Koninklijke Onderscheiding voor acht Dongenaren

Vrijdagochtend reikte loco-burgemeester Piet Panis een aantal Koninklijke Onderscheidingen uit tijdens de zogenaamde Lintjesregen. Er zijn dit jaar maar liefst 8 personen in de gemeente Dongen, die een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Door dit grote aantal werd de onderscheiding niet bij de mensen thuis of in een verenigingsgebouw overhandigd, maar vond er voor het eerst in de gemeente Dongen een bijzondere bijeenkomst plaats in de centrale hal van het gemeentehuis. De decorandi werden met een smoes naar het gemeentehuis gelokt, waar zij in het bijzijn van hun familie en relaties de Koninklijke Onderscheiding kregen opgespeld.

Burgemeester René van Diessen kon wegens ziekte niet aanwezig zijn om de onderscheidingen uit te reiken. Dat was de reden waarom 1e loco-burgemeester Piet Panis die taak overnam.
w190ep2de0zfkwkrxy94lvn5r
De volgende personen kregen een Koninklijke Onderscheiding:
Mevrouw J.L. (Ans) Faro (63 jaar) uit ’s Gravenmoer
De heer L.A.M. (Leo) Akkermans (64 jaar) uit Dongen
De heer A.P. (Toon) Bakx (77 jaar) uit Dongen
De heer P.F. (Piet) de Bont (81 jaar) uit Dongen
De heer T.G.A.M. (Maurice) van Boxtel (44 jaar) uit Dongen
De heer J.C.M. (Jan) van der Bruggen (72 jaar) uit Dongen
De heer H.F. (Henk) Eberson (68 jaar) uit Dongen
De heer L.A. (Luuk) Zagt (72 jaar) uit ’s Gravenmoer
Alle decorandi worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Aangezien de heer Eberson in het buitenland verblijft, speldt de burgemeester hem op een later, nog nader te bepalen, moment de onderscheiding op. Piet Panis bracht hem voorafgaand aan de ‘Lintjesregenbijeenkomst’ telefonisch op de hoogte van de toegekende Koninklijke Onderscheiding. Heronder een overzicht van den verdiensten van de decorandi.
gz5f4xq949hpt7dz98shivud3
Mevrouw J.L. Faro
Mevrouw J.L. (Ans) Faro (63 jaar) is al meer dan vijfentwintig jaar als vrijwilliger actief. Sinds 1987 zet zij zich in als lid voor de Pluimvee- en konijnenfokkersvereniging ‘Nooit te goed’. Daarnaast is zij al tweeentwintig jaar bestuurslid van buurtvereniging Julianalaan/ Havenkade in ’s Gravenmoer. Ruim zestien jaar is mevrouw Faro mede-bestuurslid (2e penningmeester) van de Oranjevereniging ’s Gravenmoer. In 2007 trad mevrouw Faro toe als lid van de Dorpsraad ’s Gravenmoer en in 2011 werd zij lid van De Geubelcommissie. Voor deze jarenlange inzet voor de maatschappij werd mevrouw Faro benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
Mevrouw Faro begon haar vrijwilligerswerk met een lidmaatschap van Pluimvee- en konijnenfokkersvereniging ‘Nooit te goed’ in 1987. Al snel hielp ze mee met het jaarlijks organiseren van een tentoonstelling. Daarnaast ondersteunt zij de penningmeester bij de boekhouding.  Ook voor haar eigen straat/buurt zet mevrouw Faro zich in. Sinds 1991 is zij bestuurslid van buurtvereniging Julianalaan/Havenkade. In die hoedanigheid organiseert ze optochten, een jaarlijkse barbecue en worden straten versierd bij festiviteiten in ’s Gravenmoer.
ka42ba2w9w6v00f1q5fqrimiv 
Oranjevereniging ’s Gravenmoer
In 1997 trad mevrouw Faro toe als 2e penningmeester van de Oranjevereniging ’s Gravenmoer. Zij woont, naast vergaderingen van de eigen vereniging, ook groeps-vergaderingen en landelijke vergadering van Oranjeverenigingen bij en vertegenwoordigt daarbij de ’s Gravenmoerse Oranjevereniging. Verder is zij verantwoordelijk voor de boekhouding van de vereniging. Daarnaast is zij mede verantwoordelijk voor de organisatie van Koningsdag (voorheen Koninginnedag), herdenkingsdiensten, de 4 mei Herdenking en de viering van 5 mei
Dorpsraad en Geubelcommissie
Mevrouw Faro is ook lid van de Dorpsraad ’s Gravenmoer. In die hoedanigheid maakt zij zich sterk voor het welzijn van ouderen in ’s Gravenmoer. In 2011 trad zij toe als lid van de Geubelcommissie. Deze commissie helpt bij het creëren van draagvlak voor het dorpshuis De Geubel. Daarnaast geven zij advies en ondersteuning bij de bedrijfsvoering en het onderhoud van De Geubel. 
hl6icfepuwsm6b0rxjdd4p5ls
De heer L.A.M. Akkermans
De heer L.A.M. (Leo) Akkermans (64 jaar) is al eenenveertig jaar als vrijwilliger actief. Sinds 1973 voor buurtvereniging De Polder en sinds 1976 bij Hengelsportvereniging (H.S.V.) De Ruischvoorn. Van 1977 tot 2009 zette de heer Akkermans zich in voor carnavalsvereniging De Peeënstekers in Dongen. De heer Akkermans werd voor al zijn vrijwilligerswerk benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De heer Akkermans begon zijn vrijwilligerswerk bij buurtvereniging De Polder in 1973. Hij was er vele jaren lid van het bestuur. Diverse activiteiten, zoals het bouwen van carnavalswagens, helpen met intochten, de organisatie van Koninginnedag/Koningsdag en een songfestival, werden mede door de inzet van de heer Akkermans opgepakt. Hij is de mede-initiator van het jaarlijkse pyjamabal, dat met carnaval op maandagochtend plaats heeft. 
w9zw3l4tbrnld5myxn5ce98sh
H.S.V. De Ruischvoorn
In 1976 werd de heer Akkermans lid van Hengelsportvereniging (H.S.V.) De Ruischvoorn, waar hij na twee jaar toetrad tot de wedstrijdcommissie. In die hoedanigheid verzorgde hij de kantnummers, het wegen van de gevangen vis en de administratie rond de uitslagen van de wedstrijden. In 1986 werd hij voorzitter van H.S.V. De Ruischvoorn. Deze functie bekleedde hij 25 jaar lang, tot 2011. Hij was in die tijd mede-initiator van het ‘jeugdvissen’. Door het organiseren van cursussen en wedstrijden speciaal voor de jeugd wist hij jongeren enthousiast te maken voor de hengelsport. Nog steeds is de heer Akkermans als vrijwilliger actief voor de vereniging door te helpen bij alle voorkomende werkzaamheden. Naast oud-bestuurslid van H.S.V. De Ruischvoorn is de heer Akkermans ook al twintig jaar bestuurslid van Federatie Dongestroom. Dit is een overkoepelend orgaan van hengelsportverenigingen in een bepaald gebied. 
Peeënschildjes
Sinds 1963 heeft de carnavalsstichting De Peeënstekers een jaarlijks schildje. Met de opbrengst van de verkoop van deze schildjes wordt de clubkas gespekt. De heer Akkermans was mede-initiator van de ontwikkeling en verkoop van deze schildjes. Vanaf 1977 werden de schildjes zelf vervaardigd, waarbij de garage van de heer Akkermans als atelier diende. In 2009 stopte de heer Akkermans met het vervaardigen van deze schildjes.
iakm05aqcv6379sbqclaczueq
De heer A.P. Bakx
De heer A.P. (Toon) Bakx (77 jaar) heeft zich gedurende bijna zestig jaar ingezet voor de Voetbal Vereniging Dongen. Gedurende deze tijd heeft hij diverse (bestuurs)functies bekleed en was hij betrokken bij de organisatie van diverse evenementen. Daarnaast was de heer Bakx nog negen jaar actief als voorzitter van buurtvereniging De Biezen. Hij was ook enkele jaren actief voor de lijst Du Fossé, een lokale politieke partij in Dongen. Voor zijn jarenlange vrijwillige inzet voor de Dongense samenleving, en met name voor het Dongens voetbal, wordt de heer Bakx onderscheiden. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
In 1956 werd de heer Bakx lid van VV Dongen. Tot zijn 60e jaar voetbalde hij actief mee met zijn generatiegenoten. Van 1977 tot 2007 was de heer Bakx voorzitter van de voetbalveteranen en was hij motivator van deze groep. In deze dertig jaar regelde de heer Bakx ook de competitie als leider van de veteranen en dat doet hij nog steeds. In 1999 werd de heer Bakx coördinator van de onderhoudsploeg van VV Dongen. Dit is een groep van vrijwilligers, die op maandagochtend de onderhoudswerkzaamheden op het sportpark uitvoeren. De heer Bakx is nog steeds lid van VV Dongen. Bij vele activiteiten en festiviteiten, zoals de organisatie van de jaarlijkse penaltybokaal en de kaartavond voor veteranen, is hij nog altijd nauw betrokken.
