Leystromen gaat proberen zorgen weg te nemen over huisvesting migranten

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Wooncorporatie Leystromen, eigenaar van het voormalige broederhuis Glorieux, zal in een terugkoppeling aan alle bewoners van de wijk West I zoveel mogelijk vragen beantwoorden in de hoop zo een aantal zorgen weg te nemen, die in de wijk leven over de mogelijke huisvesting van arbeidsmigranten.

Dit op verzoek van de gemeente. Vorige week ging de gemeente rond de tafel met Leystromen, Bouwvast Beheer BV (de nieuwe huurder van Glorieux ) en E&A, het uitzendbureau voor Poolse flexwerkers. Inzet van het gesprek: de opmerkingen en reacties van buurtbewoners op de massaal ondertekende petitie en de gang van zaken tijdens de inloopdag op 9 februari. Die werd erg druk bezocht maar schoot zijn doel duidelijk voorbij. Onbegrip en boosheid voerden de boventoon ‘hoewel dat later op de dag wel verbeterde’, schrijft het College van B&W in een informatiebrief aan de gemeenteraad.

Door: Bernadette Klerx

Sinds buurtbewoners er enkele maanden geleden bij toeval achterkwamen dat Leystromen arbeidsmigranten wilde huisvesten in Glorieux , volgden de ontwikkelingen elkaar in een razendsnel tempo op. In allerijl werden gesprekken over en weer belegd en brieven verstuurd. Wijkbewoners startten een petitie, waarbij ze hun ongenoegen over de gang van zaken niet onder stoelen of banken staken. De petitie werd ruim 500 keer ondertekend en vorige week aangeboden aan wethouder Bea van Beers. Een paar dagen later volgde een inloopdag. De massale ondertekening van de petitie en ‘de grote hoeveelheid reacties laat zien dat er veel zorgen zijn bij de omwonenden. We begrijpen dat en hopen dat door open te communiceren en vragen te beantwoorden veel zorgen kunnen worden weggenomen’, zo laten B&W aan de raad weten.

Zorgen en onbegrip
De bezwaren en zorgen van omwonenden komen er in het kort op neer dat men de huisvesting van 100 migranten in een woonwijk veel te veel vindt. Bewoners zien liever dat Glorieux een permanente invulling krijgt, waarbij appartementen voor starters of ouderen als suggestie worden genoemd. Tijdens de inloopdag bleken er vooral ook veel zorgen te leven over mogelijke overlast, parkeerdruk, extra verkeersdrukte en het gebruik van het park. Maar er heerste vooral onbegrip over de bouwwerkzaamheden die al een tijdje in volle gang zijn. Dat wekt volgens de buurtbewoners de indruk dat de gemeente al toestemming heeft gegeven voor de huisvesting van 100 arbeidsmigranten.mMaar dat is dus absoluut nog niet het geval. Leystromen heeft nog geen verzoek ingediend of een vergunning aangevraagd’, meldt het College. Op dit moment wonen er al wel 10 arbeidsmigranten in het gebouw als anti-kraak, maar daarvoor is geen aparte vergunning nodig.

Vergunning
Het Broederhuis heeft de bestemming ‘Maatschappelijk’ en een wijziging daarvan is op dit moment niet aan de orde, omdat de ‘Beleidsregel tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten’ het mogelijk maakt dat er afgeweken wordt van het bestemmingsplan voor een periode van maximaal 10 jaar, precies de periode dat Bouwvast het huurt. Wel moet het College een principebesluit nemen over de huisvesting van arbeidsmigranten en daarvoor moet Leystromen een verzoek indienen. Als de gemeente dit goedkeurt, dan moet Leystromen vervolgens een omgevingsvergunning aanvragen. Dat is nodig om te mogen afwijken van het bestemmingsplan. De beslissing om een omgevingsvergunning te verlenen is een bevoegdheid van Burgemeester en Wethouders. Daar komt de gemeenteraad niet aan te pas.  B&W moeten de vergunningaanvraag inhoudelijk beoordelen aan de hand van het gemeentelijk beleid (Uitgangspuntennotitie en beleidsregel tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten), goede ruimtelijke ordening (zorgvuldige belangenafweging) en verplichtingen in het kader van (milieu)wetgeving.

Daarnaast moet het gebouw aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen en mag de huisvesting niet leiden tot toename van de verkeersdruk en een onevenredige aantasting van omliggende percelen. Als het College een aanvraag voor een omgevingsvergunning binnenkrijgt, moet ze binnen 8 weken een besluit nemen. Zo nodig kan deze termijn met 6 weken worden verlengd.

Afspraken in regio: iedere gemeente draagt z’n steentje bij
De huisvesting van arbeidsmigranten is niet alleen een probleem dat in Dongen speelt. Dongen maakt deel uit van de regio Hart van Brabant en deze 9 gemeenten hebben met elkaar afspraken gemaakt over het aantal migranten dat elke gemeente op moet vangen. Voor Dongen wordt daarmee rekening gehouden met een toename van tussen de 155 en 227 arbeidsmigranten tot 2020. In de periode van 2020 tot 2025 wordt nog eens een toename verwacht van 100 tot 130 personen. Die moeten allemaal ergens wonen. Het is de taak van de werkgevers om te zorgen voor huisvesting van de buitenlandse werknemers; de taak van de gemeente is om ervoor te zorgen dat de migranten op een fatsoenlijke manier gehuisvest worden, dat illegale huisvesting wordt voorkomen en dat er geen extra druk komt op de krappe woningmarkt.

Huisvesting bij agrarische bedrijven
Om te kunnen voldoen aan de huisvestingsopdracht van de regio is het gemeentelijk beleid inmiddels aangepast aan de actuele situatie. Dat betekent ondermeer dat het mogelijk is arbeidsmigranten te huisvesten bij agrarische bedrijven en op locaties binnen een woonwijk die zich daarvoor lenen.  Met deze aangepaste regels in het achterhoofd is de huisvesting bij Jong Fruit actueel. Het bedrijf huisvest arbeidsmigranten in units bij verschillende agrarische bedrijven. Voor omwonenden is er aanstaande donderdag een informatieavond.

.

Reacties