Wat gaan de partijen vragen in het TUF debat van donderdag?

Foto:

Donderdagavond vindt in het gemeentehuis het zogenaamde interpellatiedebat plaats over TUF Recycling. In dit artikel gaan we in op de vraag wat een interpellatiedebat nu eigenlijk is en welke vragen er gesteld gaan worden. Het interpellatedebat is aangevraagd door de oppositiepartijen CDA en D66.

Wat is een interpellatiedebat eigenlijk?
Een interpellatiedebat is een ingelast debat in een vergadering van – in dit geval – de Gemeenteraad. Elk lid kan een interpellatiedebat aanvragen om inlichtingen van het college of de wethouder te krijgen met betrekking tot een bepaalde zaak. Als de vergadering met het verzoek tot interpellatie instemt (meerderheid) wordt dit als apart agendapunt in de vergadering behandeld. Er is geen beperking op verzoeken tot interpellatie. De interpellant (degene die aanvraagt) krijgt de meeste spreektijd.

Welke vragen worden er gesteld?
Conform de regels dienen vragen die gesteld worden tijdens het interpellatiedebat 48 uur van tevoren ingediend te worden bij de voorzitter van de raad. De aanvragers van het debat van donderdag, de fracties van het CDA en D66. Dit zijn de vragen die zij ingediend hebben en waar zij een antwoord op verwachten vanuit het College. Het interpellatiedebat in de raadzaal van het gemeentehuis is openbaar en begint om 20.00 uur

DE VRAGEN

GEHEIMHOUDING
1. Op 5 oktober 2018 vindt een besloten raadsvergadering plaats, stuurt het College een brief aan de staatsecretaris om hulp bij het aanpakken van het probleem van de kunstgrasrecycling en gaat er een persbericht uit. In onze beleving is er tijdens de besloten raadsvergadering niet meer informatie verstrekt dan datgene wat in het persbericht stond. Deelt u de mening dat geheimhouding niet meer noodzakelijk is, zodat er rondom het dossier TUF een volledige openheid van zaken gegeven kan worden?

VERGUNNING
2. Welke portefeuillehouders zijn vanuit het College van B&W betrokken bij het TUF dossier, inzake vergunningverlening, handhaving, etc.?

3. Hoe was de samenwerking tussen de gemeente en haar partners (waaronder OMWB en Politie) gedurende het vergunning en handhavingstraject?

4. Tuf heeft zich in eerste instantie zonder vergunning in onze gemeente gevestigd. Volgens de verordening kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving die de gemeente gebruikt      geldt er dan een beginselplicht tot handhavend optreden, tenzij er concreet uitzicht is op legalisatie. Voorwaarden zijn dat er een volledige aanvraag voorligt, waarvan op voorhand moet        worden beoordeeld dat deze vergunbaar is. Uit de informatie blijkt dat TUF gedurende de procedure van vergunningverlening nog een hele serie aanvullende informatie moest aanleveren.

 • a. Vindt het college dat TUF een volledige aanvraag heeft ingediend?
 • b. Waarom is een vergunning afgegeven terwijl het bedrijf op dat moment al meerdere keren niet aan de eisen voldeed en er ook nog een verzoek tot een handhaving lag van de branchevereniging? Heeft u op dat moment alles getracht om dit te voorkomen?

5. Het bevoegd gezag dient altijd te bepalen of het bedrijf wel kan voldoen aan de te verlenen Wabo-vergunning.

 • a. Was TUF Recycling op het moment van de behandeling van de vergunningsaanvraag wel voldoende ingericht om daadwerkelijk kunstgrasmatten te kunnen recyclen?
 • b. Zo ja, waarom geeft het College dan aan dat er gebrek aan duidelijkheid en zekerheid in Nederland is als het gaat om reële mogelijkheden voor het verwerken en recyclen van grote hoeveelheden kunstgrasmatten?
 • c. Zo nee, waarom heeft het college dan toch een vergunning afgegeven?

6. De wet Aarhus dateert van 1998 en verplicht overheden sinds 2005 tot het actief verstrekken van milieu-informatie. Op de website van de gemeente Dongen is echter geen enkele informatie over vergunningen van dit bedrijf te vinden, anders dan kennisgevingen. Het college geeft aan dat de gemeente Dongen als organisatie nog niet zover is dat zij actief relevante milieu informatie op de website plaatsen.

