Stichting Verenigingshal Dongen dringend op zoek naar alternatief en ‘commitment’

Foto: Piet Eelants/dongenhomespot

Het is juli 2011. Vier Dongenaren, allen actief in het verenigingsleven in het dorp , hebben – naar eigen zeggen – een gewaagd initiatief genomen. Onder de naam ‘initiatiefgroep Verenigingshal Dongen’ (VHD), houden zij onder de verenigingen en stichtingen in Dongen een inventarisatie naar de behoefte aan opslagruimte.

In de beleving van de initiatiefgroep kampt in Dongen een flink aantal verenigingen of stichtingen met opslaggebrek. De groep wil bekijken of het mogelijk is om met een aantal verenigingen en stichtingen gezamenlijk een opslaglocatie te realiseren. De Pannekoekhal aan de Aalberselaan wordt door – toen nog – Woningcorporatie Vieya al een paar jaar in gebruik gegeven aan een aantal verenigingen, om daar materialen op te slaan. Verenigingen maakten daar graag gebruik van. Maar die opslagplaats was tijdelijk. Geen zekerheid was, ook toen, een sta–in–de weg. Op die plaats gaat gebouwd worden. En dat feit luidde het einde van het verhaal in.

Door: Piet Eelants

Binnen Dongen waren er meer verenigingen die her en der materialen hadden op geslagen; vaak op basis van goodwill en vaak ook tijdelijk. Wat de initiatiefgroep uiteindelijk voor ogen heeft is het realiseren van een opslaghal in Dongen, waar verenigingen en stichtingen, die actief zijn in het maatschappelijk leven van Dongen, naar behoefte ruimte kunnen huren. Deze huur zou dan in verhoudingmoeten staan tot de kostprijs van de hal. Het was uitdrukkelijk niet de bedoeling om winst te maken. Op dat moment, zomer 2011, zijn er nog geen concrete plannen. Wat wel duidelijk is, is dat de initiatiefgroep het karwei niet alleen zal aankunnen. Er wordt – dan al – een beroep gedaan op mensen en krachten die behept zijn met het ‘Dongense DNA ‘. Allereerst moet er toch wel een flink aantal verenigingen zijn die het plan zien zitten. Als het aantal deelnemende verenigingen te beperkt is, dan wordt het te kostbaar. Daarnaast zal de initiatiefgroep ook een beroep op anderen doen om de kosten beperkt te houden. Hierbij wordt gedacht aan eigen werkzaamheden (onderhoud) door de huurders, maar ook aan sponsors. De vraag is dan ook ‘wat kan de gemeente voor ons doen’.

2011 wordt 2018
De groep werkt snel maar stuit op problemen en onmacht. Het duurt tot laat 2017 dat er echt water onder de boeg komt voor het alom wél gewaardeerde initiatief. René Jansen, nu wethouder en toen fractievoorzitter van de Volkspartij Dongen en groot voorvechter en mede initiatiefnemer met betrekking tot de verenigingshal, is enthousiast en vertrouwt de lokale media toe dat meer en meer verenigingen belangstelling tonen. Ook de fractievoorzitter van de PvdA Willem Ebbers (†) is helemaal voor. Beiden krijgen ze krijgen ze de raad mee na een pleidooi voor de hal. Discussies waren nodig, begrip voor de verenigingen was er. De uiteindelijk uitkomst is gunstig voor het Dongense verenigingsleven: de gemeente Dongen zegt twee jaar garant te staan voor 15.000 euro huur per jaar met nóg eens een optie voor een jaar. Het werd na de verkiezingen en de coalitievorming in 2018 bovendien een onderdeel van het huidige coalitie-akkoord. De PvdA meldt in haar verkiezingsprogramma zelfs uit te zijn om de bereikte pilot ‘om te zetten in een definitieve hal in onze gemeente’. De Volkspartij Dongen is nog duidelijker en vertrouwt de volgende tekst toe aan haar verkiezingsprogramma: ”De pilot van de verenigingshal wordt na gebleken succes omgezet in een permanente oplossing. Het rijke verenigingsleven willen we immers behouden voor Dongen. Er is opslagruimte en werkruimte nodig voor alle drie de kernen”.

