Dongen bundelt krachten in Lokaal Sportakkoord

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Het Lokaal Sportakkoord Dongen is klaar en ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Met het akkoord bundelen sportverenigingen, sportaanbieders, maatschappelijke partners én gemeente Dongen de krachten om iedereen, een leven lang, plezier in sport te bezorgen. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer.

In het Lokaal Sportakkoord zijn ambities en activiteiten vastgesteld. Er is gekozen voor de thema’s Inclusief Sporten en Bewegen, Duurzame sportinfrastructuur, Vitale sport- en beweegaanbieders, Positieve sportcultuur en Vaardig in Bewegen. Zo gaan sportverenigingen en onderwijs samenwerken om sportaccommodaties open te stellen voor niet-leden en om de openbare ruimte beter te benutten. Ook wordt een gezamenlijk manifest opgesteld om de positieve sportcultuur in Dongen te versterken en zullen de sportkennismakingsdagen nieuw leven worden ingeblazen. Daarnaast is er aandacht voor extra beweegaanbod voor senioren om zo sociale verbindingen te leggen en eenzaamheid tegen te gaan.

Jaarlijks uitvoeringsbudget
Met sportverenigingen, sportaanbieders en maatschappelijke partners (waaronder het Cambreur College) is sinds oktober 2019 gewerkt aan de invulling van een Lokaal Sportakkoord. Dat gebeurde onder leiding van sportformateur Sandra Heerius. Onlangs heeft een vertegenwoordiging van de partijen het Lokaal Sportakkoord Dongen ondertekend. Vervolgens is het akkoord ingediend bij het ministerie van VWS. De ambities uit het Nationaal Sportakkoord zijn hiermee vertaald naar een set afspraken die gemeenten aanzetten tot samenwerking en uitvoering. Het ministerie stelt in 2020, 2021 en 2022 geld beschikbaar om het sportakkoord uit te voeren.

Aanvoerders per thema
Wethouder René Jansen is verheugd dat 28 partijen zich hebben verbonden aan het Dongens Sportakkoord: “We hebben een rijk verenigingsleven en veel sportieve evenementen. Maar de toekomst is niet zonder uitdagingen. Zo zijn er zorgen over de motorische vaardigheid van kinderen, over de lage sportdeelname onder doelgroepen zoals statushouders en 65+’ers, de omgangsvormen op en langs het veld en over de verenigingsinfrastructuur die onder druk staat. Bovendien benutten we de potentie die sport en bewegen heeft nog niet volledig. En dat is zonde, want sport verenigt mensen. Dit jaar gaan de aanvoerders van de vijf thema’s met hun teams aan de slag om de gestelde doelen te realiseren. Daar ben ik super trots op.”

Nationale Sportweek
In de Nationale Sportweek (van 20 – 29 september) staan de partijen die zich hebben verbonden aan het Dongens Sportakkoord feestelijk stil bij de start van de uitvoering. Het akkoord is te vinden op https://ssnb.nl/sportakkoord-dongen.

Reacties