 • a. Waarom is de gemeente Dongen zoveel jaren na invoering van de wet nog niet zover dat zij actief relevante milieu informatie op de website plaatst?
 • b. Vindt zij uitvoering van de wet Aarhus niet belangrijk?
 • c. Is het College bereid om alsnog uitvoering te gaan geven aan de wet Aarhus: namelijk het actief openbaar maken op de website van de gemeente van milieuzaken zoals: relevante vergunningen, beleidsplannen, handhavingsstrategie, programma en verslaglegging?

7. Op 8 juni 2016 doet het bedrijf TUF een melding van een opslag van kunstgrasmatten aan de Schacht 7. Er wordt een opslag van max 3500 ton toegevoegd. Deze extra opslag past niet binnen de vergunning, omdat de vergunning gebaseerd is op een maximum opslag. Een bedrijf moet bij een uitbreiding dan ook een aanpassing van de omgevingsvergunning aanvragen. In dit geval beantwoordt het College deze melding echter met een akkoord. Als wij hier naar vragen geeft het College aan dat bij beschouwing van de situatie moet worden geconstateerd dat er niet had kunnen worden volstaan met het indienen van een melding. Er had een wijziging van de vergunning aangevraagd dienen te worden.

 • a. Waarom heeft het College hier de geldende wet- en regelgeving niet gevolgd?
 • b. Het ging hier om een bedrijf dat vanaf het moment van vestiging zich niet aan de regels hield. Is dit geen reden om extra alert te zijn bij alle aanvragen die zij doen?

8. Welke bedrijven in de gemeente Dongen die vergunning plichtig zijn beschikken niet over de juiste vergunning?

HANDHAVING
9. De onderzoeksjournalist van Zembla heeft in diverse interviews aangegeven dat hij van mening is dat de gemeente Dongen in het geval van TUF eerder had kunnen en dus had moeten ingrijpen. Wij hebben gemerkt dat veel Dongenaren deze opvatting delen. Deelt u de mening van de journalist? Zo nee, waarom niet?

10. Het is een triomf voor de onderzoeksjournalistiek dat een programma als Zembla uiteindelijk de doorslaggevende factor is geweest voor het uiteindelijk doorpakken in de handhaving. Werden de signalen vanuit de gemeenteraad wel op waarde geschat? Er zijn meer dan genoeg aanleidingen geweest waarop er alle alarmbellen af hadden moeten gaan. Zo heeft de belangenvereniging al in 2015 een brandbrief gestuurd met daarin het verzoek tot handhaving en hebben gemeenteraadsleden meerdere keren aan de bel getrokken en heeft het bedrijf vanaf het moment dat ze zich in Dongen vestigden vrijwel niet aan de wet -en regelgeving gehouden. Dit alleen had al een extra waarschuwing moeten zijn. Was de gemeente te naïef?

11. Illustratief is het interview door een vertegenwoordiger van de Gemeente Dongen in BN de Stem van 18 augustus 2017 met de kop TUF recycling heeft de zaakjes bijna op orde. Ik quote de vertegenwoordiger ‘de gemeente denkt dat TUF uiteindelijk aan alle eisen zal voldoen’ en ‘de gemeente gaat uit van de goede wil van de directie van TUF’. Bent u achteraf van mening dat het College een verkeerde risico inschatting heeft gemaakt op dat moment?

12. Op 17 mei 2018 heeft het CDA tijdens de raadsvergadering de volgende vraag gesteld: ‘De gemeente heeft vorig jaar het bedrijf kunstgrasverwerker TUF gesommeerd om voor 1 juni destijds orde op zaken te stellen rondom het bedrijventerrein. Hier is destijds door TUF actie op ondernomen. We zien deze week enorme bedrijvigheid en nieuwe opslag van nog te verwerken kunstgras. Is dit conform de eisen van de Gemeente? Hierop heeft de burgemeester geantwoord ‘U constateert hierbij een overtreding’. Welke actie heeft u hierop genomen naar alle partijen (politie, OMWB, interne organisatie VTH)? Deze staat namelijk niet genoemd in het chronologisch overzicht.

