Ingezonden: Moet die nieuwe N629 er nog wel komen?

jan 22 2023, 23:31 Nieuws
n629nieuw
Ingezonden door D66 Dongen
Moet die nieuwe N629 er nog wel komen?
Provinciale Staten van Noord-Brabant en de gemeenteraden van Dongen en Oosterhout hebben al jaren geleden besloten om akkoord te gaan met een nieuwe verbinding tussen Dongen en de A27. De N629. Vóór die besluitvorming, en ook nu nog, was en is er discussie over die weg. Intussen is door de provincie een provinciaal inpassingsplan (PIP) vastgesteld dat het groene licht geeft voor de aanleg van deze weg. Maar de uitvoering verloopt moeizaam en roept nieuwe vragen op.
De belangrijkste vraag is: kan de belangenafweging die destijds is gemaakt tussen natuur- en milieubelang enerzijds en het economisch en verkeersbelang anderzijds wel overeind blijven? D66 Dongen vindt van niet. De afgelopen jaren zijn we beland in diverse crises, niet in de laatste plaats de klimaatcrisis en de stikstofcrisis. Dat vraagt om een andere belangenafweging. Naast het grote ruimtebeslag zorgt het nieuwe wegtracé voor veel inbreuk op de natuurkwaliteit van de Duiventoren en het Blik. Nieuwe ontwikkelingen in het gebied tussen Oosterhout en Dongen zoals de voorgenomen uitbreiding van de fabriek Rodenburg plastic, de door Oosterhout voorgenomen ontwikkeling van woningbouw en de verdergaande verstening van het gebied zorgen al voor extra druk op de natuur.
Bovendien zijn er grote uitvoeringsproblemen die opgelost moeten worden voordat de aanleg van de weg kan beginnen. Denk bijvoorbeeld aan de stikstofproblematiek. Om een vergunning te kunnen verlenen moet er stikstofruimte worden gevonden. Die er nu nog niet is. Het meest efficiënt is het uitkopen van boerenbedrijven in de omgeving, maar moeten we dit willen voor een weg? De N629 zal ook moeten aansluiten bij andere grote projecten die stikstofruimte nodig hebben. Hoeveel prioriteit krijgt de N629 vanuit de provincie en leidt dit niet tot vertraging? Bovendien is het de provincie nog niet gelukt om voldoende grond aan te kopen. Onteigeningsprocedures zullen tot langdurige vertraging leiden. En ook is nog niet duidelijk hoe de beloofde 8 hectare grond voor natuurcompensatie vorm gaat krijgen. Tenslotte: economische ontwikkelingen, zoals stijgende bouwkosten en inflatie, zorgen voor aanzienlijke kostenstijgingen. Wie is bereid dit te betalen?
Hoe zit het dan met het verkeersbelang? Zeker, de huidige Heistraat is een drukke weg geworden. Wij denken dat met de aanpassing en de verbreding van deze weg het verkeersprobleem goed kan worden aangepakt. Het is een optie die al vanaf het begin is aangekaart. Tot op heden heeft men deze optie nauwelijks serieus onderzocht. Door de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik, in samenwerking met de Milieuvereniging Oosterhout is op 9 januari 2023 een informatieavond over de N629 georganiseerd. De belangstelling daarvoor was erg groot en kan wat ons betreft gezien worden als een verbreding van het draagvlak om de aanleg van deze weg te heroverwegen.
De jarenlange discussie over deze weg kan voor sommigen aanleiding zijn om te zeggen dat er nu maar eens “doorgepakt” moet worden. Maar een oorspronkelijk slecht besluit blijft een slecht besluit. Een minder ingrijpend maar effectief plan, zoals het aanpassen en verbreden van de Heistraat, komt wellicht dichterbij doorpakken dan het huidige ingrijpende voorstel doorduwen. D66 Dongen is voor heroverweging van het besluit om deze weg aan te leggen. Wij hopen dat de gemeenteraden van Dongen en Oosterhout en Provinciale Staten tot hetzelfde inzicht kunnen komen.
lhuk
Namens de fractie van D66 Dongen,
Leo Hamers & Ulaş Köse