Winterspelen en DongenIce mogen in aangepaste vorm doorgaan

Foto:

In een raadsinformatiebrief geeft het College van B & W aan dat evenementen als de Winterspelen en DongenIce, door kunnen gaan met inachtnemning van diverse coronagerelateerde maatregelen. Hieronder vind je de belangrijkste onderdelen uit deze brief. Het College geeft aan dat er lokaal structureel overleg plaatsvindt met partijen over de invulling van de landelijke maatregelen in onze lokale samenleving.

Winterspelen
De Winterspelen kunnen deze maand doorgaan. Dit is besloten na goed overleg tussen de gemeente en de organisatie, stichting Dongense Jeugdraad. Met speciale maatregelen kunnen de Winterspelen plaatshebben binnen de coronaregels. Het besluit betreft lokaal maatwerk en zorgt voor perspectief bij de Dongense jeugd. De Winterspelen hebben geen aantrekkende werking op niet-deelnemers.

DongenIce
DongenIce kan deze maand ook in aangepaste vorm doorgaan. Dit is besloten na goed overleg tussen de gemeente en de organisatie, stichting DongenIce. Met een andere locatie en andere opzet kan de 14 e editie van DongenIce plaatshebben binnen de coronaregels. Het besluit betreft lokaal maatwerk en zorgt voor perspectief bij de Dongense jeugd. Van vrijdagmiddag 18 december tot en met dinsdag 22 december strijkt DongenIce met een synthetische schaatsbaan neer in de grote zaal van De Cammeleur. Hier kunnen kinderen tot en met groep 8 uit de gemeente Dongen gezellig een uur komen schaatsen.

Dongen Ice is geen evenement en past binnen de gebruiksvergunning van DonckHuys. Voor het schoolschaatsen is een alternatief gevonden in de vorm van Kunstijsbaan Breda. Komende week
benadert DongenIce de basisscholen uit de gemeente Dongen met een aanbod om een uur te komen schaatsen op Kunstijsbaan in Breda om daarna de planning te maken.

Dongense jeugd
De burgemeester heeft met andere burgemeesters in de regio in het district driehoeksoverleg gesproken over initiatieven voor jongeren in de wintermaanden. De wethouders gaan in hun netwerk na op welke wijze de gemeente perspectief kan bieden aan de Dongense jeugd voor de periode Kerst en Oud en Nieuw. Dit sluit aan bij het initiatief van een zestal gemeenten om samen met de VNG en
het Nederlands Jongeren Instituut te komen tot activiteiten die jongeren in verschillende terreinen van hun leven helpen en perspectief bieden in deze coronatijd. Deze voorbeelden geven gemeenten,
jongerenorganisaties, jongerenwerkers, sportverenigingen, scholen en vrijwilligersorganisaties die met jongeren werken handvatten om jongeren deze winter op een goede manier te ondersteunen. De
voorbeelden worden gedeeld via https://www.nji.nl/coronavirus

Carbidschieten
Het college stemt er mee in dat in Dongen gedurende de jaarwisseling 2020/2021 een verbod op carbidschieten van kracht zal zijn. In het driehoeksoverleg van de burgemeesters Hart van Brabant, de
politie en het Openbaar Ministerie van donderdag 26 november 2020 is besloten dat in geheel Hart van Brabant een verbod op carbidschieten van toepassing zal zijn gedurende en voorafgaande aan de
jaarwisseling 2020/2021. Het kabinet verbiedt de verkoop- en het afsteken van vuurwerk tijdens de komende jaarwisseling. Carbidschieten is geen vuurwerk als bedoeld in het Vuurwerkbesluit en valt
ook niet onder het door het kabinet aangekondigde vuurwerkverbod.

Het besluit is genomen op grond van:

  • Het gevaar van toename van de druk op de zorgsector door veelvuldig en mogelijk onoordeelkundig gebruik van carbid;
  • Het gevaar voor toename van ongewenste samenkomsten en daardoor het gevaar van toename van besmettingen met het Covid-19 virus
  • Het gevaar dat door het geldende vuurwerkverbod meer gebruik zal worden gemaakt van de mogelijkheid tot carbidschieten, waardoor gevaar kan ontstaan voor de openbare orde.
  • Gezien de langdurige traditie in met name Dongen-Vaart, wil het college het carbidschieten volgend jaar, bij andere en meer reguliere omstandigheden, in principe weer toestaan. De burgemeester gaat in gesprek met carbid-schieters in Dongen-Vaart om het besluit voor dit jaar persoonlijk toe te lichten.

Vergunning / melding tijdelijke standplaats
Door corona hoeven inwoners, verenigingen en bedrijven uit de gemeente Dongen geen vergunning aan te vragen als ze een tijdelijke standplaats willen innemen voor de verkoop van kerst- en oud- en
nieuw gerelateerde producten, zo heeft het college deze week besloten. Het gaat om een plaats op particuliere grond en in de openbare ruimte in de maand december 2020. Wel is er een meldingsplicht. Een meldingsformulier met (eenvoudige) situatietekening kan worden gemaild naar [email protected] De gemeente behoudt zic het recht om een melding niet te accepteren. De legeskosten voor een standplaatsvergunning bedragen € 41,87 per vergunning. Aan de meldingen zijn geen kosten verbonden voor de aanvrager

Diverse particulieren, verenigingen en ondernemers in Dongen hebben aangegeven om in deze moeilijke coronatijd inkomsten te willen genereren door het verkopen van Kerst- en oud- en nieuw gerelateerde producten op eigen terrein en in de openbare ruimte (kerstbomen, oliebollen en kerststukjes). “Door het beoordelen van de melding, kan de gemeente maatwerk leveren waarbij we  grip
houden op de openbare ruimte, weten met wie we zaken doen, en kunnen we zorgvuldig de veiligheid toetsen en derden/omwonenden goed informeren. Er moet worden voldaan aan de COVID-19 regels en aan de gebruikelijke (brand)veiligheidseisen. De brandweer adviseert bij vergunningaanvragen als het gaat over bak- en braadkramen (oliebollen bakken, soep verwarmen) of kramen bij een braderie (bereikbaarheid)” aldus de gemeente.

Posters
Team communicatie heeft posters gemaakt met regels voor de verkoop van kerstbomen binnen de coronamaatregelen. Doel is om de verkoop, denk aan diverse particuliere initiatieven in het buitengebied, zo veilig mogelijk te laten verlopen. De boa’s verspreiden de posters gratis onder de verkooppunten en voorzien de verkopers van tips.

Reacties