B & W gaan zich beraden over gevolgen uitspraak kwestie Glorieux

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Burgemeester en wethouders gaan zich in hun vergadering van volgende week beraden over de gevolgen van de uitspraak van de rechter over de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten in Glorieux. Dat laat ze de gemeenteraad weten in een informatiebrief.

De rechter heeft de buurtbewoners in het gelijk gesteld en dat betekent dat de vergunning die de gemeente heeft verleend, in ieder geval tijdelijk opgeschort wordt.

Door: Bernadette Klerx

De rechter vindt dat de verleende vergunning in strijd is met de voorwaarde dat er ‘geen onevenredige aantasting plaats mag vinden van de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken en het woon- en leefklimaat van omliggende percelen. Volgens de rechter is onvoldoende aangetoond dat de plannen voor huisvesting van arbeidsmigranten geen aantasting vormen voor het laatste deel van die voorwaarde: het woon- en leefklimaat van de omliggende percelen.

Impact op woon- en leefklimaat beter onderzoeken
De rechter vindt dat het College de impact op het woon- en leefklimaat beter moet onderzoeken en motiveren bij het nemen van beslissingen over de bezwaren die zijn ingediend. Verder moet het College beter inventariseren hoe een en ander feitelijk zal verlopen, zoals bijvoorbeeld bij de aankomst en het vertrek van de arbeidsmigranten.

Het college besloot op 4 februari een omgevingsvergunning te verlenen, waardoor voor een periode van maxiaal 10 jaar short- stay ( maximaal 6-10 weken) arbeidsmigranten gehuisvest kunnen worden. Dit wel onder strikte voorwaarden en eisen. Tegelijkertijd besloot het college onderzoek te gaan doen naar een permanente invulling voor het gebied, samen met de eigenaar van de gronden (Woningstichting Leystromen). Maar de buurt was het er niet mee eens dat het College de vergunning had verleend en stapte naar de rechter. Op 16 maart had de zitting plaats en vandaag viel de uitspraak in de bus.

Geen vrees voor verkeersveiligheid en parkeerdruk
De rechter vindt dat de vergunning wel voldoet aan de voorwaarden van de ‘Beleidsregel tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten’ als het gaat om de parkeerdruk. Naar het oordeel van de rechter zijn de verkeersaantrekkende bewegingen beperkt en daarom is er geen reden om te vrezen voor de verkeersveiligheid.

De rechter vindt ook dat het College in principe wel een vergunning kan verlenen om tijdelijk af te wijken van het bestemmingsplan. De rechter begrijpt dat de buurt liever een definitieve invulling wil, maar ‘dit betekent niet dat het college geen omgevingsvergunning kan verlenen om tijdelijk af te wijken van het bestemmingsplan’.

Het College moet van de rechtbank overigens ook het griffierecht van € 178 aan de indieners van het kort geding betalen.

Reacties