CDA Beschouwingen met betrekking tot de begroting 2013 van de Gemeente Dongen.

Foto:

Ingezonden: 3 november 2012

Ingezonden: 3 november 2012

Inleiding

Voorzitter, collegeleden, collega’s raadsleden, belangstellenden op de publieke tribune en pers. Namens de CDA fractie complimenten aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de begroting 2013; een helder boekwerk, prima opgebouwd en logisch te volgen.

 

Geachte voorzitter,
In grote lijn kunnen we als CDA fractie instemmen met de begroting 2013 omdat deze begroting immers ligt in de lijn met de afspraken zoals gemaakt in het coalitieakkoord. En het coalitieakkoord is in lijn van het CDA-programma

Visie
De CDA fractie heeft bij de takendebatten aangegeven vanuit een Visie te werk te gaan bij de beoordeling van voorstellen en Begrotingen. Ook bij de voorliggende Begroting 2013 hebben we vastgehouden aan de visie dat het in Dongen goed wonen, werken en recreëren moet zijn. Samenwerking met maatschappelijke organisaties maar ook over de grenzen heen wordt hierbij steeds belangrijker. Voor goed wonen is het ook van belang dat we voorzieningen voor de burger handhaven, voorzieningen op het gebied van sport, cultuur, onderwijs en recreatie. Dat is ons uitgangspunt. Dat daarvoor de financiën op orde moeten zijn spreekt vanzelf en we zijn blij dat het college ons een sluitende Begroting heeft kunnen aanbieden. Ik zoem in op de volgende onderwerpen:

 

Samenwerking
Met betrekking tot samenwerking: daar is al eerder door deze Raad aangegeven dat Dongen niet alles meer alleen kan doen. We zien als fractie het belang in van samenwerking op verschillende niveaus. Naast intergemeentelijke samenwerking op ambtelijk niveau is het van belang in breder perspectief te kijken bijvoorbeeld naar de initiatieven die door Hart van Brabant en Midpoint worden ondernomen. Deze samenwerkingsverbanden hebben een ambitieuze toekomstagenda op tafel gelegd waarin economische groei, sociale stijging en duurzaamheid centraal staan. Door dit slim te organiseren vertrouwt men er op het Hart van Brabant nog aantrekkelijker te maken als woon-, werk-, vestigings- en verblijfsregio. Behalve in het publieke domein wordt ook in het meer economisch gerichte Midpoint multidisciplinair samengewerkt door ondernemers, overheid en kennisinstellingen om de sterke punten van de regio – logistiek, zorg, leisure en aerospace & maintenance – verder uit te bouwen. Ook voor Dongen biedt dit kansen voor de werkgelegenheid, onderwijsmogelijkheden en recreatie. Het is duidelijk dat samenwerking met omliggende gemeentes verder moet worden uitgebreid en we staan hier volledig achter. Herindeling is wat ons betreft daarbij absoluut niet aan de orde. Neem als voorbeeld de transities jeugdzorg en AWBZ: die zijn dermate groot en complex, en zijn in het onlangs gepresenteerde regeerakkoord “voorbehouden” aan de 100.000+ gemeenten. Samenwerking is een must!

 

Financiën
Ik hoef u niet te vertellen dat ingegeven door de helaas aanhoudende recessie en ook de landelijke opgelegde bezuinigingen dit college, samen met de raad, de afgelopen jaren keuzes heeft moeten maken, ten einde het lagere beschikbare budget op verantwoorde wijze te besteden. Ondanks bezuinigen vanuit de overheid, door structurele bezuinigingen door te voeren in het gemeentelijk beleid en door doorgevoerde reorganisaties hebben we telken jaren sluitende begrotingen weten te realiseren en ook voor het komende jaar 2013 ligt een sluitende begroting voor met een kleine post onvoorzien van slechts € 80.000,- op een begroting van € 46,6 milj.

Het gevoerde beleid en de positieve resultaten uit het verleden, € 1.058 K in 2011 en € 795 K in 2010 hebben er toe bijgedragen dat de vrij aanwendbare reserves van de gemeente Dongen zijn opgelopen tot € 7.893 K.

