Groen licht voor Bejaart fase 2A

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

De gemeente Dongen kan verder met de woningbouwontwikkeling in fase 2A van De Beljaart. Op 31 december 2014 wees de Raad van State het verzoek om een voorlopige voorziening tegen de vaststelling van het uitwerkingsplan af. Op 6 mei jl. heeft de Raad van State ook het beroep tegen het uitwerkingsplan ongegrond verklaard. Daarmee is de gerechtelijke procedure ten einde en is het uitwerkingsplan, dat voorziet in maximaal 64 woningen, onherroepelijk geworden.

Op 16 september 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders het uitwerkingsplan De Beljaart, fase 2A vastgesteld. Dit gebied wordt omsloten door Kloosterpad, Achter den Ham, Achterhoeven, Achterhuizen en Veenmos. Tegen het vaststellingsbesluit is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tevens is een verzoek om voorlopige voorziening ingediend. Een van de omwonenden heeft bezwaar tegen de invulling van het kavel naast zijn perceel. Ook bestaan er bezwaren tegen de verkeersafwikkeling op het Kloosterpad. Daarnaast wordt gevreesd dat de nieuwe woningen niet passen bij de architectuur van de bestaande woningen. Op 31 december 2014 heeft de voorzieningenrechter het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening afgewezen.

Uitspraak
Op 6 mei 2015 heeft de Raad van State ook het beroep tegen het uitwerkingsplan ongegrond verklaard. De Raad van State is daarbij van oordeel dat de voorziene woningen stedenbouwkundig passen bij de overige woningen aan het Kloosterpad. De nieuwbouw zal qua architectuur moeten passen bij de architectuur van de bestaande woningen. De welstandsaspecten komen pas aan de orde bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de bouw van de woningen. De beoogde dwarsverbinding tussen het Kloosterpad en de Achterhuizen vormt geen onaanvaardbare inbreuk op het karakter van de stichten. Ten aanzien van de verkeersafwikkeling oordeelt de Raad van State dat de stijging van de verkeersintensiteit als gevolg van de nieuwe woningen dusdanig beperkt is dat ter plaatse van het Kloosterpad geen sprake zal zijn van een onaanvaardbare situatie. Ook de Flora- en faunawet staat de uitvoerbaarheid van het uitwerkingsplan niet in de weg.

20150506_Bijlage_persbericht_stedenbouwkundig_plan

Uitvoering uitwerkingsplan
Met de uitspraak van de Raad van State is de gerechtelijke procedure ten einde en is het uitwerkingsplan onherroepelijk geworden. De gemeente is in februari van dit jaar begonnen met het bouwrijp maken van het plangebied. Deze werkzaamheden zijn binnenkort afgerond. De beide ontwikkelaars, De Bunte Vastgoed Zuid B.V. en wooncorporatie Casade gaan nu verder met de ontwikkeling en uitvoering van hun bouwplannen. De gemeente heeft in dit plan vier kavels voor vrijstaande woningen in de verkoop. Naar verwachting wordt in het najaar met de bouw van de eerste woningen gestart.

Reactie wethouder
Wethouder Bea van Beers is content met de uitspraak: “Het is voor de gemeente van groot belang dat de bouwontwikkelingen in De Beljaart weer op gang komen. Het is uiteraard jammer voor de betrokkenen dat het tot een gerechtelijke procedure moet komen. Gelukkig is er nu definitieve duidelijkheid over de uitvoerbaarheid van het plan.”

Reacties