h9sdor41ohppok612xovh909s
Buurtvereniging en lokale politiek
De heer Bakx heeft zich niet alleen ingezet voor het voetbal. Van 1971 tot 1980 was hij voorzitter van buurtvereniging De Biezen. In die hoedanigheid hielp de heer Bakx mee met de organisatie van allerlei activiteiten in de buurt, zoals het jaarlijkse Eftelinguitstapje en de viering van gouden bruiloften van buurtbewoners. Ook op politiek vlak was de heer Bakx in de jaren tachtig enige tijd actief. Hij was lid van de Lijst Du Fossé, een lokale partij in de gemeente Dongen. De heer Bakx vertegenwoordigde daar onder andere de buurt- en clubactiviteiten. 
tdx7ung99bnbok0qppc5jce16
De heer P.F. de Bont
De heer P.F. (Piet) de Bont (81 jaar) is gedurende vijftien jaar actief als vrijwilliger in de Dongense samenleving. In 2000 werd de heer De Bont penningmeester van de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) Dongen. Daarnaast beheert de heer De Bont de ouderensoos De Leest. Sinds 2010 is hij mede-organisator van de zomeractiviteiten van de Stichting Welzijn Ouderen Dongen (SWOD). Voor deze maatschappelijke betrokkenheid en vrijwillige inzet ontvangt de heer De Bont een Koninklijke Onderscheiding. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De heer De Bont besteedt veel van zijn vrije tijd aan de KBO Dongen. In 2000 werd hij er penningmeester en in die hoedanigheid verzorgt hij de boekhouding en de ledenadministratie. Daarnaast verzorgt hij de redactie voor het KBO-maandblad ‘Ons Eigen Venster’, dat tien keer per jaar verschijnt. De heer De Bont helpt, samen met anderen, mee met de bezorging van het blad bij de leden thuis. Tenslotte is de heer De Bont ook betrokken bij de organisatie van dagreizen en ontspanningsmiddagen voor de leden. 
utywfi27uprvwepwvyfov4yqw
De Leest
In ouderensoos De Leest is de heer De Bont sinds 2000 actief als beheerder. In die hoedanigheid regelt hij de inkoop en houdt hij contact met de gastvrouwen, die iedere middag in De Leest aanwezig zijn. Verder verzorgt hij de administratie van De Leest. In zijn rol als beheerder fungeert hij ook als contactpersoon voor organisatoren van festiviteiten, zoals Koningsdag en dergelijke. Aan het eind van zo’n activiteit ziet de heer De Bont er op toe, dat De Leest weer spic en span in orde is.
SWOD
De heer De Bont is ook betrokken bij de Stichting Welzijn Ouderen Dongen. Sinds 2003 is hij elke woensdagochtend actief in het computerlokaal van SWOD om ouderen te helpen, die kampen met problemen met hun computer. De heer De Bont is sinds 2010 medeorganisator van de zomeractiviteiten voor ouderen in de gemeente Dongen. 
