College positief over bouw tien woningen achter Hubo Aarts

Foto: Google Earth

Het college stemt in principe in met de herontwikkeling van de locatie Hoge Ham 49-53 ten behoeve van het realiseren van 10 woningen. Het betreft het achter-terrein van Hubo
Aarts, dat na ontwikkeling zal worden ontsloten via de Jan Willemenstraat in plan De Hoogt.

In de besluitenlijst van deze week geeft het College aan dat nadere uitwerking van het verzoek nodig is, maar ook dat er in beginsel planologisch geen bezwaren tegen de gevraagde ontwikkeling zijn. “Gelet op wens om woningen toe te voegen in het centrum, de beoogde woningtypologie en de doelgroep, de voorgestane stedenbouwkundige inpassing van het plan en de logische aansluiting op plan De Hoogt, is opname in het gemeentelijk woningbouwprogramma mogelijk” aldus het College.

De initiatiefnemer wordt uitgenodigd om het plan nader uit te werken, zowel het bouwplan als de inrichting van de buitenruimte, inclusief de ontsluiting van de locatie, de verkeersafwikkeling en het parkeren. De initiatiefnemer wordt tevens verzocht een omgevingsdialoog te houden.

Reacties

Cookieinstellingen