 

Vorige week hebben we de nota risicomanagement en weerstandsvermogen hier in deze raadszaal besproken. Ik heb uitgesproken dat dit een belangrijke nota is voor de CDA-fractie. Enerzijds het managen van de risico’s en om een ratio vast te stellen waaraan de benodigde algemene reserve bepaald kan worden. Maar anderzijds om ook te kunnen beoordelen of de bezuinigingen die ingeslagen zijn ook zo voortgezet dienen te worden. Voortzetten in een periode waarbij elke inwoner van Nederland, dus ook van Dongen, zijn of haar broekriem dient aan te halen. Daarom is de CDA-fractie verheugd dat de gemeente Dongen voorzieningen, zoals het Zwembad, kan behouden voor de toekomst. Door juist nu die reserves te bestemmen, zodat we over 20/21 jaar niet weer zo’n forse rekening gepresenteerd krijgen. We vinden dit, juist vanuit onze Visie dat goede gemeentelijke voorzieningen voor de burger de gemeente aantrekkelijk maakt om te wonen, een verantwoord besluit. Het gevolg is dat het zwembad toekomst heeft en het kaartje betaalbaar blijft!

 

Subsidies
De veranderde wijze van subsidieverstrekking hebben de besturen van verengingen en organisaties goed opgepakt. Ondanks noodzakelijke bezuinigen bruist ons Dorp nog van de vele activiteiten en dat mag best op het conto van de verenigingen en organisaties geschreven worden. De subsidie ontvangers, niet zijnde de BCF-instellingen, zijn creatief in het vinden van nieuwe en andere bronnen om hun vereniging te laten leven.
Zij hebben slogan “in Dongen doen we dingen samen” waargemaakt. Mede door dit uitstekende en van alle markten thuis zijnde verenigingsklimaat blijft Dongen een gemeente waar het goed leven, werken en recreëren is. Voor woningzoekenden wordt het wonen in Dongen aantrekkelijk gemaakt door de onlangs aangepaste opstappremie-regeling, waarbij starters echt geholpen worden. Natuurlijk blijft toetsing op de realiteit een must, gezien de wettelijke wijzigingen m.b.t. hypotheekverstrekking en de fiscaliteit er om heen.

 

Onderwijs
Binnenkort zal de onderwijsvisie worden voorgelegd aan de raad. Duurzaam en toekomstgericht onderwijs is de motor van onze economie en de motor van de leefbaarheid van onze gemeente. Wij gaan ervan uit dat deze onderwijsvisie gebaseerd is op een grondige analyse met de daarbij behorende oplossingen. Deze visie is geen taak van de gemeente alleen. Deze onderwijsvisie moet de gemeente samen met de betrokken partijen opstellen. Luister bij het opstellen van de onderwijsvisie naar het onderwijs, maar ook naar organisaties die iets met het onderwijs te maken hebben, zoals buitenschoolse opvang, jeugdzorg etcetera.

Veiligheid
Bij goed leven hoort zeker ook een goed veiligheidsgevoel De eerste vuurwerkbommen heb ik helaas persoonlijk al weer gehoord. De inzet van de BOA, waarvoor we vorig jaar € 60.000,- ter beschikking hebben gesteld, blijft wat ons betreft zeker gehandhaafd om zo de ingezette aanpak voor criminaliteit en overlast door groepen hangjongeren, incl. middelengebruik, tegen te gaan. We hebben echter moeten concluderen dat door ziekte van de eerdere BOA onze voorgenomen capaciteitsuitbreiding niet benut wordt. Graag ontvangen wij reactie van de portefeuillehouder hierop We blijven vragen om een frequente terugkoppeling van de door de politie ingezette acties. Dit mede ter voorkoming van escalatie en irritatie bij de Dongense bevolking. Ook een schone omgeving draagt bij aan het veiligheidsgevoel. Burgers verwachten dat de openbare ruimte schoon is en kijken naar de gemeente als dat niet het geval is. Terecht: want de gemeente heeft hierin een belangrijke taak. Dan gaat het bijvoorbeeld om het reinigen van straten en onderhouden van de openbare ruimte, het legen van prullenbakken en het schoonhouden van de berm. Niet alleen qua rotzooi maar ook qua onkruid.
Wat het CDA betreft zero tolerance op beide gebieden. Geen overlast, geen drugsgebruik, geen rotzooi op straat. Daarnaast verwacht de tegenwoordige burger dat hij 24/7 zijn huisvuil kwijt kan. Wij pleiten voor intensivering van zoveel mogelijk ondergrondse verzamelpunten voor het huisvuil.

