Meerderheid raad kiest voor forse verhoging mantelzorgcompliment

Foto:

De meerderheid van de gemeenteraad heeft zonder al te veel gemopper en kritiek goedkeuring gegeven aan de begroting voor 2022. D66 en de Ouderenpartij stemden tegen.

‘Wij hebben onvoldoende vertrouwen in het realiteitsgehalte van deze begroting. Daarnaast missen we actie op het gebied van duurzaamheid en milieu en baart het ons zorgen dat de gemeente zich steeds meer terugtrekt. Mensen die het al moeilijk hebben, krijgen het zo nog moeilijker’, verklaarde D66-raadslid Joeri de Jong de tegenstem van zijn partij. Het CDA was juist wel blij met de begroting. ‘Er is duidelijk meer aandacht voor groen, wonen en het sociaal domein. Er zit wederom een CDA-sausje over deze begroting’, stelde fractievoorzitter Annemarie van Eenennaam tevreden vast.

Door: Bernadette Klerx

Geen vuurwerk, wel massa moties
Vuurwerk in de vorm van felle discussies leverde de begroting niet op. Wel een karrevracht aan moties en amendementen ( maar liefst 22). De raad worstelde zich er dapper doorheen en dat leverde zeker nog wat resultaat op.

Mantelzorgcompliment naar € 100
Zo kreeg een meerderheid van de raad het voor elkaar dat het mantelzorgcompliment in ieder geval volgend jaar verhoogd wordt naar € 100,- . En dat is behoorlijk meer dan de magere € 30,- die mantelzorgers nu kunnen krijgen. Volkspartij Dongen, VVD en CDA zagen eigenlijk meer heil in investeren in respijtzorg. CDA-raadslid Annemarie van Eenennaam: ‘De waardering zit niet in de verhoging van het cadeautje. Wij geloven veel meer in aanbieden van respijtzorg, zodat de mantelzorger echt ontlast wordt van zijn takken. En dat vonden VVD-raadslid Angela Horsten en Denise Kunst van de Volkspartij Dongen ook. ‘Het gaat de mantelzorgers vooral om het gebaar, niet om de hoogte van het bedrag. Wij zetten dat geld liever in voor respijtzorg’, meldde Denise Kunst.

Maar dat zagen de Ouderenpartij, D66 en PvdA toch echt anders. ‘Gemeenten in de regio geven allemaal € 100 of meer. Dan zijn onze 2 bonnen van € 15 toch wel echt heel karig. Bovendien steunen we met verhoging van de bonnen ook nog eens de ondernemers, want die bonnen moeten bij Dongense ondernemers besteed worden. Zo snijdt het mes aan twee kanten’, merkte Jan Kennekens optimistisch op.
En volgens Marieke Schouten doet de hoogte van het bedrag er echt wel toe als het om een leuk bedrag gaat. Dat is zeker bij jonge mantelzorgers zo, en die zijn er ook. Het huidige bedrag is echt wel te laag’.

Het CDA besloot uiteindelijk toch mee in te stemmen. ‘We geven de voorkeur aan respijtzorg maar omdat daar nog geen plannen voor liggen, kunnen wij instemmen met de tijdelijke verhoging van het mantelzorgcompliment naar € 100. Dan hebben de mantelzorgers in ieder geval volgend jaar wat meer budget om bijvoorbeeld hulp in te schakelen’, legde Annemarie van Eenennaam uit.
Geen kiss and Ridestrook bij Cambreur

De raad zette unaniem een dikke streep door de aanleg van een kiss and ride- strook bij het Cambreurcollege. Dat levert een besparing op van € 37.000. De strook was vooral bedoeld om touringcars veiliger te laten parkeren als ze leerlingen ophalen voor schoolreizen en excursies. Maar dat vond de raad een beetje overdreven in het licht van de wankele financiële positie van de gemeente. ‘De huidige situatie is misschien niet ideaal maar niet onoverkomelijk. We moeten nut en noodzaak afwegen en de kiss and ride-strook heeft geen duidelijke meerwaarde’, oordeelde de raad.

Gymzaal Otterdonk
Een motie van CDA, D66, Ouderenpartij en PvdA om de gymzaal Otterdonk pas te slopen als er een goede oplossing is voor het gymonderwijs van de leerlingen van de Biezenkring en Noorderpoort, kreeg uiteindelijk ook de steun van VVD en Volkspartij Dongen.

Sneller bouwen en zelfbewoningsplicht
De raad was het ook helemaal met elkaar eens om de zelfbewoningsplicht van 5 jaar in te voeren bij nieuwe koopwoningen tot € 320.000. En daar kon wethouder Cors Zijlmans zich ook prima in vinden. ‘Wij staan daar positief in. Alles is meegenomen alshet gaat om de woningmarkt wat lucht mee te geven’.

Eensgezind was de raad ook over de speerpunten die de gemeente mee moet geven in het verstedelijkingsakkoord. Dat akkoord gaat over hoe de regio Breda-Tilburg er de komende 10 jaar uit moet gaan zien op het gebied van woningbouw, bereikbaarheid en behoud en versterking van het landschap . De raad vindt dat Dongen als speerpunt aan moet geven dat er meer woningen gebouwd worden waarbij tegelijkertijd ingezet wordt op een groene buffer ten opzichte van de omliggende gemeenten.

Een grote meerderheid (alleen de PvdA was tegen) gaf het College ook de opdracht om snel aan de slag gaat met een actieplan Wonen om het tempo van woningbouw aanzienlijk te versnellen.

Reacties