Groen licht voor nieuwe N629, tegenstanders geven nog niet op

Foto:

Het inpassingsplan ‘N629 Oosterhout – Dongen’ van provinciale staten van Noord-Brabant blijft in stand. De bezwaren tegen de nieuwe provinciale weg die de gemeenten Dongen en Oosterhout met elkaar moet verbinden, zijn ongegrond. Dat staat in een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (25 november 2020).

Met de nieuwe N629 wil de provincie de problemen op de bestaande N629 oplossen en de bereikbaarheid van het bedrijventerrein Everdenberg-Oost in Dongen verbeteren. De Vereniging ‘Spaar de Duiventoren en het Blik’ is zwaar teleurgesteld over de uitspraak maar geeft de moed nog niet op.

Nut en noodzaak
Tegen het bestemmingsplan waren onder meer Milieuvereniging Oosterhout, omwonenden en de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Zij twijfelen over het nut en de noodzaak van de nieuwe weg. Maar uit onderzoeken blijkt volgens de Raad van State dat de bestaande verkeersoverlast op de N629 verder zal toenemen door de komst van nieuwe woningen en het nieuwe bedrijventerrein in Dongen. Ook is de bestaande N629 niet verkeersveilig omdat er verhoudingsgewijs veel ongelukken gebeuren. Bovendien zal de leefbaarheid voor omwonenden met de komst van de nieuwe weg toenemen vanwege verbeterde luchtkwaliteit en minder geluidsoverlast. Provinciale staten hebben de nieuwe weg daarom nuttig en noodzakelijk kunnen achten, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak.

Natuur
Ook de regels in de provinciale Verordening ruimte over natuur staan niet in de weg aan de komst van de nieuwe N629. Hoewel de nieuwe weg het zogenoemde Natuur Netwerk Brabant zal doorsnijden, blijkt uit het inpassingsplan dat aan de voorwaarden daarvoor is voldaan. Zo is volgens de Raad van State sprake van een ‘groot openbaar belang’, omdat de nieuwe weg de verkeersproblemen op de bestaande N629 oplossen. Ook zijn er geen geschikte alternatieven; alle andere alternatieven zouden het Natuur Netwerk Brabant ook aantasten. Bovendien wordt de aantasting van natuur gecompenseerd door de aanleg van natuur in onder meer de Oranjepolder. Daarbij hebben provinciale staten zich gehouden aan de provinciale regels voor natuurcompensatie, oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak.

Teleurgesteld
Rene Roovers, voorzitter van de Vereniging ‘Spaar de Duiventoren en het Blik’,  strijdt al zo’n 20 jaar tegen de plannen voor een nieuwe N629 . In eerste instantie met het comité ‘Handen af van de Duiventoren’ dat later opging in genoemde vereniging. “Wij zijn zwaar teleurgesteld, dit is een zwarte dag voor de natuur van Dongen. Prachtige natuurplekken in Dongen worden straks onherkenbaar. Wie heeft dit verzonnen? Wij zijn het zeker niet met de uitspraak eens” aldus Roovers, die had verwacht dat de Raad van State in haar overweging meer oog zou hebben voor de natuur en actuele vraagstukken als de stikstofproblematiek. “De Raad van State had meer tijd nodig dan normaal om tot een besluit te komen. Dan mag je toch een meer weloverwogen oordeel verwachten?”

De Vereniging geeft de strijd overigens nog niet op. “De Raad van State is de hoogste rechtsinstantie in Nederland, maar we gaan het nu hogerop zoeken. We gaan bij de Europese Commissie een inbreukprocedure aanvragen. Wij vinden dat zaken als de stikstofproblematiek en flora en fauna hier onderbelicht zijn gebleven. Dat strookt volgens ons niet met het Europese beleid. Zo’n inbreukprocedure heeft geen schorsende werking maar we zullen, om het project te belemmeren in de voortgang,  ook steeds bezwaar maken tegen de deelvergunningen die aangevraagd worden.  We zijn er van overtuigd dat dit een hele slechte beslissing is voor de natuur in Dongen en zullen blijven strijden voor erkenning daarvan. Wellicht werkt de tijd in ons voordeel” aldus Rene Roovers.

Reactie College
Namens het College van B & W zegt wethouder Petra Lepolder: ,,met deze uitspraak bevestigt de Raad van State nut en noodzaak van de nieuwe N629. De aanleg wordt gezien als een belangrijke verbetering voor de verkeersveiligheid. De aanleg wordt ook benoemd als een verbetering van de leefbaarheid voor omwonenden. Met name voor onze inwoners in West 1 betekent de komst van de nieuwe weg een verbeterde luchtkwaliteit en minder geluidsoverlast. De Raad van State spreekt van een groot openbaar belang en stelt vast dat Provinciale Staten zich heeft gehouden aan de regels voor natuurcompensatie. Daarmee zijn alle bezwaren ongegrond verklaard’’.

Reacties