Bodemverontreinigingen aangetroffen bij onderzoek TUF

Foto:

Uit bodemonderzoek wat net vóór de brand van 11 oktober bij TUF Recycling BV uitgevoerd werd in opdracht van de gemeente is gebleken dat de bodem op twee plaatsen verontreinigd is. Op het overige deel van het terrein zijn, voor zover het mogelijk was deze te onderzoeken, geen verontreinigingen aangetroffen.

Eén locatie van verontreiniging betreft een beperkt gedeelte van het terrein waar rubberkorrels zijn vermengd met de bovengrond. Hierdoor is er een verhoogd olie- en zinkgehalte aangetroffen. Daarnaast is bij een andere peilbuis een verhoogd zink-, cadmium- en nikkelgehalte gemeten. Voor beide locaties geldt dat nader onderzoek moet worden verricht om te bepalen hoe groot de verontreinigingen zijn. Als gevolg van de brand op 11 oktober 2018 kan de bodem extra verontreinigd zijn. TUF Recycling is zelf verantwoordelijk voor zowel het uitvoeren van nader onderzoek naar aanleiding van het actualisatie bodemonderzoek als het onderzoek naar de gevolgen van de brand. Dat meldt het College van B & W in een brief aan de gemeenteraad.

Maatregelen gevolgen brand
Onder begeleiding van de gemeente hebben toezichthouders van OMWB en Waterschap na de brand ook een een inspectie gehouden op de locatie Vierbundersweg. Daarbij zijn (deels) verbrande rollen kunstgrasmatten aangetroffen en een hoeveelheid infill/ zand met daarin brandresten en -assen. De oorzaak van de brand is overigens nog niet bekend.

Brief
TUF Recycling BV is op 17 oktober 2018 per brief medegedeeld dat het bedrijf verplichtingen heeft om maatregelen te treffen om de gevolgen van de brand voor het milieu te voorkomen dan wel zoveel als mogelijk te beperken. Van het bedrijf wordt verwacht dat het hiervoor een rapportage opstelt. Op 23 oktober 2018 heeft TUF Recycling BV van de gemeente een brief ontvangen met het voornemen tot het toepassen van een last onder bestuursdwang om de verbrande rollen kunstgrasmatten en brandresten/assen op te ruimen. TUF Recycling BV heeft hierover op 26 oktober 2018 een zienswijze ingebracht.

Het college heeft de zienswijze op basis van de adviezen beoordeeld. Op woensdag 31 oktober 2018 is een brief verstuurd aan TUF Recycling BV. Daarin meldt het college dat de zienswijze aanleiding geeft voor het stellen van aanvullende vragen. Ook is er noodzaak voor nadere onderbouwing door TUF Recycling BV. Op donderdag 1 november 2018 heeft overleg plaatsgehad tussen OMWB en TUF Recycling BV. Door de omgevingsdienst zijn aanvullende vragen gesteld om een goed beeld te krijgen van de maatregelen die getroffen gaan worden.

TUF Recycling BV moet binnen twee weken komen met duidelijke aanvullingen en onderbouwingen op de zienswijze. Zo moet per overtreding duidelijk worden wanneer deze is opgeheven en hoe dit gaat plaatshebben in de tijd. Dit alles is afgestemd met de adviseurs van OMWB en het expertteam van het ministerie.

Wordt geen gehoor gegeven aan het opruimen van de brandresten/assen dan wordt overgegaan tot bestuursdwang. Als de overtreder geen gevolg geeft aan de last, dan voert de gemeente de last zelf uit en worden de kosten verhaald op TUF Recycling BV dan wel diens verzekeraar, aldus het College in de brief aan de raad

 

Reacties

article
101758
Uit bodemonderzoek wat net vóór de brand van 11 oktober bij TUF Recycling BV uitgevoerd
https://dongen.nieuws.nl/nieuws/20181102/bodemverontreinigingen-aangetroffen-onderzoek-tuf/
2018-11-02T15:32:07+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/88/2018/10/12171821/tufbr6.jpg
D'n Ham Vandaag, Nieuws