doorgerekend. Vóór het samenstellen van de gemeentelijke begroting 2022 moet daar inzicht in zijn. Ook afspraken met de Cammeleur-partners die worden verwerkt in subsidieafspraken moeten voor 1 oktober (termijn voor aanvraag subsidie) worden uitgewerkt. De uitwerking van een aantal andere punten vraagt om een langere termijn.

Notitie
De notitie kan worden ingezien op www.dongen.nl via gemeenteraad en raadsinformatiesysteem, agendastuk 8 van opiniërende raadsvergadering donderdag 20 mei 2021 (KLIK HIER).

 

Reacties