Stichting OCD wil het onbereikbare mogelijk maken

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Voor veel Dongenaren is de Stichting OCD een onbekende naam. Dat zal voor deze Stichting, die al ruim een halve eeuw actief is, binnenkort echter veranderen.

De Stichting Ontwikkeling Centrum Dongen, zoals de volledige naam luidt, wil de aanzienlijke financiële buffer, die zij heeft opgebouwd sinds haar oprichting, namelijk graag ten goede laten komen aan educatieve, culturele en sociaalmaatschappelijke doelstellingen in de gemeente Dongen en staat open voor goed onderbouwde aanvragen.

Stichting OCD
Onbekend maakt onbemind, zo luidt het spreekwoord. Op zich vreemd dat de naam ‘Stichting OCD’ geen belletje doet rinkelen bij de meeste Dongenaren. De Stichting werd al in 1966 opgericht met als doelstelling: het in stand houden en ter beschikking stellen van een gebouw ten dienste van het Wit Gele Kruis en de Katholieke Openbare Bibliotheek. Het bekende gebouw, aan de Schaepmanlaan, waar naast beide instellingen ook een aantal appartementen deel van uitmaakten waren, werd door de Stichting gebouwd en in beheer genomen. In het bestuur zaten vertegenwoordigers van zowel het Wit-Gele Kruis als de Bibliotheek, aangevuld met twee vertegenwoordigers van de gemeente Dongen (waaronder een lid van het College)en enkele onafhankelijke leden.

In 2011 werd de doelstelling van de stichting, die inmiddels een aanzienlijk kapitaal had opgebouwd vanuit de ontvangen huurpenningen in al die jaren, verbreed met ‘het ondersteunen van verenigingen en instellingen die werkzaam zijn op het gebied van educatie en cultuur’. Sinds die tijd werden onder meer Koninklijke Harmonie Musis Sacrum, de Voedselbank, instellingen als het Dongha Museum en sociaal maatschappelijke initiatieven als het Hospice, al verblijd met ruimhartige financiële ondersteuning van de Stichting.

Het gebouw, wat door de Stichting werd beheerd is onlangs verkocht is aan een projectontwikkelaar, die op deze plaats 23 nieuwbouw-appartmenten realiseert. Je zou denken dat de Stichting OCD daarmee, als beheerder van de gebouwen die nu gesloopt gaan worden, haar bestaansrecht verliest. Niets is echter minder waar. Met een zuinig beleid van vele jaren én de opbrengst van de verkochte panden, zijn er ruime financiële middelen beschikbaar om de aangepaste doelstelling van de Stichting volledig tot bloei te laten komen. Met andere woorden: het geld mag ten goede komen aan de Dongense gemeenschap.

Stichting OCD wil haar middelen de komende jaren daarom graag ter beschikking stellen aan organisaties met educatieve, culturele en sociaalmaatschappelijke doelstellingen in de gemeente Dongen om ze daarbij financieel te ondersteunen. Het bestuur van de Stichting, momenteel bestaande uit voorzitter Ad Smeulders, penningmeester Werner van Weesenbeek, secretaris Michiel van Amelsfort en de bestuursleden Patrick Verschoor en wethouder René Jansen, nodigt organisaties en instellingen daarom nadrukkelijk uit om met voorstellen te komen, die een positieve weerslag zullen hebben op Dongense samenleving.

Organisaties, stichtingen en instellingen worden uitgedaagd om, al dan niet in samenwerking, met goed onderbouwde ideeën te komen, waarvoor de financiële middelen bij deze organisaties of instellingen zelf niet beschikbaar zijn. De Stichting OCD kan verwezenlijking van deze plannen, door haar ondersteuning, dan misschien wél waarmaken.

Om de Stichting OCD makkelijk bereikbaar te maken voor Dongenaren die graag met de stichting in contact wilen komen is een website in het leven geroepen: www.stichtingocd.nl. Op deze website lees je alles over de stichting, de doelstelling en kun je een aanvraag indienen.

Enkele belangrijke voorwaarden:

  • Stichting OCD ondersteunt projecten van private rechtspersonen zoals stichtingen en verenigingen.
  • Stichting OCD ondersteunt alleen projecten binnen de gemeente Dongen.
  • Stichting OCD ondersteunt geen projecten die een politiek of religieus doel hebben.
  • Stichting OCD ondersteunt alleen de uitvoering van projecten. Dat wil zeggen dat er een vaste begin- en einddatum is, een bepaalde doorlooptijd, of een ander concreet resultaat. Een project kan een dag duren of een jaar, maar een helder einde is vereist.

Het bestuur zal de aanvragen een keer per drie maanden toetsen aan de criteria en daarna snel uitsluitsel geven aan de partijen die een verzoek ingediend hebben. Ga de uitdaging aan een bedenk met je vereniging, organisatie of stichting een idee waarbij de Dongenaren het ultieme ‘in Dongen doen we dingen samen’ gevoel krijgen. Dien je goed onderbouwde aanvraag in op de website www.stichtingocd.nl (menutab: aanvraag) en de Stichting OCD zal deze met een positieve insteek bekijken en beoordelen.

 

 

Reacties