Dongens land in eigen hand

De bestuursleden van Stichting Ons Dongeland, v.l.n.r. Peter Verschure, Marcel van Hattum en Huub Adank
Foto:

Het vergroenen van Dongen door middel van de aanleg van nieuwe ecologische wandel-en fietspaden en daarbij het creëren van nieuwe natuur door middel van beplanting en waterpartijen…dat is in het kort de doelstelling van de onlangs opgerichte Dongense Stichting ‘Ons Dongeland’.

Grootse plannen waaraan al enkele jaren achter de schermen hard gewerkt wordt. Kartrekker van dit initiatief is natuurkenner en natuurliefhebber Peter Verschure, die een groep mensen om zich heen verzameld heeft om al deze plannen te gaan verwezenlijken. De Stichting is afgelopen september officieel opgericht bij Notariskantoor Dongen en treedt, na vele voorbereidende werkzaamheden, vanaf 2022, met regelmaat in de publiciteit, om alle Dongenaren op de hoogte te kunnen houden van de vorderingen van deze ambitieuze plannen.

Burgerinitiatief
Peter vertelt: “We kunnen op dit moment nog niet voldoende genieten van de natuur binnen de eigen dorpsgrenzen. Maar er liggen veel kansen op dat gebied en de tijd is nu rijp om deze ten uitvoer te brengen. Stichting ‘Ons Dongeland’ is een burgerinitiatief, waarmee blijvend groen gecreëerd wordt. We willen Dongen groener maken en nieuwe plaatsen creëren waar Dongenaren kunnen wandelen, fietsen en recreëren. Ons Dongeland wil daar een coördinerende rol in spelen . Wij streven naar meer beleving van blauwe en groene natuur dicht bij huis, waarbij de natuur nieuwe kansen krijgt en beter beschermd wordt! “

Oprichting  van Stichting Ons Dongeland bij notariskantoor Dongen

Vertrouwen
“We hebben inmiddels al diverse gesprekken achter de rug met vertegenwoordigers van de gemeente Dongen, waaronder de betrokken wethouders” aldus Peter Verschure “Zij zijn volledig op de hoogte van onze plannen en juichen deze van harte toe. Daarnaast zijn er vergaande contacten met vertegenwoordigers van de provincie Noord-Brabant, het Brabants Landschap en diverse natuurorganisaties zoals Ken en Geniet, Vogelbescherming Nederland en IVN Natuureducatie. Al deze organisaties hebben hun vertrouwen uitgesproken in de plannen van de Stichting ‘Ons Dongeland’ en dat geeft ons de energie om onze plannen te gaan verwezenlijken.”

“Dongen heeft veel te bieden op het gebied van natuur, cultuur en industrieel verleden. Echter zijn veel mooie plekjes niet bereikbaar of ontoegankelijk” vervolgt Peter gedreven. “ Stichting ‘Ons Dongeland’ zet zich in om met behulp van aanleg van natuur, Dongen beter beleefbaar te maken door recreatieve verbindingen aan te leggen. Daarbij moet je denken aan de aanleg van diverse ecologische paden door de prachtige natuur van Dongen. De voorbereidingen voor dit initiatief zijn twee jaar geleden gestart. Het eerste tracé is uitgewerkt en er zijn met diverse partijen en grondeigenaren positieve afspraken gemaakt. De provincie heeft de eerste 8000m2 beschikbaar gesteld waar we op zeer korte termijn al kunnen beginnen met de aanleg en inrichting van het eerste deel.”

De plannen van Stichting Ons Dongeland‘ zijn verdeeld in drie fases, die de komende jaren uitgevoerd zullen gaan worden.

Het Klompenpad.
Het eerste project betreft het zogenaamde Klompenpad. Peter: “Dit pad zorgt voor een wandelverbinding van het Wilhelminakanaal via bospercelen en landerijen naar de watertoren tot aan de Onkelsloot om daar aan te sluiten op de huidige Ecologische Verbindingszone. Niet langs bestaande wegen maar dwars door het land. Dit zorgt voor een hele andere belevenis. Met de aanleg van deze route wordt ook meteen meer natuur aangelegd langs het pad zodat o.a. de patrijs zich weer helemaal thuis voelt in het gebied. De totale lengte van het Klompenpad is zo’n 4,5 km.”

Het eerste stuk grond van 8.000 m² ligt klaar voor inrichting

De Donge
Het tweede deel betreft de Donge. “Dit project zijn we aan het uitwerken. De Donge heeft naam gegeven aan onze gemeente en heeft gezorgd voor een rijk en dynamisch verleden. Het is van historische betekenis voor Dongen. Volgens ons stroomt het Dongens DNA al eeuwenlang door ons dorp. Nu stroomt het riviertje ontoegankelijk en verscholen stilletjes door onze gemeente. Wij vinden dat dat veel beter kan en moet veranderen. We zetten ons in om de Donge meer zichtbaar te maken en recreatieve mogelijkheden te ontwikkelen. Onder meer door zandstrandjes aan te leggen” vertelt Peter enthousiast. “Deze ruimte kan ook dienen voor het opslaan van het water bij wateroverlast en als waterbuffer tegen verdroging. Het streven is om de Donge weer op de kaart te zetten zodat het riviertje de aandacht krijgt die het verdient.”

Het Laarzenpad
Als derde komt het Laarzenpad in beeld, langs de nu nog onbegaanbare oevers van de Donge dat vanaf het Wilhelminakanaal richting het noorden en aansluit op de dijkjes in ’s Gravenmoer en het Klompenpad. De lengte van dit tracé betreft ca. 3.700 meter
Met al deze plannen wordt volgens Peter gebied gecreëerd (Ons Dongeland) waarmee voor alle Dongenaren een omgeving ontstaat waar men kan genieten van de natuur en kan recreëren. “Er zijn allerlei mogelijkheden voor inrichting van het nieuwe gebied. Denk bijvoorbeeld aan een kikkerpoel, een bloemenweide, een ijsvogelwand, een vruchtenbos of een dorpsboomgaard. Maar ook aan recreatieve elementen zoals een vogelkijkhut, zitbanken, strandjes, een hondenuitlaatstrook een natuurlijk openluchttheater, een speelveld voor kinderen… noem maar op.”

Meedoen
Stichting ‘Ons Dongeland’ probeert via diverse overheden, instellingen en organisaties financiële ondersteuning te krijgen bij de uitvoer van de plannen. Maar ook wordt ingezet op betrokkenheid van de Dongenaren. Particulieren, bedrijven of organisaties kunnen straks een aantal vierkante meters in het gebied ‘beschermen’ en doneren aan de Stichting. Het betreft hier bescheiden bedragen zodat iedere Dongenaar mee kan doen. “Het idee erachter is dat inwoners van Dongen of bedrijven het Stichting ‘Ons Dongeland’ mogelijk maken om de benodigde gronden aan te kopen en in te richten in ruil voor een certificaat/ donateurschap. Daardoor wordt het dus ook echt ‘Ons Dongeland’ en wordt de betrokkenheid bij gebied enorm vergroot. Ook voor verenigingen is er de mogelijkheid om betrokken te raken bij de totstandkoming van dit project. Dat kan bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van fysieke arbeid. Natuurlijk staan daar dan een aantal leuke voordelen tegenover en worden de donerende Dongenaren en bedrijven uitgebreid op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Website
Via de website www.onsdongeland.nl is de komende jaren altijd te zien wat er op dat moment leeft en speelt bij de ontwikkeling van Ons Dongeland‘

 

 

Reacties

Cookieinstellingen