13. Waren de machines nog aanwezig in het pand tijdens de brand?

14. Waren er op het moment van uitbreken van de brand nog medewerkers/personen aanwezig op het terrein?

15. De gedachte achter vergunningverlening en handhaving daarvan is om de omgeving (algemeen belang) te beschermen tegen de invloeden van de activiteiten van het betreffende bedrijf. Het bevoegd gezag dat de vergunning verleent is daarom ook wettelijk verplicht om te handhaven. Er is hierbij beperkte ruimte om af te zien van handhaving, maar het niet handhaven vanwege het mogelijk optreden van bedrijfsrisico’s, mag geen overweging zijn. Dit is echter wel degelijk een van de argumenten die het College noemt tijdens de raadsvergadering van 13 september 2018 om hun afwachtende houding te verdedigen.

 • a. Bent u het met ons eens dat de overheid een plicht heeft tot handhaving?
 • b. In hoeverre heeft het belang van een private partij toch een rol gespeeld bij de beslissing van het College om al dan niet door te pakken in het handhavingstraject?

16. Het College geeft aan dat zij de landelijke handhavingsstrategie hanteert. Daarin staat duidelijk dat er doorgepakt moet worden op het moment dat er een last onder dwangsom uitgediend is en er geen resultaat is geboekt. In februari 2018 legt het College echter een nieuwe last onder dwangsom op nadat er geconstateerd wordt dat eerdere besluiten niet het gewenste effect opleverden. Waarom wordt er van de landelijke handhavingsstrategie afgeweken?

17. Daarnaast geeft de landelijke handhavingsstrategie aan dat er actief samenwerking gezocht dient te worden met het strafrecht in voorkomende gevallen.Waarom wordt ook in dit geval de Landelijke Handhavingsstrategie niet gevolgd door het strafrecht als flankerend beleid in te zetten?

18. Staatssecretaris S. van Veldhoven – van der Meer benoemt in haar brief van 4 oktober 2018 ook weer expliciet de mogelijkheid om aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.
Waarom heeft het College deze stap niet ondernomen?

19. In de gemeenteraad zijn herhaaldelijk vragen over het handhavingstraject gesteld en bij elke vraag hierover gaf het College aan dat het de stappen conform de landelijke handhavingsstrategie volgde.

 • a. Waarom heeft het College de gemeenteraad niet op de hoogte gebracht van het feit dat zij afweek van de landelijke handhavingsstrategie?
 • b. En aangegeven waarom zij bepaalde stappen wel of niet heeft ingezet? Nu werd elke keer de indruk gewekt dat er maar 1 weg mogelijk was, namelijk wachten totdat de maximale dwangsom was bereikt.

20. In juli 2018 heeft het OMWB het College geadviseerd een invorderingsbeschikking uit te vaardigen en vervolgens een dwangbevel, waarna de deurwaarder aan de slag kan.

 • a. Waarom heeft het College het advies van de OMWB niet opgevolgd?
 • b. Waarom heeft het College de gemeenteraad niet actief geïnformeerd dat zij afweek van het advies van de OMWB?
 • c. Heeft het College de gemeenteraad volledig geïnformeerd?

21. Het College geeft in de reacties in de pers consequent aan dat het college alles heeft gedaan wat binnen haar macht lag om de problemen bij TUF Recycling op te lossen.

 • a. Is het College van mening dat zij geen adequaat instrument heeft om tegen een dergelijk bedrijf op te kunnen treden?
 • b. Met andere woorden, is het College niet in staat het algemeen belang te beschermen?
 • c. Moeten de inwoners van Dongen zich hier zorgen over maken?

22. Kan er sprake zijn van aansprakelijkheidstelling (door o.a. de verhuurders van de panden/grond)door het niet doorpakken in de handhaving waardoor de overtreding in volume en daarmee ook in opruimkosten opgelopen zijn?

23. Is het College nog steeds van mening dat zij op elk moment de juiste beslissingen en keuzes hebben gemaakt in het handhavings en vergunningentraject met betrekking tot TUF Recycling?

24. Blijft het College bij haar standpunt dat zij alles heeft gedaan wat binnen haar macht lag om de problemen op te lossen?

25. Welke acties wil het College ondernemen om te voorkomen dat een situatie zoals met TUF Recycling is gebeurd zich in de toekomst in Dongen opnieuw gaat voordoen?

26. Is de mogelijkheid tot (zeer) spoedeisende bestuursdwang onderzocht? Zo ja, wat is hiervan de uitkomst? Zo nee, wat is de reden dat dit niet is onderzocht?

