College: “Bezwaarschriften huisvesting arbeidsmigranten Glorieux ongegrond”

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dongen heeft overeenkomstig het advies van de adviescommissie voor de bezwaarschriften de bezwaren tegen de verleende omgevingsvergunning voor de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten in het voormalige
broederhuis Glorieux ontvankelijk en ongegrond verklaard.

Daarnaast heeft het college conform het advies besloten aanvullende voorwaarden aan de verleende omgevingsvergunning toe te voegen.
De extra voorwaarden hebben betrekking op het voorkomen van geluidsoverlast voor omliggende woningen. Zo mogen de arbeidsmigranten geen gebruik maken van het buitenterrein, alleen het binnenterrein (de binnentuin) kan worden betrokken bij het verblijf. Groepsvorming bij de toegang aan de Triangellaan is niet toegestaan en muziekgeluid mag niet hoorbaar zijn bij de omliggende woningen.

Akoestisch onderzoek
De aanvullende voorwaarden komen voort uit een akoestisch onderzoek. Vergunninghouder Bouwvast Beheer B.V. liet dit onderzoek uitvoeren na de uitspraak van de voorzieningenrechter op 27 maart jl.. De rechter wees een door omwonenden aangevraagde voorlopige voorziening toe.
Daarbij stelde de rechter de gemeente Dongen op de meeste onderdelen in het gelijk. Alleen moest nader onderbouwd worden dat er met het plan voor de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten geen aantasting van het woon- en leefklimaat voor de omliggende percelen zou zijn, bijvoorbeeld met een akoestisch onderzoek.

Naar aanleiding van deze uitspraak liet Bouwvast Beheer B.V. een akoestisch onderzoek uitvoeren. Het onderzoek toonde aan dat er sprake is een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant beoordeelde het onderzoek en deed nog een aantal
aanbevelingen die als voorwaarden aan de vergunning toegevoegd konden worden. De adviescommissie voor de bezwaarschriften adviseerde het college om deze aanbevelingen over te nemen.

Motivering adviescommissie
In de onderbouwing van het advies geeft de adviescommissie aan dat het college de omgevingsvergunning in redelijkheid na afweging van de betrokken belangen heeft kunnen verlenen. Hoewel de commissie begrip heeft voor de emoties in de omgeving, vindt de commissie dat het
college juist heeft gehandeld en voldoende rekening heeft gehouden met de belangen van  omwonenden van het voormalige broederhuis. De bindende voorwaarden die het college aan de omgevingsvergunning heeft gesteld, doen volgens de commissie recht aan de belangen van de
bezwaarmakers. De commissie is van oordeel dat het plan met betrekking tot geluid en verkeersbewegingen niet leidt tot een onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat van omliggende percelen. Er blijkt geen strijd met de beleidsregels of een goede ruimtelijke ordening,
aldus de commissie. In het advies heeft de commissie ook het maatschappelijk belang van de huisvesting van arbeidsmigranten meegewogen.

Omgevingsvergunning
Het college besloot op 4 februari jl. onder bindende voorwaarden in te stemmen met de aanvraag van Bouwvast Beheer B.V. voor een omgevingsvergunning voor de tijdelijke huisvesting van short-stay arbeidsmigranten, voor de duur van maximaal tien jaar, in het voormalige broederhuis Glorieux aan de Triangellaan 2 in Dongen. De voorwaarden betreffen met name het aantal te huisvesten arbeidsmigranten (maximaal 97 + 2 beheerders), een ingroeimodel, beheerafspraken, de duur van de huisvesting en monitoring/evaluatie. De arbeidsmigranten zijn in dienst bij uitzendbureau E&A. Bouwvast huurt het pand van woningcorporatie Leystromen in Rijen. Op 4 februari besloot het college
ook onderzoek te gaan doen naar een permanente invulling van het gebied, samen met de eigenaar van de gronden (Leystromen).

Bezwaren
Tegen de verleende omgevingsvergunning kwam een honderdtal bezwaarschriften binnen. Deze hadden met name betrekking op geluids(overlast), verkeersbewegingen, gebruik van het park, evaluatie en handhavingsmogelijkheden. Op 7 en 9 juli jl. waren er in totaal vijf hoorzittingen van de adviescommissie voor de bezwaarschriften. Hierbij waren bezwaarmakers, de vergunninghouder en een vertegenwoordiging van de gemeente Dongen aanwezig.

De adviescommissie bracht op 21 juli het advies uit om de bezwaren ontvankelijk, maar ongegrond te verklaren en aan de verleende omgevingsvergunning aanvullende voorwaarden toe te voegen. Ook adviseerde de commissie de verzoeken om procesvergoeding van rechtsbijstand af te wijzen, omdat niet aan de gestelde wettelijke eisen wordt voldaan. Op 23 juli stuurde de commissie het advies naar
de bezwaarmakers, de vergunninghouder en het college. Op 29 juli besloot het college het advies integraal over te nemen. Inmiddels zijn de bezwaarmakers en de vergunninghouder geïnformeerd.

Beroepsmogelijkheid
De voorzieningenrechter heeft de omgevingsvergunning geschorst tot zes weken na bekendmaking van de beslissing van het college op de bezwaren. Dat betekent dat vergunninghouder Bouwvast Beheer B.V. de komende zes weken nog geen gebruik kan maken van de omgevingsvergunning. Bezwaarmakers die het niet eens zijn met de beslissing van het college kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken een beroepschrift indienen bij de rechtbank.

Reactie wethouder
Wethouder Eline van Boxtel: “We staan voor een enorme regionale opgave wat betreft de huisvesting van arbeidsmigranten. Ook Dongen is aan zet. Dat zorgt soms voor spanningen in de samenleving en dat is begrijpelijk. Om tegemoet te komen aan zorgen en aandachtspunten hebben we als college al eerder bindende voorwaarden gesteld aan de omgevingsvergunning. Denk aan huisregels, de tijdelijkheid van tien jaar, een ingroeimodel met evaluatiemomenten en de toekomstige invulling van deze locatie. Uit de motivering van de adviescommissie blijkt dat we juist hebben gehandeld en voldoende rekening hebben gehouden met de omwonenden. Rekening houdend met de zorgen in de buurt hebben we nu opnieuw extra voorwaarden toegevoegd om (geluids)overlast te voorkomen. Daarnaast blijven we met elkaar in gesprek over een permanente invulling van het gebied. Na de zomervakantie zetten we daar de eerste stappen voor.”

Reacties