Opinie: “In Dongen doen we dus niet altijd alles samen…”

Foto:

Afgelopen maandagavond vond een bijeenkomst plaats in de Cammeleur, waar gepraat werd over de cijfers van de stichting DonckHuys, waar de Cammeleur en de diverse gebruikers van het gebouw onder vallen. Interessant genoeg om daar eens te gaan luisteren, zo dachten de vertegenwoordigers van enkele lokale media. Zo konden zij immers hun lezers op de hoogte houden van de actuele ontwikkelingen rondom de huiskamer van Dongen. Hoewel deze bijeenkomst vermeld stond in het openbaar toegankelijke raadsinformatiesysteem op de website van de gemeente Dongen, bleek deze echter niet toegankelijk voor pers en overige belangstellenden.

Dongen zit in financieel zwaar weer. De gemeente is daar naar de raad en met een doorgaans transparante blik naar de regionale en lokale pers ook vrij duidelijk over. Ook met de Cammeleur gaat het financieel niet zoals dat zou moeten. Dit kwam in de gemeenteraad meerdere malen ter sprake. De raad luidde de alarmklok en wilde meer inhoudelijke informatie. In de besluitvormende raadsvergadering van 2 juli 2020 deed wethouder Jansen bij het onderwerp ‘Stand van zaken Cammeleur’ mede namens Stichting DonckHuys, het aanbod van een vragenuurtje over de financiën van de Cammeleur en de context daarvan. Stichting DonckHuys zou, volgens de wethouder,  in augustus inzicht in de cijfers over het eerste half jaar van 2020 beschikbaar hebben. “Om met u de context en cijfers 2019, maar tegelijk ook de actuele stand op basis van deze halfjaarcijfers te bespreken, nodigen wij u mede namens Stichting DonckHuys uit voor een vragenuurtje op 24 augustus om 20.00 uur in De Cammeleur.” aldus de uitnodiging in het raadsinformatiesysteem.

In een gesprek met collega Piet Eelants van dongenhomespot.nl gaf Donckhuys directeur Jurgen Jansen maandagmiddag aan dat nog niet alle actuele cijfers voorhanden zijn waardoor intern overleg nog niet mogelijk was geweest. Tevens gaf hij aan dat hij in zijn aanbod om over de Cammeleur te praten uitgegaan is van een ‘informele’ bijeenkomst met de raadsleden en dus niet met pers en overige belangstellenden. Het feit dat de bijeenkomst wel genoteerd en geagendeerd staat op het officiële gedeelte voor raadsleden op de gemeentelijke website verwonderde hem dan ook. Het lukte onze collega van dongenhomespot niet om daar duidelijkheid over te krijgen zonder van het spreekwoordelijke ‘kastje naar de muur’ te worden gestuurd, getuige het antwoord van de gemeente Dongen: “organisator Stichting DonckHuys beschouwt de bijeenkomst als een informeel samenzijn met de raadsleden, met ruimte voor vragen en discussie. Het samenzijn is niet voor pers en publiek toegankelijk. Bij vragen kunnen jullie rechtstreeks contact opnemen met Jurgen Jansen, directeur Stichting DonckHuys”.

De lokale digitale media proberen hun lezers zoveel als mogelijk op de hoogte te houden van ontwikkelingen in ons dorp op allerlei gebieden. Ontwikkelingen, die hun weerslag kunnen hebben op de Dongense samenleving. Zoals u ziet lukt dat helaas niet altijd… in Dongen doen we dus tóch niet altijd alles samen.

Bart van Kerkhof – dongen.nieuws.nl

Met collegiale dank aan: Piet Eelants (dongenhomepsot.nl)

 

Reacties