awdv1cvlbqamceh0ntysp2xgp
De heer T.G.A.M. van Boxtel
De heer T.G.A.M. (Maurice) van Boxtel (44 jaar) is al geruime tijd maatschappelijk betrokken. Ruim 16 jaar geleden sloot hij zich aan bij de Partij van de Arbeid en werd daarmee politiek actief. Daarnaast zet de heer Van Boxtel zich als vrijwilliger in voor de duivensport. In 2008 werd hij voorzitter van de Stichting Pleinfestival Kaatsheuvel, dat jaarlijks in mei een vierdaags evenement in Kaatsheuvel organiseert. Vanaf 2010 is de heer Van Boxtel toegetreden tot het bestuur van het Oranjecomité Dongen. Voor deze maatschappelijke inzet en betrokkenheid ontvangt de heer Van Boxtel een Koninklijke Onderscheiding. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
In 1997 werd de heer Van Boxtel actief voor de Partij van de Arbeid in de hoedanigheid van organisator/coördinator van het Jongerenoverleg politiek in de gemeente Loon op Zand. Binnen de partij groeide hij door van lid van de steunfractie, naar afdelingsvoorzitter en commissielid van de gemeenteraad van Loon op Zand. In 2002 werd hij fractievoorzitter (tot aug. 2008) en had hij namens de PvdA zitting in de raad van de gemeente Loon op Zand. In 2009 nam hij afscheid van de raad, om vervolgens (na een verhuizing) lid te worden van de PvdA in de gemeente Dongen. Hij bekleedt er de functies van lid van de financiële commissie; vicevoorzitter en bestuurslid én ombudsman PvdA Dongen.
mssz4ctali2mrcokxj9fxebst
Duivensport
Als kleine jongen al was de heer Van Boxtel, samen met zijn vader, lid van de Kaatsheuvelse Postduiven Vereniging. Hij verleent daar nog steeds diverse hand- en spandiensten. Sinds 1998 is de heer Van Boxtel actief als vrijwilliger in de duivensport. Hij is medeorganisator van de ‘Actie Zorgenkind Rosmalen’, dat geld in het laatje brengt voor mensen met een verstandelijke beperking. Het duivensportevenement ‘Oostbrabantse Sterrenparade’ ondersteunt de Actie Zorgenkind. Van 2003 tot 2007 was de heer Van Boxtel bestuurslid van duivensportafdeling ‘Brabant 2000’. 
Festival en Oranjecomité
Sinds 2008 is de heer Van Boxtel voorzitter van de Stichting Pleinfestival Kaatsheuvel. Deze stichting organiseert jaarlijks in mei een gratis vierdaags evenement, dat voor diverse doelgroepen is bestemd. Onder leiding van de heer Van Boxtel heeft het evenement een professionaliseringslag gemaakt en is het uitgegroeid van een driedaags naar een vierdaags evenement.
In 2010 werd de heer Van Boxtel bestuurslid van het Oranje Comité in zijn nieuwe woonplaats Dongen. Het Oranje Comité draagt onder andere zorg voor de organisatie van Koningsdag (voorheen Koninginnedag) en voor de herdenking van vier mei. De heer Van Boxtel was als bestuurslid van het Comité verantwoordelijk voor de Horeca (2010-2012) en voor de beveiliging van het Oranjeparkfestival. 
ujss3t3957x6g3co1aormemci
De heer J.C.M. van der Bruggen
De heer J.C.M. (Jan) van der Bruggen (72 jaar) is al meer dan tweeëndertig jaar als vrijwilliger actief in de samenleving. Van 1982 tot 2011 was de heer Van der Bruggen een zeer actief lid en bestuurder van de Dongelander Muzikanten. In 1989 richtte hij muziekvereniging Da Capo in Rijen op, waar hij tot op heden als voorzitter aan verbonden is. Vanaf 1991 werd de heer Van der Bruggen lid van de Vereniging Indië Militairen en sinds 2005 bekleedt hij er de functie van secretaris. Sinds 2012 is de heer Van der Bruggen mede-begeleider van de fusie tussen oude en jonge militaire veteranen in de gemeente Dongen. 
Voor zijn jarenlange betrokkenheid en inzet voor de samenleving ontvangt hij een Koninklijke Onderscheiding. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De heer Van der Bruggen werd in 1982 lid van de Dongelander Muzikanten, waar hij zich gelijk actief inzette voor het orkest, door diverse hand- en spandiensten te verlenen zoals de op- en afbouw van het podium. Hij vervulde er ook diverse bestuurstaken en hij was de organisator van een grote orkestreis naar Tsjechië. Voor de Stichting Vrienden van de Dongelander Muzikanten hield hij de administratie bij en verzorgde hij het contactblad van deze club. In 2011 moest het orkest wegens te weinig leden noodgedwongen stoppen. De heer Van der Bruggen werd toen actief voor het Promotieteam Tsjechische Volksmuziek Dongen.
tat2sm8n3ss11i1foe87d1l9q
Da Capo
In 1989 trad de heer Van der Bruggen toe tot muziekvereniging Da Capo uit Rijen, waar hij tevens voorzitter van is. Da Capo is een regioharmonie met leden uit Midden-Brabant (met een oorsprong in de blaaskapel van de vliegbasis Gilze Rijen) die uit voornamelijk senioren bestaat en die veelal in verzorgingscentra optreedt. Onder begeleiding van de heer Van der Bruggen verliep de overgang van vliegbasisorkest naar zelfstandig orkest soepel en harmonieus. 
