Grote opruiming bij TUF Recycling BV

Foto:

Het college heeft contracten ontvangen van ASI Recycling (ASIR) uit Rotterdam. Daaruit blijkt dat er door samenwerkende partijen een grote opruimingsactie uitgevoerd gaat worden bij TUF Recycling BV. De werkzaamheden beginnen deze week en bestaan uit verschillende fasen. Het doel is om te komen tot een bedrijfsvoering die niet langer in strijd is met de vergunde situatie, zowel aan de Vierbundersweg als De Schacht.

Eerste fase: 300 vrachtwagens met infill
De eerste fase bestaat uit het wegrijden van de berg met infill van het bedrijfsterrein aan de Vierbundersweg 15. Infill is een mengsel van zand en rubber dat gebruikt wordt als toplaag op kunstgrasvoetbalvelden. De gemeente Dongen heeft eind vorig jaar de zwaarst mogelijke sanctie (last onder bestuursdwang) opgelegd aan TUF Recycling wegens structurele overtreding van de bedrijfsvoering op meerdere fronten. Het teveel aan opgeslagen infill bedraagt 7.500 ton. In totaal zal 10.000 ton worden afgevoerd. Er zijn in totaal naar verwachting ruim 300 vrachtwagens nodig om dit alles af te voeren.

Samenwerkende partijen
ASIR gaat deze actie uitvoeren in opdracht van TUF Recycling BV. Daarbij wordt samengewerkt met Grond- en Reststoffenbank Zuid- Nederland (GRZN) Gubbels. Deze firma beschikt over de capaciteit en de vergunning voor transport, opslag en verwerking van infill op de eigen bedrijfslocatie. Op dinsdag 3 september aanstaande wordt op locatie aan de Vierbundersweg 15 begonnen met de voorbereidende werkzaamheden. De eerste vrachtwagens gaan rijden op woensdag 4 september aanstaande. Dit zorgt voor extra verkeer op Tichelrijt. De buurtbedrijven worden hierover geïnformeerd. Namens de gemeente zal de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) toezicht houden en controles uitvoeren. Ook is er aandacht voor tijdelijke maatregelen op industrieterrein Tichelrijt in het kader van verkeersveiligheid.

Tweede fase
In de tweede fase zal uitvoering worden gegeven aan de tweede last onder bestuursdwang die door de gemeente aan TUF Recycling BV is opgelegd. Deze sanctie verplicht tot het opruimen van de gevolgen van de grote brand die in oktober van het vorig jaar heeft plaatsgehad bij TUF Recycling BV. De eigenaar van het perceel heeft aangegeven daar namens TUF Recycling BV uitvoering aan te willen geven. Praktisch gezien kan dat pas nadat de berg met infill is afgevoerd en het bedrijfsterrein goed toegankelijk is. Dan kan, met inzet van verzekeringsgeld, ook de schade worden hersteld die is ontstaan aan het bedrijfsgebouw. Vanuit de nieuwe situatie met nieuwe bedrijfsmatige mogelijkheden die dan ontstaan, kan verder worden gewerkt aan het beëindigen van andere structurele overtredingen, zoals het teveel aan opgeslagen kunstgrasmatten.

 

ASIR
ASIR is een Nederlandse vennootschap opgericht door de aandeelhouders van Advanced Sports Installations Europe (ASIE). Dit is een internationaal bedrijf dat gespecialiseerd is in het recyclen van kunstgrasvelden. ASIR is inmiddels in Nederland actief en onderzoekt de mogelijkheden om met inzet van eigen machines, eigen concept en eigen medewerkers structureel aan de slag te gaan op bedrijfslocatie van TUF Recycling aan de Vierbunderweg. Daartoe wordt een plan van aanpak ontwikkeld. Dat zal op korte termijn ter beoordeling worden aangeboden aan het college van de gemeente Dongen.

Reactie college
Burgemeester Marina Starmans is tevreden met de huidige ontwikkeling die tot stand is gekomen na diverse gesprekken met ASIR op het gemeentehuis. ,,We hebben steeds gezegd: niet de Dongense samenleving of de overheid moeten de problemen bij TUF Recycling opruimen, maar bij voorkeur de markt zelf. Vanuit de commerciële markt gaan gespecialiseerde partijen nu aan de slag om de bedrijfsvoering bij TUF Recycling terug te brengen naar onder de vergunde situatie en een einde te maken aan beide lasten onder bestuursdwang. Dat is goed nieuws en de beste oplossingsrichting voor Dongen”, aldus de burgemeester.

In maart van dit jaar ontving het college een Letter of Intent van ASIE. De gemeenteraad werd daarvan meteen op de hoogte gebracht. De afgelopen maanden zijn meerdere aandachtspunten door de samenwerkende partijen uitgediept en voorbereid, met als concreet resultaat dat deze week kan worden begonnen met de wegrijden van infill. ,,Het is een belangrijke stap, maar het is te vroeg om al te kunnen spreken van de definitieve oplossing. In dit complexe dossier moeten nog veel meer belangrijke stappen worden genomen. We blijven waakzaam”, aldus de burgemeester.

Reacties