Gemeente steunt inwoners ’s Gravenmoer bij wensen voor 380 kV- verbinding

Foto: Jan Stads/Pix4ProfsPixabay License/

Wethouder Bea van Beers gaat zich alsnog ‘maximaal inspannen’ om de zogenaamde ‘knik-variant’ bij de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding als serieus alternatief in te brengen.

Hierbij maken de oude en de nieuwe verbinding ter hoogte van het Molenvaartje richting Waspikse weg een extra knik, waardoor ze verder van de dorpskern komen. TenneT schoot deze variant vrijwel meteen af: het was te duur. Maar komende week gaat de wethouder zich in de vergadering van de Samenwerkende Overheden (de 18 gemeentes die aan het tracé liggen) toch hard maken voor deze oplossing. En daarmee is voorlopig de stoom even van de ketel. Want veel inwoners van ’s Gravenmoer hadden geen goed woord over voor de houding van de gemeente. Tijdens een informatieavond in De Geubel een maand geleden kreeg de wethouder er dan ook flink van langs. De inwoners voelen zich in de steek gelaten en verweten de wethouder een lakse houding.

Door: Bernadette Klerx

Tijdens de raadsvergadering gisteren deden zij dit voor een volgepakte publieke tribune nog eens dunnetjes over. Maar liefst vier insprekers lieten op niet mis te verstane wijze hun ongenoegen blijken over de gang van zaken.

‘Als een klein kind behandeld’
‘Wij voelen ons door de gemeente als een klein kind behandeld. We mogen iets zeggen, maar dat is alleen voor de show, want het besluit stond al vast’, zei mevrouw Van Veghel die aan de Capelseweg woont. Maar er waren vooral ook zorgen over de veiligheid en aantasting van het landschap en angst voor de gezondheid.

Geen ervaring met grote bundeling stroom
‘Nergens in Nederland is nog ervaring opgedaan met zo’n grote bundeling van stroom. Bewoners hebben veel vragen over de gevolgen voor de gezondheid’, vertelde Jos van den Brekel van de Dorpsraad.  ‘Wij krijgen nu een dubbele kV-lijn in onze maag gesplitst en dat vinden wij volstrekt onacceptabel. Er wordt gezegd dat het allemaal binnen de veilige marges blijft, maar niemand durft garanties te geven. Er zijn wel rekenmodellen maar die zijn theoretisch’, aldus een bezorgde Erik Emmen van de Bewonersgroep.

Absurd
En mevrouw De Man deed er nog een schepje bovenop. ‘Het is gewoon absurd om zo’n lijn aan te leggen vlak bij een nieuwe wijk waar veel jonge gezinnen wonen. Niemand weet wat de gezondheidseffecten zijn . De inspraak is gewoon een lachertje geweest. Ik vind dat dat die hele lijn niet door moet gaan.’

Gesprekken
De nieuwe 380 kV- verbinding was op verzoek van het CDA als bespreekpunt op de agenda geplaatst. Het CDA heeft zich van meet af aan achter de bewoners van’s Gravenmoer geschaard. Na de bijeenkomst in de Geubel, waarbij de emoties hoog opliepen, heeft het College van B&W in allerijl gesprekken gevoerd met de Dorpsraad en de bewonersgroep. Afgelopen dinsdag besloot het College alsnog ‘vol in te zetten op de knik-variant’.  En dat wekte ook weer vragen op bij CDA en D66. ‘Waarom heeft het College niet in een eerder stadium gepleit voor de wensen van de inwoners. Waarom pas nadat er commotie ontstaat, ’zo wilde CDA-raadslid André Vonk weten.

Brandjes blussen
En ook Maarten Baijens van D66 sprak zijn onvrede uit. ‘Wij zijn zaterdag in’s Gravenmoer geweest en de inwoners daar voelen zich niet gesteund. Waarom neemt de gemeente dit besluit pas nadat er ophef is ontstaan. Het College laat telkens steken vallen als het om communicatie gaat. Dat hebben we gezien bij Glorieux en nu weer hier. Het is elke keer weer brandjes blussen achteraf. Zo verliezen mensen het vertrouwen. En hoe groot is de kans dat de knik-variant wordt overgenomen? Is de hoop die mensen nu krijgen realistisch of worden ze straks weer teleurgesteld ‘.

Advies
Wethouder Van Beers benadrukte dat de gemeentes die langs het tracé liggen alleen maar een advies kunnen geven aan de minister. ‘Wij kunnen geen besluiten nemen’. De wethouder gaf toe dat de informatieavond in De Geubel niet echt een succes was. ‘Maar hoe concreter de plannen worden, hoe groter de betrokkenheid en dan nemen de vragen en zorgen ook toe.’ Over de ‘slagingskans’ van de gemeente om de knik-variant alsnog als serieus alternatief in te brengen, durfde de wethouder geen uitspraak te doen. ‘Op 22mei gaan we dat inbrengen. Of dat realistisch is weet ik niet, maar we gaan in ieder geval ervoor zorgen dat het onder de ogen van de minister komt zodat die er zijn oordeel over kan vormen’.
De minister neemt nog voor het zomerreces een definitief besluit.

.

Reacties