Coalitiepartner (de Dongense) VVD is wat vaag over de zaak: In het verkiezingsprogramma is de volgende passage opgenomen: ”Algemeen staat de Dongense VVD voor het maken van heldere resultaatgerichte prestatieafspraken met maatschappelijke partners. Subsidiemogelijkheden relateren wij aan de te organiseren activiteiten met verantwoording achteraf. We houden het aanbod van culturele organisaties laagdrempelig”. De partij ondertekent wel het bestuursakkoord. Daarin staat de volgende tekst: ‘In de afgelopen bestuursperiode is een pilot opgezet voor de realisatie van een verenigingshal in de gemeente. Deze verenigingshal wordt gebruikt als opslaglocatie en als bouwplaats door verenigingen en stichtingen uit Dongen. Wanneer uit de evaluatie blijkt dat de pilot geslaagd is, dan wordt onderzocht op welke wijze de medewerking van de gemeente wordt vormgegeven om te komen tot een permanente voorziening. Ook in ‘s Gravenmoer bestaat er behoefte aan opslagruimte voor het verenigingsleven. De mogelijkheden daarvoor worden onderzocht’.

Als begin 2018 de hal eindelijk wordt geopend is de belangstelling zo groot dat niet alle aanvragen tot deelname kunnen worden gehonoreerd. Het gehuurde deel van de hal is groot (750m2). Een overeenkomst verzekert het inmiddels opgerichte bestuur van de Stichting Verenigingshal Dongen voor een periode voor gebruik van uiteindelijk drie jaren. Fotoclub Dongen, Stichting Dongense Jeugdraad en stichting De Peeënstekers krijgen hun opslagruimten daar. ‘Oorzaak Draank’ is één van de vijf carnavalsverenigingen die hun carnavalswagen daar bouwt of voor hun loopgroep creaties maakt voor de Dongens carnavalsoptochten. Om de onderlinge samenwerking te bekrachtigen wordt het bestuur van Stichting Verenigingshal Dongen samengesteld uit de deelnemers van de pilot. Iedere vereniging of stichting levert 1 bestuurslid. Het dagelijks bestuur bestaat uit Frodo Rijk (voorzitter), Ad Vonk (secretaris) en Hans Trommelen (penningmeester).

Jaarverslag
Het is 2021. De Stichting Verenigingshal Dongen brengt op 31 maart het jaarverslag 2020 uit en vermeldt het feit daarin dat de pilot in maart 2021 afloopt. Het jaarverslag begint optimistisch. De Stichting concludeert aan de hand van ervaring en feiten dat de hal en het doel ervan succesvol zijn gebleken. Daarnaast heeft de pilot de samenwerking tussen de deelnemers verbeterd met als direct resultaat dat er een plan is geschreven voor een structurele oplossing van het probleem. Maar tevens wordt de huidige situatie duidelijk. De pilot is beëindigd en de deelnemers kunnen de hal tot uiterlijk eind mei gebruiken, daarna zal er een tijdelijke oplossing gevonden moeten worden totdat een structurele oplossing gerealiseerd is. Eerder reageerde voorzitter Frodo Rijk op vragen van Dongenhomespot: “We hadden goede hoop dat we met een aantal verenigingen tegen een gereduceerde huurprijs in een kleiner deel van de huidige loods tijdelijk konden blijven zitten, terwijl we onze structurele oplossing verder konden uitwerken. Dit hadden we al enige maanden geleden aangekaart bij de verhuurder, maar na een lange tijd niets vernomen te hebben, hoorden we recent dat dit helaas niet mogelijk is”. De loods blijkt van eigenaar veranderd te zijn en de nieuwe eigenaar wil deze loods zelf gaan gebruiken.

Pilot succesvol, maar hoe nu verder
Dongenhomespot vroeg aan de hand van een aantal vragen een reactie aan de in Dongense raad vertegenwoordigde actieve politieke partijen. Aangezien dit onderwerp pas in mei op de agenda van de gemeenteraad staat, wil de politiek de kwestie eerst in hun fractieberaden bespreken en aan de hand daarvan in de raadsvergadering opiniërend en besluitvormend beschouwen.

Maatschappelijk vraagstuk
Voorzitter Frodo Rijk van de stichting Verenigingshal Dongen reageerde uitgebreid op vragen van Dongenhomespot. Volgens Rijk heeft het bestuur van de VHD niet stilgezeten. “Wij wisten net als ieder ander dat er een einde aan de pilot zou komen. Daarom hebben we in mei 2020 een initiatiefgroep opgesteld om te kijken hoe aan deze pilot een vervolg gegeven kan worden met een toekomstbestendige en structurele oplossing. Deze initiatiefgroep is gestart met een brede inventarisatie binnen onze gemeente om te onderzoeken of het maatschappelijk vraagstuk voor wat betreft de noodzaak voor ruimte nog steeds relevant is, en dan met name buiten de deelnemers van de pilot. Een groot aantal organisatie en verenigingen zijn aangeschreven en er blijkt nog steeds een enorme behoefte te bestaan aan ruimte voor opslag, om in te kunnen werken, zaken te ontwikkelen en om evenementen te kunnen faciliteren. Zo gaven naast de deelnemers van de pilot onder andere DongenIce, het Oranjecomité, Museum de Looierij, Vereniging der Veteranen en jeugdwerkplaats Stronk al aan dat ze interesse hebben in een gezamenlijke werk- en opslagruimte.”