Centrum
Een mooi, schoon en aantrekkelijk centrum is van belang voor goed wonen en winkelen.

In de raad is gevraagd om het openbaar gebied van het Centrum op te knappen, we zijn verheugd dat de voorbereidingen in gang gezet zijn en er budget voor vrijgemaakt is:
We kijken uit naar de realisering van deze eerste fase; en wat het CDA betreft mag u daarna ook het Looiersplein aanpakken. Uitvoering van het onlangs aangenomen Sociaal Economisch Beleidsplan Dongen biedt daarnaast tevens de mogelijkheid om ook emplooi te vinden in deze prachtige gemeente, de mogelijkheid om bedrijven aan te trekken die haar intrek willen nemen in de leegstaande gebouwen. Daarnaast doen we bij deze een oproep aan het college om de locale ondernemers zoveel mogelijk te betrekken bij werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden.

 

Leegstaande (Kerk) gebouwen
Dat leegstaande gebouwen niet bijdragen aan een aantrekkelijk centrum daar zal geen discussie in de raad voor nodig zijn. Waar het CDA wel benieuwd naar is, is de mening van o.a. het college over hoe om te gaan met mogelijke leegstand van toekomstige rijksmonumenten. Gebouwen die nu nog in gebruik zijn, zoals bijvoorbeeld de Laurentiuskerk en de Hubertuskerk in de Vaart. In BN de stem heeft afgelopen week een artikel gestaan over het sluiten van de kerken in zijn algemeenheid en ook de impact daarvan op de betrokken burgers. Onttrekking aan de eredienst, ofwel sluiting van de kerk, dat wordt niet direct door de gemeente bepaald, daar zijn besluiten van het bisdom voor nodig. Echter het CDA wil bij deze al het college vragen of zij willen uitspreken dat men bereid is, als een passende herbestemming t.z.t. gevonden wordt, om hieraan ten volle mee te werken; zowel actief mbt bijvoorbeeld vergunningen. En dan niet alleen voor kerkgebouwen maar ook voor de invulling van andere beeldbepalende gebouwen in Dongen.

 

Als laatste punt nog graag uw aandacht voor het MFA. De Multi Functionele Accommodatie. Voor de CDA fractie is het van belang dat de realisatie van een nieuw MFA voortvarend wordt opgepakt zodat in 2014 de eerste paal de grond in kan, in lijn met de toezegging van het college. Er wordt op dit moment hard gewerkt, in goede harmonie tussen Vieya en de Gemeente, aan het opstellen van het programma van eisen.  We vragen hierbij aandacht voor een mogelijke conflict situatie die kan ontstaan tussen de “stilte” van een bibliotheek en de “levendigheid” van een multifunctionele ruimte. Daarnaast dient de MFA nog steeds de Dongense Maat te hebben! Met betrekking tot de exploitatie zijn we voorstander van een exploitant die voor de komende jaren waar kan maken wat het programma van eisen eist.

 

Afronding

Mevrouw de voorzitter, ik kom tot de afronding van mijn betoog.

Er is veel turbulentie in de wereld, in Europa, in Nederland, in Noord Brabant en in Dongen. Niet alleen op financieel gebied is er veel onzekerheid, ook op het gebied van de sociale zekerheid en de financiering van de zorg. Voor diverse sectoren in onze samenleving is de dip zeker nog niet voorbij. Ook in Dongen merken wij de gevolgen. Er is de komende jaren minder geld te besteden, voor de Gemeente, voor de bedrijven en voor de burger. Samen met elkaar zullen we in Dongen oplossingen moeten zoeken, zonder het goede van onze Dongense samenleving te verliezen. Het CDA heeft vertrouwen in onze hechte Dongense samenleving en is betrokken bij die samenleving: samen bedenken we de oplossingen en ontwikkelen we de noodzakelijke visie en bepalen we het huishoudboekje van de Gemeente. We komen er als samenleving misschien nog veel beter uit! Dat is onze gezamenlijke opdracht. Voorzitter, we hebben vertrouwen in de toekomst van de Dongense Gemeenschap. Ik dank u voor uw aandacht!