Nieuws van wijkraad West 2

Na het met een maand verlengde zomerreces, werd op dinsdag 22 okt. de draad weer opgepakt met een openbare vergadering. Hierbij werd door de voorzitter duidelijk gemaakt dat niet alles had stil gelegen tijdens de zomer en deed hij in het kort verslag van een aantal zaken welke gepasseerd waren, zoals o.a. informatie inwinning van de CDA fractie over onze werkzaamheden en visie, de wijkradendag op 7 september en overleg met de wijkraadvertegenwoordiger van de gemeente. 

Het verzoek om een voordracht te doen voor de vrijwilligersprijs 2013 werd aan de leden ter beoordeling meegegeven. Verder memoreerde hij dat door het samenwerkingsverband wat wooncorporatie Vieya zal aangaan met andere corporaties dit wellicht in de toekomst gevolgen kan hebben ten aanzien van de intensieve samenwerking welke er tot nu toe was. Dit zal echter de toekomst moeten uitwijzen. Mede naar aanleiding van de plannen welke de regering bij de gemeentes wil neerleggen, ten aanzien van maatschappelijke en sociale zorg waarbij burgerparticipatie een niet te verwaarlozen punt zal worden, zal het bestuur hierop vooruitlopend een brainstorm sessie houden om het “wij” gevoel in de wijk te promoten. Gedacht hierbij wordt om contactpersonen te zoeken op buurtniveau en zo mogelijk ook jongeren hierbij te betrekken. Deze contactpersonen kunnen dan de ogen en oren zijn voor datgene wat er in de buurt leeft.
De activiteitenlijst werd doorgenomen waarbij hoofdzakelijk het groen in de wijk passeerde. Over kapvergunningen en nieuwe aanplant is overleg gaande met de gemeente en verder werd meegedeeld dat ten aanzien van de geplaatste bladkorven, bewoners met vragen of klachten daarover dit via de klachtenlijn van de gemeente kunnen doen. Ook parkeerproblemen passeerden de revue, waarbij de Lage Ham en datgene wat er in de toekomst met het voormalige Piet Kerkhof pand gaat gebeuren, scherp in de gaten zal worden gehouden. Het vervolg van de renovatie van het gebied aan de Bloemaertstraat komt in november ter sprake in een overleg met de gemeente, een voorstel voor een nieuw speeltoestel is daarbij inbegrepen. Van basisschool de Vlinderboom werd vernomen dat zij op 9 november a.s. een klusdag houden als vervolg op eerdere klussen waarbij ook de wijkraad haar inbreng had en daarbij buurtbewoners of andere vrijwilligers vragen daar aan bij te dragen.
Tijdens de rondvraag werd nog navraag gedaan naar de openbare verlichting bij de woningen aan o.a. de Potterstraat welke momenteel worden gerenoveerd. De vervanging van deze verlichting is door de gemeente uitgesteld omdat er sprake van was dat deze woningen zouden worden gesloopt. Nu dat niet meer het geval is wordt de gemeente gevraagd ook hier de oude verlichting te vervangen door de nieuwe led verlichting.
Een oproep welke de raad nog wil doen aan de wijkbewoners is om actief mee te denken en zich eventueel mee te willen inzetten voor een mooie en goed leefbare wijk, met name jongere wijkbewoners zijn zeer welkom.