Gemeenteraad stemt voor herbenoeming burgemeester Starmans

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

De gemeenteraad van Dongen draagt burgemeester Marina Starmans voor om te worden herbenoemd. Dat is bekend gemaakt bij de openbare raadsvergadering van donderdag 10 september 2020.

De eerste termijn van de burgemeester loopt af op 2 februari 2021. De aanbeveling is de afgelopen maanden op zorgvuldige wijze voorbereid door een vertrouwenscommissie, waarin alle zes partijen uit de raad vertegenwoordigd waren. De commissie heeft een interactief proces doorlopen om een zo breed mogelijk beeld te krijgen. Daarbij is gesproken met zowel de Dongense samenleving als (regionale) partners.

Procedure
De voordracht gaat nu naar de Commissaris van de Koning in Brabant. Deze adviseert de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over de aanbeveling van de gemeenteraad. De minister beslist en draagt de burgemeester voor herbenoeming voor bij Zijne Majesteit de Koning. Een burgemeester wordt herbenoemd voor zes jaar. De aanbeveling moet volgens de procedure uiterlijk vier maanden voor het aflopen van de ambtstermijn door de gemeenteraad worden uitgebracht. Gemeentewet De raad stemde in met de aanbeveling tot herbenoeming tijdens een extra raadsvergadering op donderdag 10 september 2020 die besloten was. Deze beslotenheid was geen keuze van de Dongense raad, maar een wettelijke verplichting. Conform artikel 23 van de Gemeentewet heeft de raad zichzelf geheimhouding opgelegd voor de duur van 75 jaar. De inhoud van de aanbeveling en de overwegingen alsmede de beraadslagingen van de gemeenteraad dienen volgens wettelijke voorschriften geheim te blijven.

Benoeming
In december 2014 maakte de Commissaris van de Koning prof. dr. Wim van de Donk bekend dat drs. Marina Starmans – Gelijns per 2 februari 2015 zou worden benoemd als burgemeester van Dongen. Op woensdag 4 februari 2015 had de installatie plaats tijdens een bijzondere raadsvergadering in de raadszaal van het gemeentehuis. Commissaris van de Koning Van de Donk hield een toespraak en loco-burgemeester Piet Panis hing haar de ambtsketen om. Eerste kennismaking De Dongense politiek en samenleving had al eerder kennis gemaakt met Marina Starmans. In 2011 ging ze in Dongen gedurende drie jaar aan de slag als wethouder van sociale zaken na het plotseling wegvallen van de SP uit de coalitie. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 werd ze wethouder in Waalre. Deze functie bekleedde ze tot in januari 2015. Marina Starmans begon haar politieke loopbaan in Son en Breugel, waar ze na de verkiezingen van 2006 wethouder werd.

Heden
Als burgemeester van Dongen heeft Marina Starmans onder meer in portefeuille: openbare orde en veiligheid, handhaving, communicatie, representatie, beleidscoördinatie, personeel en organisatie, juridische zaken, bestuurlijke vernieuwing, regionale en intergemeentelijke samenwerking. Ze is onder andere voorzitter van de burgemeesterskring Midden-Brabant, lid van het dagelijks bestuur Hart van Brabant en de toezichtraad Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft onlangs besloten haar voor te dragen als lid van de VNG-commissie Europa en Internationaal (portefeuille regionale samenwerking).

Reacties