Dongen maakt werk van financieel houdbaar beleid

Foto: CC0 Creative Commons

De financiën van de gemeente Dongen gaan weer de goede kant op. Zowel voor de korte als lange termijn heeft het college een aantal ombuigingen in werking gezet. Voor dit jaar betekent dat reeds een bezuiniging van bijna een miljoen: € 946.000. Deze ombuiging werkt structureel door naar 2020 en de volgende jaren: een bedrag van circa €1,6 miljoen.

,,Een prima begin, maar daarmee zijn we er nog niet”, aldus wethouder financiën René Jansen. Begin dit jaar maakte het college bekend dat door tal van factoren (betaalbaarheid jeugdzorg, effecten interbestuurlijk programma (IBP), energietransitie, indexering, lokale investeringen) het niet goed ging met de financiën van de gemeente Dongen. Niets doen zou leiden tot een structureel tekort van € 3,5 miljoen per jaar. Dit is zo’n 6% van de totale begroting (€ 56,2 miljoen). Daarop kondigde het college de noodzaak aan voor een pakket aan maatregelen, zowel voor 2019 als de periode daarna.

Financiële opgave 2019
Nader onderzoek heeft uitgewezen dat de financiële opgave voor 2019 geen €3,5 miljoen is, maar ruim een miljoen lager: € 2.250.000. Dit komt doordat een aantal van de verwachte ontwikkelingen zich in 2019 nog niet of slechts ten dele voordoen. Dit betreft bijvoorbeeld opgaven uit het IBP en de indexering van baten en lasten.

Onderzoek
De afgelopen maanden heeft de gemeentelijke organisatie in opdracht van het college integraal onderzoek gedaan. Binnen alle programma’s van de begroting is gekeken naar zowel de mogelijkheden voor het verlagen van kosten, als ook het verhogen van inkomsten en het betrekken van partners bij de vraag: hoe kunnen we anders en efficiënter samenwerken. De eerste uitkomsten en maatregelen zijn deze week vastgesteld door het college.

Maatregelen
Het college heeft een aantal besluiten genomen die vooral binnen de gemeentelijke bedrijfsvoering ten uitvoer worden gebracht. Dat levert de eerste besparing op van € 946.000. Geldleningen zijn of worden overgesloten, binnen de ambtelijke organisatie hebben besparingen plaats, er wordt gewerkt aan verbetering van efficiency, digitalisering en de optimalisatie van het sociaal domein. Op dit moment is voor 2019 nog sprake van een resterende financiële opgave van bijna € 1,3 miljoen. Wethouder Jansen: ,,We zien mogelijkheden om dit tekort verder terug te dringen. Deze opties worden op korte termijn nader onderzocht en uitgewerkt.”

Financiële opgave 2020
Voor 2020 en de daarop volgende jaren heeft het college een aantal aanvullende ombuigingsopties in beeld gebracht. Deze maatregelen zijn vooral financieel-technisch van aard en krijgen een plek in de kadernota (juni) of leiden op een ander moment tot besluitvorming. Voor een ander deel betreft het inhoudelijke keuzes. College en gemeenteraad moeten daarbij beoordelen in hoeverre bestuurlijke en fiscale maatregelen (bijstellen van plannen en ambities, verhogen van OZB) politiek en maatschappelijk aanvaardbaar zijn. Begin juni krijgt de gemeenteraad van het college een voorstel aangeboden met inhoudelijke ombuigingen. Op 13 juni worden de nieuwe visies gepresenteerd op sport, onderwijs, klimaat & energie, sociaal domein, openbare ruimte en economie.

Programmabegroting 2020
Dat alles moet in het najaar leiden tot een sluitende programmabegroting voor 2020. ,,We blijven bouwen aan de gemeente die we willen zijn”, aldus wethouder René Jansen. ,,Dat doen we met toekomstgericht beleid dat financieel houdbaar is. Dat is de opgave waar we in Dongen voor staan.”

Reacties

article
106770
De financiën van de gemeente Dongen gaan weer de goede kant op. Zowel voor de
https://dongen.nieuws.nl/nieuws/20190416/dongen-maakt-werk-van-financieel-houdbaar-beleid/
2019-04-16T09:30:29+01:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/88/2018/11/02090423/geldkistjegroot.jpg
D'n Ham Vandaag, Nieuws