Vereniging Indië Militairen
In 1991 werd de heer Van der Bruggen lid van de Vereniging Indië Militairen. In 2005 trad hij toe tot het bestuur van de Vereniging in de hoedanigheid van secretaris. De heer Van der Bruggen heeft veel extra werk verzet om de fusie tussen de oude en jonge militaire veteranen Dongen statutair goed te laten verlopen. 
ji63pm2kzeq36133gubxy4lzl
De heer L.A. Zagt
De heer L.A. (Luuk) Zagt (72 jaar) is al meer dan tweeënveertig jaar actief voor de samenleving. Van 1971 tot 1985 was hij lid van een lokale politieke partij in Terheijden, Terheijdens Belang. Hij bekleedde er de functie van (fractie)voorzitter. Vanaf 1993 fungeert de heer Zagt ook als mantelzorger ‘op afstand’ voor zijn ex-zwager, die een verstandelijke beperking heeft. De heer Zagt is ook zeer actief in de muziekwereld in Breda. Van 1994 tot 2004 was hij voorzitter van Kamerkoor Cappella Breda. En vanaf 2004 is de heer Zagt voorzitter van de Stichting Babel Breda. Voor zijn jarenlange tomeloze inzet en betrokkenheid wordt hij Koninklijk onderscheiden. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De heer Zagt heeft zich sinds 1971 ingezet voor de maatschappij door lid te worden van de lokale politieke partij Terheijdens Belang. Hij werd er voorzitter en in 1978 ging hij als fractievoorzitter aan de slag. Samen met anderen zette hij zich o.a. in voor de woningbouw (goede mix tussen huur-, premie- en koopwoningen) en voor gescheiden fietspaden naar Breda. In 1985 moest de heer Zagt wegens privéomstandigheden zijn politieke werkzaamheden noodgedwongen beëindigen. 
t7tsyzck59f1oa52kbo7vwb6t
Mantelzorg
Sinds 1993 fungeert de heer Zagt als mantelzorger voor zijn ex-zwager, die een verstandelijke beperking heeft en in Eindhoven woont. Beide heren hebben wekelijks telefonisch contact met elkaar. Ongeveer zes keer per jaar neemt de heer Zagt zijn ex-zwager mee om samen een hapje te gaan eten. 
Muziek
Een groot deel van de vrijwilligersactiviteiten van de heer Zagt staan in het teken van muziek. Van 1994 tot 2004 was hij voorzitter van het kamerkoor Cappella Breda. Onder zijn voorzitterschap kreeg het ensemble een geweldige uitstraling: het koor werd veelvuldig in Nederland én het buitenland voor optredens gevraagd. In 2004 werd de heer Zagt voorzitter van Stichting Babel in Breda. Deze Stichting organiseert muzische projecten in Nederland en Vlaanderen. Hij was mede verantwoordelijk voor een grote manifestatie in de Grote Kerk van Breda waarbij deelnemers van 20 verschillende culturen van over de hele wereld samen muziek maakten en dansten. Hij heeft daarnaast diverse muziekfestivals geïnitieerd rond eigentijdse componisten (o.a. rond Daan Manneke en Ton de Leeuw). De heer Zagt geeft ook leiding aan het korenproject ‘Brabants VolKoren’, waarbij hij top amateurkoren uit Brabant laat samenwerken met twee professionele koren (Cappella Pratensis en het Nederlands Kamerkoor).
Tenslotte was de heer Zagt ook betrokken bij diverse cd-producties. Zo stelde hij een aantal keer zijn eigen huis ter beschikking aan mevrouw Cécile Bogaerts (musicus, o.a. klavecimbel) om een cd te produceren en te promoten.
Meer foto’s in de fotoreeks bovenaan dit artikel