Dongense gemeenteraad neigt naar verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen

Foto: Pixabay License

De roep om een vuurwerkverbod wordt in veel gemeenten steeds groter. dongen.nieuws.nl vroeg de fractievoorziters in de Dongense gemeenteraad hoe zij over deze kwestie denken.

Nu alle reacties binnen zijn kan geconcludeerd worden dat een meerderheid van de raad neigt naar het verbieden van knalvuurwerk en vuurpijlen. Al houden de meeste partijen wel een slag om de arm en willen zij eerst de landelijke richtlijnen afwachten waarmee het kabinet binnenkort komt.

In ons dorp vonden dit jaar enkele vuurwerkincidenten plaats. Al op 27 november verloor een 15-jarige jongen enkele vingers als gevolg van het afsteken van zwaar illegaal vuurwerk. Op 23 december raakte een 17-jarige Dongenaar licht gewond door vuurwerk. Tijdens de jaarwisseling werd met vuurwerk een ruit vernield op basisschool de Vlinderboom en brak er brand uit in een woning aan de Weide, waarbij enkele huisdieren het niet overleefden. De gemeente heeft nog geen mededelingen gedaan over de schade die dit jaar aangericht werd aan openbare eigendommen.

Hieronder de reacties van de fracties uit de Dongense gemeenteraad

Reactie PvdA Dongen
De fractie van de PvdA Dongen vindt het belangrijk om het gesprek hierover te gaan voeren als gemeenteraad en wij staan open voor een gedeeltelijk, of zelfs een algeheel vuurwerkverbod.
Een mogelijkheid dat er een professionele vuurwerkshow georganiseerd wordt door de gemeente, kan wat ons betreft zeker tot een van de mogelijkheden behoren. Wij vinden het wel van enorm belang dat de ‘wensen’ van de Dongenaren binnen een eventuele nieuwe keuze/invulling omtrent dit onderwerp worden meegenomen. Wat ons betreft moeten de Dongenaren hier dus direct bij worden betrokken.

Reactie D66 Dongen
Onze fractie is benieuwd naar het standpunt en de voorgestelde maatregelen van het kabinet in deze. Wij zijn sowieso voorstander van het uitvoeren van de landelijke aanbevelingen van de politie en de veiligheidsexperts, waaronder een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Wij hopen dan ook dat dat landelijk ingevoerd gaat worden. Wat betreft een totaal lokaal verbod in Dongen: dat lijkt ons op dit moment een stap te ver. Wel zouden we graag willen kijken naar de wens en de haalbaarheid van het instellen van een aantal vuurwerkvrije zones. Bijvoorbeeld rondom de Volckaert. En wie weet, een mooie vuurwerkshow in Dongen en ’s Gravenmoer?

Reactie Volkspartij Dongen
Het mag duidelijk zijn dat ieder incident met vuurwerk er één teveel is. Ieder jaar gebeuren er ernstige ongelukken, en wordt bewust veel schade aan mensen, dieren en openbare ruimte toegebracht. Dit moet een halt toegeroepen worden.  De Volkspartij Dongen staat dan ook achter het voorgenomen verdere verbod op knal- en pijlvuurwerk van het kabinet.  Of de gemeente Dongen dan moet overgaan tot centrale vuurwerkshow vinden we nu te vroeg om te bespreken. De signalen in de media duiden immers al op een tekort aan professionals om alle gemeenten te bedienen.  Daarnaast wachten we op de evaluatie van de meldingsapp die dit jaar voor het eerst in gebruik was zodat we een goed overzicht hebben van de overlast en veroorzaakte schade.

Reactie CDA Dongen-’s Gravenmoer
Voor veel mensen is het jaarlijks een mooie traditie om rond middennacht legaal vuurwerk af te steken. Helaas is het ook zo dat er ieder jaar gewonden te betreuren zijn en dat er ook sprake is van overlast en beschadigingen waar het hele dorp last van heeft. Illegaal vuurwerk is al verboden en het CDA pleit ervoor om de handhaving op de verkoop en het afsteken van illegaal vuurwerk nog steviger aan te pakken.

Het afsteken ervan tijdens de jaarwisseling is geen traditie die onze partij per se wil handhaven. Echter, het verbieden van afsteken van vuurwerk terwijl het nog wel overal te koop is, is moeizaam te handhaven. Het hebben van lokaal beleid dat sterk afwijkt van landelijk beleid zorgt voor onduidelijkheid bij de inwoners. Er komt binnenkort een landelijke evaluatie hoe de jaarwisseling veiliger kan worden. Het CDA pleit er daarom voor om de landelijke richtlijnen voor de verkoop en het afsteken van legaal vuurwerk die voortkomen uit deze evaluatie te volgen, zodat we een eenduidig beleid hebben die ook gehandhaafd kan worden.

Reactie Ouderenpartij voor Dongen
Wij zijn in principe voor een totaalverbod van vuurwerk. Alleen gebruikmaken van vuurwerkzones of het verbieden van soorten vuurwerk zijn halfslachtige oplossingen die moeilijk te handhaven zijn en alleen maar leiden tot onnodige onduidelijkheid. Een groot vuurwerk door de gemeente dan wel een andere partij behoort tot de mogelijkheden. Echter, wij zijn wel van mening dat, als er geen subsidie beschikbaar is voor de voedselbank, het moreel niet verantwoord is om een substantieel bedrag uit te geven aan een vuurwerkshow.

Reactie Dongense VVD
Onveiligheid, overlast en materiële schade zijn naar de mening van de Dongense VVD ernstige gevolgen van het onverantwoord gebruik van vuurwerk. Helaas zijn er steeds meer incidenten. De bedreigingen richting hulpverleners zijn voor ons volstrekt onacceptabel. Vrijheid is voor ons een belangrijk uitgangspunt. Indien dit betekent dat vrijheid van anderen in gevaar komt, is daar onze grens. Een verbod op risicovol knalvuurwerk en vuurpijlen heeft daarom onze voorkeur. De maatregel tot een verbod moet wel handhaafbaar zijn en ook worden uitgevoerd. Daarom zijn wij voor een landelijke aanpak.

Reacties