Meer inclusie: De Welkomwaaier wordt in Dongen geïntroduceerd

Foto:

Ingezonden door de Dongense VVD

Tijdens de begrotingsbehandeling afgelopen donderdag is door de gemeenteraad unaniem een motie van de Dongense VVD aangenomen om de Welkomwaaier in Dongen te introduceren.

Een korte achtergrond
Eind 2006 hebben de Verenigde Naties het Verdrag over de Rechten van Personen met een Handicap aangenomen. Hierin staat welke rechten mensen met een beperking hebben. Dit betekent dat Nederland zich heeft verplicht aan de slag te gaan om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking dezelfde kansen en mogelijkheden hebben als mensen zonder een beperking. Het Rijk, de Provincies en de gemeenten hebben de belangrijke taak om uitvoering aan dit verdrag te geven

De Dongense VVD zet zich in voor een inclusieve samenleving. Een open samenleving, waar iedereen ertoe doet en van waarde is ongeacht verschillen. Dat betekent dat iedereen die dat wil volwaardig deel kan uitmaken van onze samenleving en erbij hoort. In een inclusieve samenleving heeft iedereen dezelfde rechten en dezelfde kansen om zelfstandig mee te doen op alle terreinen van het leven.

Dat kan alleen als men rekening met elkaar houdt en geen drempels opwerpt voor de ander om mee te kunnen doen. De meeste beperkingen zijn namelijk niet altijd meteen te zien aan de buitenkant. Denk aan mensen met geheugenverlies of een verstandelijke, psychische, visuele of auditieve beperking. Bij een lichamelijke beperking valt vaak alleen het hulpmiddel op, zoals een rolstoel of een witte stok. Maar we kennen niet de mens en het verhaal erachter. Mensen willen graag hulp bieden, met goede intenties. Maar de ene mens is de andere niet, elke persoon is uniek. Dat geldt ook voor de beperking van een persoon.

De Dongense VVD heeft nauwe contacten met de VN-Ambassadeurs in Brabant. Mensen die zich inzetten om een gelijkwaardige manier van deelname aan onze samenleving te realiseren. Zie voor meer informatie www.vnambassadeurs.nl.

De Welkomwaaier
De VN-Ambassadeurs hebben samen met de Stichting Iederin en enkele gemeenten een brochure samengesteld met algemene tips voor een respectvolle en inclusieve omgang met mensen met een beperking. Deze brochure wordt ook wel de Welkomwaaier genoemd. De brochure zal onder andere worden verspreid binnen de gemeente, maatschappelijke partners, onderwijsinstellingen, zorginstellingen, sportverenigingen en dergelijke.

Zo helpen we elkaar om beter om te gaan met iedereen met een beperking, zodat ook zij volop mee kunnen doen in onze samenleving.

Ino Cornel Frans den Broeder
VN-Ambassadeur & Fractievoorzitter Dongense VVD
Steunfractielid Dongense VVD

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen