Ingezonden: Volkspartij Dongen stelt vragen betreffende huisvesting arbeidsmigranten

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Ingezonden door Volkspartij Dongen

Volkspartij Dongen stelt ex. art 33 RvO vragen betreffende huisvesting arbeidsmigranten

In het NRC heeft op 18 november een artikel gestaan betreffende huisvesting arbeidsmigranten; ook wel spookbewoning genoemd. Ook gemeente Dongen wordt in dit artikel genoemd. Volgens het artikel worden leegstaand geregistreerde woningen bewoond door arbeidsmigranten waarbij de maximaal toegestane aantallen bewoners per woning vaak overschreden worden. Naar aanleiding van deze mediaberichten heeft onze fractie artikel 33 vragen gesteld. Met de beantwoording van deze vragen hopen we een goede basis te verkrijgen om de evaluatie beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten later in dit jaar in het juiste kader te zetten.

De volgende vragen hebben wij gesteld:
1. Wanneer dient een arbeidsmigrant zich in te schrijven bij de gemeente?
2. Hoe wordt een arbeidsmigrant geïnformeerd dat hij zich binnen een bepaalde periode moet inschrijven bij de gemeente?
3. Op welke manier wordt door de gemeente gecontroleerd dat de arbeidsmigrant zich binnen de voorgeschreven periode inschrijft?
4. Kan een arbeidsmigrant door het wisselen van verblijfplaats de inschrijvingsplicht ontlopen en hoe wordt dit voorkomen?
5. Hoeveel controles op panden waar arbeidsmigranten verblijven zijn in dit jaar uitgevoerd en bij hoeveel controles zijn misstanden geconstateerd?
6. Indien tijdens de controles misstanden zijn geconstateerd, welke misstanden betrof dit?
7. Hoeveel meldingen van overlast gerelateerd aan huisvesting arbeidsmigranten zijn door de gemeente ontvangen, wat voor meldingen betrof dit en welke vervolgacties hebben plaatsgevonden?
8. In de media wordt gesproken over 53 geregistreerde leegstaande woningen. Klopt dit aantal en zo nee wat is het werkelijke aantal?
9. Hoeveel geregistreerde leegstaande bedrijfspanden zijn er in de gemeente?
10. Heeft er bij alle geregistreerde leegstaande woningen en bedrijfspanden een controle plaats gevonden om te bepalen of hier sprake is van huisvesting arbeidsmigranten en hoe vaak vindt de controle per object plaats?
11. Hoe gaat de gemeente om met het bewonen van een woning waarbij ploegendiensten samen in een woning verblijven en daarmee feitelijk dubbele bewoning plaatsvindt?
12. We constateren dat een aantal woningen welke nu bewoond worden door arbeidsmigranten achterstallig onderhoud hebben. Dit kan tot onveilige situaties leiden. Kan de gemeente hier invloed op uitoefenen en hoe wordt dit ingevuld?

Als fractie beseffen wij dat arbeidsmigranten een belangrijke rol op de arbeidsmarkt vervullen. Wel zijn wij van mening dat de huisvesting van deze arbeidsmigranten binnen gestelde kaders dient plaats te vinden. Het voorkomen van overlast, fatsoenlijke huisvesting, veiligheid voor omgeving en de arbeidsmigrant zijn voor ons geen discussiepunt.

Namens de fractie van de Volkspartij Dongen; Cees Zwaal

Reacties