Spaanders over de verhoudingen in de gemeenteraad

Foto:

‘Spaanders’ is een column waarin Dongenaar Henk Spaan zijn visie geeft op actuele Dongense zaken, de lokale politieke processen en al wat verder afkomt op de bewoners van de gemeente Dongen. Prikkelend en altijd op zoek naar het hoe en waarom van zaken. Henk Spaan (67) heeft 40 jaar overheidservaring, waarvan gedurende meer dan 27 jaar als gemeentesecretaris. Op dit moment houdt hij zich vooral bezig met managementadvisering en coaching.

Verhoudingen in de gemeenteraad.

De Informatiekrant van de gemeente Dongen is voor mij bijna verplichte lectuur. Toen ik na mijn vakantie thuis kwam, lag er een heleboel post, kranten, weekbladen en folders in huis. Het kostte flink wat tijd om alles door te bladeren en de interessante zaken te lezen. Daardoor kwam ik gisteren pas toe aan de Informatiekrant van 17 september j.l.

In deze informatiekrant werd op het voorblad uitvoerig stil gestaan bij het naderende moment van de presentatie van het ontwerp van het MFA. Overigens heb ik begrepen dat de feitelijke presentatie is uitgesteld omdat een van gegadigden bezwaar gemaakt heeft tegen de keuze van het college voor een van de aanbieders. Dat is uiteraard het goed recht van de betrokken bezwaarmaker, maar voor je het weet, levert het toch weer vertraging op. Nu de kogel eenmaal door de kerk is, zou dat heel jammer zijn. Het is echter niet anders en hopelijk is men in staat een eventuele vertraging nú, niet te laten leiden tot een latere oplevering van het gebouw straks.

In het artikel in de Informatiekrant werd ik getroffen door één bepaalde zinsnede. Deze luidt: “De coalitiepartijen van de gemeenteraad stemden in met het beschikbaar stellen van een krediet voor de realisatie van een MFA in Dongen”.

Ik weet niet of iedereen de reikwijdte van deze zin begrijpt. In de praktijk is het stemgedrag in de raad wel geweest zoals aangegeven. Daar gaat het ook niet om. Maar… het zijn uiteindelijk niet de coalitiepartijen die een raadsbesluit nemen; het is de RAAD die dat doet. Er had dus moeten staan dat “de RAAD besloten heeft tot….etc” en niet dat de coalitiepartijen dit hebben gedaan. Eventueel had er bij kunnen staan dat de raad in meerderheid tot het besluit gekomen is, maar wat er nu staat kan gewoon niet.

Het verbaast me dan ook dat iedereen hier overheen gelezen heeft. Het artikel is met de beste bedoelingen geschreven – daar twijfel ik niet aan – maar de schrijver van het artikel heeft kennelijk niet stilgestaan bij hetgeen ik hiervoor beschreef wat de positie van de raad als geheel betreft. Erger nog is het dat ook de verantwoordelijk bestuurders dit niet hebben gezien.

Nou kunt u natuurlijk zeggen: “waar maak je, je druk om”. Dat wil ik graag toelichten. Ik hou van zuivere verhoudingen en de geciteerde zin doet daar bepaald geen recht aan. Ik relateer dit ook aan eerdere columns waarin ik het gehad heb over de noodzaak tot een brede samenwerking in de raad. Politieke meningsverschillen mogen, maar uiteindelijk gaat het erom dat de raad als geheel verantwoordelijk is voor de zaken die in Dongen gebeuren.

De geciteerde zin doet aan die verantwoordelijkheid van de raad als geheel, geen recht. Dat is toch zorgelijk. Gelukkig las ik ergens anders ook dat Wethouder Panis gezegd heeft dat er in de gemeenteraad gezocht gaat worden naar meer samenwerking. Die uitspraak juich ik toe. Hopelijk wordt hieraan ook van zowel de kant van de coalitie als van de kant van de oppositie, inhoud gegeven. Uiteindelijk is een besluit, ook als is het bij meerderheid genomen, een formeel raadsbesluit. Daar heeft de gehele raad zich aan te houden. In situaties waarin men zich tegenover elkaar opstelt, is het lastig dit te erkennen. In een raad waarin samenwerking in het belang van de gehele Dongense gemeenschap bovenaan staat, is het normaal.

Het is dan ook echt te hopen dat de geschetste samenwerking tot stand komt. Er is nu weliswaar een sluitende begroting voor 2016. Neemt niet weg dat er zich nog heel wat belangrijke zaken zullen voordoen. De kracht van besluiten op deze punten neemt alleen maar toe als ze genomen worden vanuit een goede, raadsbrede discussie met respect voor elkaars argumenten en de daaruit voortvloeiende standpunten. Geen bij voorbaat op coalitieniveau, dicht getimmerde besluiten, maar een open en eerlijk debat. Daarna geldt dat een eenmaal genomen besluit geldt het voor de gehele gemeenteraad. En moet ook als zodanig gehanteerd en uitgedragen worden.

Hopelijk – en daar ga ik maar vanuit – is de door mij geciteerde zinsnede een “slip of the pen” en is deze niet symbolisch voor de manier waarop er over de verhoudingen in de raad gedacht word.

Reacties