Ingezonden: D66 en de gemeentelijke financiën

Joeri de Jong, raadslid D66
Foto: Jan Stad/Pix4Profs

Ingezonden door D66 Dongen

Nog net voor het zomerreces werd op 4 juli 2019 door de gemeenteraad een besluit genomen over een aantal belangrijke financiële raadsstukken voor Dongen. Op de agenda stonden de jaarrekening 2018, de eerste financiële bestuursrapportage 2019 en de kadernota, een nota met een vooruitblik op de gemeentelijke financiën voor 2020. D66 hecht veel waarde aan deze raadsstukken omdat de gemeenteraad hiermee haar belangrijke controletaak kan uitoefenen en grip kan houden op de geldstromen. D66 heeft tegen alle drie de raadsvoorstellen gestemd. Graag leggen wij u uit waarom.

Jaarrekening 2018
Het college van B&W poetst in de jaarrekening een deel van de tekorten weg door het doorschuiven van taken en werkzaamheden naar volgende jaren. D66 vindt dit zorgelijk. Het betekent dat een aantal afgesproken taken in 2018 niet zijn uitgevoerd. Dongen moet een mooie en veilige gemeente blijven om in te wonen en leven. Daarom is het van belang dat we onderhoud aan bijvoorbeeld sportaccommodaties, gemeentelijke gebouwen, wegen en speeltoestellen tijdig en goed gebeurd.

Bestuursrapportage 2019
D66 verwachtte veel van deze eerste bestuursrapportage. Hierin zouden namelijk de voorstellen voor de ombuigingen van € 3,5 miljoen voor 2019 worden verwerkt. Voor D66 is duidelijk geworden dat we er qua ombuigingen nog lang niet zijn. Tot nu toe is er een kleine 9 ton gevonden. Nou ja, er zijn maatregelen benoemd die dat bedrag zouden kunnen gaan opleveren. Nog veel onzekerheid en werk voor het college van B&W dus.

Met nog minder dan een half jaar te gaan, zijn we bang dat ook dit jaar voor Dongen weer in de rode cijfers gaat eindigen. Het spaarboekje van de gemeente raakt leger en leger en de schulden nemen toe. Daarnaast wordt voor ruim 5 ton aan investeringen doorgeschoven naar volgende jaren. Welke consequenties gaat dit alles op korte en lange termijn hebben voor de inwoners van Dongen?

Kadernota
D66 heeft samen met de andere oppositiepartijen aan het begin van het jaar het aanbod gedaan om mee te denken over de noodzakelijke bezuinigingen. De coalitie vond dit niet nodig. Zij vonden dat het college hier prima zelf oplossingen voor kon bedenken. Vol spanning keken we dan ook uit naar de kadernota. Waar zou het college de benodigde miljoenen vandaan gaan halen? Wat zou dit voor de inwoners van Dongen gaan betekenen?

Groot was onze teleurstelling toen bleek dat de benodigde ombuigingen in de kadernota bij lange na nog geen oplossing bieden voor de structurele tekorten.
Behalve deze financiële onzekerheid, stond D66 ook niet achter de inhoudelijke keuzes die gemaakt werden. Zo worden voor het thema duurzaamheid ambities uitgesproken, zonder dat hier geld voor wordt vrijgemaakt. Ook wordt er voorgesteld om een aantal activiteiten, zoals jeugd en politiek te schrappen. Voor D66 is dit onbegrijpelijk.nHet is belangrijk om jeugdigen al vroeg in hun leven het belang van de overheid te laten ervaren. Als laatste voorbeeld was D66 erg verbaasd over het voornemen van het college van B&W om de leges voor evenementen tegen het licht te houden. Wat is hiervan de invloed op de vele mooie evenementen die Dongen rijk is? Betekent dit dat de zomerspelen, avondvierdaagse, Koningsnacht, Carnavalsoptocht en verenigingen straks fors meer gaan betalen voor hun vergunning?

In november staat de begroting van Dongen voor 2020 op de agenda. Een spannend moment voor alle inwoners van Dongen. Wij zullen u dan weer vertegenwoordigen en zoals altijd zullen wij de begroting beoordelen op inhoud en realisme.

Reacties