Geen verbod voor vrachtverkeer in ’s Gravenmoer

Foto: Google Streetview

Er komt geen verbod voor vrachtverkeer in ’s Gravenmoer. En er komt ook geen rondweg. Wel wordt met de herinrichting van de Hoofdstraat fors ingezet op verbetering van de leefbaarheid, en dat betekent vooral terugdringen van de snelheid van het verkeer, veiligheid creëren voor fietsers en overlast terugdringen.

Door: Bernadette Klerx

De fietspaden lang de Hoofdstraat worden verbreed, er komen snelheidsremmende maatregelen (flexdrempels en versmallingen) op korte afstand van elkaar en er wordt een goede wegfundering toegepast om trillingen en geluidsoverlast te voorkomen. Het deel Molendijk en Hoofdstraat tussen de Grutterijstraat en Kerkebosdreef wordt ingericht als een 30km-verblijfsgebied, dat ook goed te handhaven is.

Tegengestelde reacties
Dat is het resultaat van overleg met verschillende groeperingen in ’s Gravenmoer over het verkeersplan. Vorig jaar juni presenteerde het College van B&W een eerste ontwerp van het verkeersplan ’s Gravenmoer. Maar daarop kwamen gemengde en soms zelfs tegengestelde reacties van inwoners. Die gingen met name over de veiligheid van fietsers, geluids- en trillingenoverlast en snelheid. En dus ging wethouder Petra Lepolder opnieuw in gesprek met agrariërs, ondernemers, de dorpsraad en de verkeerswerkgroep ’s Gravenmoer. In die tussentijd is ook nog aanvullend onderzoek gedaan naar o.a. een verbod voor vrachtverkeer, de effecten van de reconstructie van knooppunt Hooipolder en de aanleg van een rondweg.

Verbod vrachtverkeer heeft weinig effect
Uit onderzoek bleek dat een vrachtverkeerverbod weinig effect heeft. Dat is volgens het College duidelijk geworden uit de ervaringen van verschillende gemeentes in de regio die onlangs een vrachtverkeerverbod hebben ingevoerd. Het verbod is niet te handhaven omdat voor bestemmingsverkeer een uitzondering gemaakt moet worden en dat is nauwelijks te controleren. ‘Het is vooral een symbolische maatregel, die verwachtingen wekt, die niet waargemaakt kunnen worden’, zo concludeert het College. Een conclusie die de politie ook bevestigt. Daarnaast is uit gesprekken met plaatselijke ondernemers gebleken dat veel vrachtverkeer voor hen bestemd is.

Aanpassing knooppunt Hooipolder
Het College verwacht ook dat de aanpassing van knooppunt Hooipolder een positief effect zal hebben op de verkeersdrukte in ’s Gravenmoer. Door de reconstructie van dat knooppunt zal filevorming op de A59 sterk afnemen, waardoor de noodzaak om een route door ‘s Gravenmoer te nemen niet meer aanwezig is. Daardoor neemt de extra verkeersdrukte in de Hoofdstraat tijdens de spits af. De reconstructie van knooppunt Hooipolder zal rond 2023 klaar zijn.

Rondweg: lastig en langdurig traject
Wethouder Lepolder heeft met de provincie ook gesprekken gevoerd over de aanleg van een rondweg, maar dat zou een zeer langdurig ern lastig traject worden, zo bleek al snel. Reden voor het College om dan maar de knoop door te hakken en die mogelijkheid te laten varen.
‘Soms moet je dan ook gewoon een keer ‘nee’ durven te zeggen’, legde wethouder Lepolder gisteren aan de gemeenteraad uit. ‘Ik ben blij dat we nu een besluit hebben genomen. Daarmee hebben we een belangrijke nieuwe stap gezet. Nu kunnen we tenminste weer verder’.

Nieuw ontwerp
Als alles naar wens verloopt is het nieuwe ontwerp in september klaar. Daarna kan het dan technisch worden uitgewerkt en aanbesteed. De uitvoering van de werkzaamheden staat op zijn vroegst gepland voor 2021.

Subsidie
In de begroting voor 2021 is een bedrag van € 706.000 gereserveerd voor de aanpak van de Hoofdstraat. Maar daarnaast gaat Dongen ook nog kijken of er subsidie te halen valt bij de Provincie en het Rijk. Die mogelijkheden zijn er wel, maar daar is nu nog te weinig duidelijkheid over.

Reacties