2014 ook voor dagelijks bestuur wijkraad West 2 begonnen

Dinsdag 14 jan. kwam het bestuur van de wijkraad West 2 voor het eerst in het nieuwe jaar weer bijeen, waarbij vermeld dient te worden dat er vanaf het begin van het jaar wel al individuele contacten waren geweest tussen de voorzitter en partners van de wijkraad. De voorzitter deed daar verslag van en aan de hand daarvan werden een aantal zaken waar de raad zich de komende tijd hard voor wil maken besproken.

Uit gegevens van de gemeente bleek dat vernielingen door vuurwerk tijdens oud en nieuw, 2 vuilnisbakken van totaal 4 in heel Dongen in West 2 had plaats gevonden, met daarnaast ook nog een beschadigde boom bij het speelgebied aan de Bloemaertstraat. Deze boom zal gezien de weggeblazen binnenkant, waardoor gedeeltelijk alleen de bast is overgebleven, wellicht verwijderd moeten worden. 
Lopende zaken vanuit 2013 zoals o.a. het gebied aan de Bloemaertstraat waar in een vorig persbericht verslag van is gedaan, passeerden de revue waarbij werd afgesproken hierover op korte termijn uitsluitsel te willen vragen aan de gemeente. Naast dit lopende projekt heeft ook het probleem van het laad en lospunt van taxi’s in de Tooropstraat de nodige aandacht, hiernaar wordt momenteel onderzoek gedaan. Betreffende het groen in de wijk kon geconstateerd worden dat de uitvoering van wensen hierover tot tevredenheid stemmen. 
De vraag naar aanplant in het buitengebied met name aan de Hoge Dijk, kan echter niet gehonoreerd worden i.v.m. leidingen welke in de bermen liggen. Met de nieuwe wijkraad de Beljaart is evenals dit ook voor West 1 geldig is, afgesproken om daar waar een gezamenlijk belang is, samen te werken. In de praktijk komt dit neer op gebieden waar onze wijken elkaar raken. Een van die zaken betreft voor West 1 en 2, het reeds lang lopende projekt van de N269. Ontwikkelingen hierover worden door beide wijkraden op de voet gevolgd. Eind maart is er weer de landelijke actie NL doet, waarover de raad in een volgend persbericht mededeling zal doen. In de verwachting dat ook 2014 weer een jaar zal worden waarin samen met de wijkbewoners volop aan de leefbaarheid in de wijk zal worden gewerkt, werd deze eerste vergadering besloten.