27. Is de mogelijkheid tot (zeer) spoedeisende bestuursdwang besproken in het College en wat is hiervan de uitkomst?

28. Is de mogelijkheid tot (zeer) spoedeisende bestuursdwang besproken met de partners (o.a. OMWB/ILT) en wat is hiervan het resultaat?

BRIEF STAATSSECRETARIS
29. Staatssecretaris Mevrouw S. van Veldhoven-Van der Meer geeft duidelijk in haar beantwoording (brief van 04 oktober 2018) weer onder “Toezicht en handhaving” aan dat het handhaven thuis hoort bij de vergunningverlener, de gemeente Dongen.

 • a. Impliciet geeft de staatssecretaris daarmee aan dat dit een probleem is dat de Gemeente Dongen zelf moet oplossen. Is dit ook uw conclusie?
 • b. Waarom dan toch nog “heil” zoeken bij de Rijksoverheid en dit blijven weerleggen in persberichten en in de informatiekrant van de Gemeente Dongen

30. “Ten aanzien van grensoverschrijdend transport van afgedankt kunstgras hebben bedrijven zich te houden aan de EVOA (Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen). Wanneer kunstgras in strijd met de EVOA over de grens vervoerd wordt, kan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ingrijpen. In augustus 2015 heeft de ILT in dit kader een inspectie uitgevoerd bij TUF recycling, waarbij geen EVOA-overtredingen zijn geconstateerd. Tijdens een tweede inspectie in september 2016 constateerde de ILT dat TUF uitgeklopte kunstgrasmatten heeft overgebracht van Dongen naar België ter recycling zonder een EVOA melding te doen. Hiervoor heeft de ILT op 13 oktober 2016 een waarschuwing aan TUF gestuurd. Tijdens dit inspectiebezoek vielen de bergen opgerolde matten op, waarop de ILT een melding heeft gedaan bij het bevoegd gezag, de gemeente Dongen. Op 23 november 2016 vond opnieuw een controle plaats waaruit bleek dat TUF voor wat betreft grensoverschrijdend afvaltransport juist handelde door wekelijks de documenten op te maken en mee te geven met het transport.” (brief van Staatssecretaris Mevrouw S. van Veldhoven-Van der Meer horende bij raadsinformatiebrief 49 gedateerd 17 oktober 2018):

 • a. Waarom is er niet direct ingegrepen na de melding van ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) op 13 oktober 2016 ?
 • b. Waarom ontvangen wij slechts een Chronologisch VTH-overzicht inzake TUF Recycling BV – Overzicht betreft alléén controles/brieven door gemeente (uitvoering OMWB) ?
 • c. Deelt u de mening dat op deze wijze de gemeenteraad van Dongen onvolledig is geïnformeerd ?
 • d. Wanneer ontvangt de gemeenteraad van Dongen een compleet chronologisch overzicht van alle inspecties die uitgevoerd zijn door alle betrokken instanties m.b.t. tot handhaving, transport, gezondheid, brandveiligheid, milieu, etc. ?

GEVOLGEN
31. Geschatte opruimkosten voor de kunstgrasmatten bij TUF Recycling lopen uiteen van 500.000 naar 3 miljoen euro.

 • a. Is dit nog steeds een reële inschatting en heeft u al actie ondernomen om de kosten meer nauwkeurig in beeld te krijgen?
 • b. Hoe groot schat u de kans in dat de gemeente Dongen uiteindelijk voor de opruimkosten opdraait?
 • c. Wat betekent het voor het financiële plaatje van de gemeente Dongen als wij uiteindelijk voor een bedrag van bijvoorbeeld 2 miljoen gaan opdraaien?

32. Zijn er reeds kosten gemaakt op dit dossier, hoe hoog zijn deze kosten en van welk budget wordt dit betaald?

33. Inwoners van Dongen zijn erg bezorgd dat de kosten op hun bordje komt. Heeft het dossier TUF impact op de hoogte van de gemeentelijke belastingen en op toekomstige investeringen?

Reacties

article
101503
Donderdagavond vindt in het gemeentehuis het zogenaamde interpellatiedebat plaats over TUF Recycling. In dit artikel
https://dongen.nieuws.nl/nieuws/20181024/gaan-partijen-vragen-tuf-debat-donderdag/
2018-10-24T10:12:57+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/88/2018/10/15224208/tufbrand3.jpg
D'n Ham Vandaag, Nieuws