Dongens verenigingsleven krijgt even lucht: uitstel nieuw subsidieprogramma

Foto: Pixabay License/Bru-nO

Het Dongense verenigingsleven kan even opgelucht ademhalen. Zij worden dit jaar nog niet lastiggevallen met de opzet van een nieuw subsidieprogramma.

Daarin is een jaarlijkse bezuiniging van € 50.000 verwerkt. Maar het College vindt het onwenselijk om verenigingen in deze zware tijden nu hiermee te belasten. ‘Besturen hebben alle energie en aandacht nodig om hun vereniging zo goed mogelijk draaiende te houden. Een ombuiging van € 50.000, zonder de financiële gevolgen voor verenigingen, stichtingen en organisaties van de Covid-19 uitbraak goed te kunnen overzien, vinden we nu niet wenselijk’, laat het College in een informatiebrief aan de gemeenteraad weten. De geplande bezuiniging van € 50.000 voor 2022 gaat het College nu halen binnen het bestaande subsidieprogamma. Zo wordt bijvoorbeeld de subsidie voor innovatie en vernieuwing voor 2022 bevroren. Concreet betekent dit dat verenigingen in 2022 geen beroep kunnen doen op dit potje. Dat levert een bedrag op van € 15.000.

Door: Bernadette Klerx

Corona heeft grote weerslag op verenigingsleven
De gemeente Dongen verkeert al lange tijd in financieel zwaar weer. Daarom stemde de gemeenteraad twee jaar geleden al in met een omvangrijk pakket ombuigingen om het financiële tij te keren. Een jaarlijkse bezuiniging van € 50.000 op de subsidie voor verenigingen en stichtingen was een van de maatregelen. Wethouder René Jansen zou in gesprek gaan met alle verenigingen om te bespreken hoe die bezuiniging zo goed mogelijk ingevuld kon worden, zonder al te veel negatieve gevolgen voor het zo geroemde Dongense verenigingsleven.

Maar de coronacrisis heeft alles op zijn kop gezet. ‘De uitbraak van Covid-19 heeft een grote weerslag op de samenleving. Ook in Dongen. Verenigingen en stichtingen hebben het zwaar. Vooralsnog zijn er geen verenigingen, stichtingen en organisaties die direct in hun voortbestaan worden geraakt. Maar dat gaat wel ten koste van het vermogen en reserves van verenigingen en stichtingen. Verenigingen, stichtingen en organisaties hebben te maken met minder inkomsten, onder andere vanwege het niet of anders doorgaan van activiteiten, het mislopen van sponsorinkomsten, het wegvallen van inkomsten uit eigen horeca, teruglopend ledenaantal, etc. Tegelijkertijd lopen de vaste lasten voor een deel van deze organisaties geheel of gedeeltelijk vaak wel door,’ zo omschrijft het College de moeilijke situatie waarin veel verenigingen zich sinds de corona-uitbraak bevinden.

Maximum subsidie terugschroeven
Voor het College reden om nu niet vol in te zetten op een nieuw subsidieprogramma. Ze gaat de geplande bezuiniging van € 50.000 voor 2022 nu op een andere manier binnenhalen. Naast de bevriezing van de innovatiesubsidie (goed voor € 15.000), gaat het College de maximale subsidiebedragen per cluster terugbrengen naar het niveau van 2020. Dit levert een flinke besparing op van € 30.000.
In het subsidieprogramma zijn 7 ‘clusters’. Voor ieder cluster is een maximum subsidiebedrag vastgesteld. Bij vijf van die clusters bleef er de afgelopen jaren altijd geld over. Reden voor het College om deze maximumbedragen terug te schroeven tot de bedragen die in 2020 daadwerkelijk in deze clusters zijn uitgegeven.

Bij de twee andere clusters ((sociaal-maatschappelijke voorzieningen en volksfeesten) was de vraag om subsidie altijd groter dan het maximale bedrag. Het College wil nu strikt gaan vasthouden aan die vastgestelde maximum bedragen. Die kunnen dus niet meer aangevuld worden met de overschotten uit de andere clusters. Het College is ervan overtuigd dat op deze manier de meeste verenigingen zo min mogeljk financieel last hebben van de coronacrisis. Een aantal verenigingen in de sectoren vrijwilligersorganisaties jeugd, locale culturele voorzieningen en dorps- en buurthuizen hebben er wel in beperkte mate last van, maar daar staat tegenover dat zij in aanmerking komen voor de steunmaatregelen van het Rijk

Spoorboekje
Het College gaat overigens wel verder met de vernieuwing van het subsidieprogramma, zoals dat voor corona al op de rol stond. In maart 2021 krijgen alle verenigingen, stichtingen en organisaties die subsidie ontvangen een uitnodiging voor een bijeenkomst; daarin wordt toelichting gegeven over de verdere gang van zaken, om tot een nieuw subsidieprogramma te komen.

Vanaf september 2021 worden dan samen met het verenigingsleven verder verdere stappen gezet. Uitgangspunt daarbij is om te komen tot een goede balans tussen de belangen van de verenigingen en die van de gemeente. Het nieuwe subsidieprogramma zou dan in juni of juli 2022 vastgesteld kunnen worden. Dat gebeurt dan door een nieuwe gemeenteraad en College, want in maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.


 

Reacties