Uit deze groep van organisaties is vervolgens een team samengesteld dat zich geheel op vrijwillige basis inzet voor een structureel vervolg van de verenigingshal. Frodo Rijk: “Dit team heeft naar aanleiding van de inventarisatie en veel veldwerk een concept plan geschreven voor de uitwerking van ‘De Samenwerkplaats van Dongen’, het structurele vervolg van de pilot Verenigingshal Dongen. Bij het opstellen van dit concept plan zijn we nu in de fase aangekomen waar we commitment van diverse partners nodig hebben.” Het team heeft deze week een brief gestuurd naar de raad en college. Daarin wordt gevraagd om een gesprek over de huidige stand van zaken maar vooral wil men toezegging hebben op de medewerking voor het verkrijgen van een locatie voor het plaatsen van een loods. De brief is ondertekend door de eerder genoemde en in totaal 13 verenigingen die allemaal de grote noodzaak voor structurele werk- en opslagruimte bevestigen.

Hoopvol
Volgens Rijk heerst er een dubbele sfeer bij de verenigingen die binnenkort ‘op straat’ staan. Frodo Rijk: “De deelnemende verenigingen zijn verheugd dat het plan voor een structurele oplossing breed wordt gedragen en de samenwerking hierin prima is, maar natuurlijk balen we allemaal dat we wéér op zoek moeten naar een nieuw onderkomen”. De huidige situatie bevestigt nogmaals de noodzaak voor het vinden van een structurele oplossing. Aan de hand van enkele voorbeelden licht Rijk de malaise bij een aantal verenigingen toe. Zo moet de Jeugdraad ergens een nieuwe locatie vinden en vervolgens wederom verhuizen. Het betekent dat, zodra er een geschikte locatie wordt gevonden alles wat nu op voorraad ligt nog verhuisd moet worden. Rijk: “Dit is handwerk en wordt door de vrijwilligers van de Jeugdraad gedaan. Je kan je voorstellen hoe veel werk dit is en dat dit werk naast de normale activiteiten zoals het organiseren van de Dongense Zomerspelen komt. Als er geen structurele oplossing komt, zal dit probleem zich in de toekomst blijven herhalen en zal de onzekerheid blijven.” De Zomerspelen vieren dit jaar – als corona het toelaat – hun 60-jarige bestaan. De consequenties gaan verder. Zo vreest Frodo Rijk dat de spraakmakende Dongense carnavalsoptocht een stuk minder groot en minder van kwaliteit zal zijn en een direct gevolg kan zijn dat het voortbestaan van de bekende lampkesoptocht – die Dongen veel regionale bekendheid geeft – in gevaar komt. Dit omdat hier minimaal 10 wagens aan deel dienen te nemen en 5 van de wagens uit de huidige verenigingshal doen hier jaarlijks aan mee. Maar ook de fotoclub zal minder of geen exposities meer kunnen geven omdat het materiaal hiervoor niet meer op te slaan is.

Frodo Rijk is en blijft hoopvol maar maakt van zijn hart geen moordkuil: Rijk: “Door het faciliteren van een werkruimte voor diverse non-profit clubs, verenigingen, stichtingen, etc. houden we Dongen leefbaar, zorgen we er voor het Dongense DNA blijft bestaan. Indien we dit niet faciliteren zijn niet alleen de huidige deelnemers de dupe, maar heel Dongen. Zo zal het voor nieuwe initiatieven moeilijker zijn om hun zaken te organiseren. Een verenigingshal of samenwerkplaats is vooral in Dongen – de plaats waar we dingen samen doen – van enorm belang”.

De Stichting Verenigingshal Dongen en haar deelnemers zoeken dus tijdelijke ruimte(s) om het acute probleem op te lossen. “ En daarnaast hebben we ‘commitment’ nodig van diverse partijen voor het uitwerken van de toekomstige structurele oplossing!”.

Research en tekst: Piet Eelants/dongenhomespot

Reacties

Cookieinstellingen