Subsidie voor VV Dongen voor pilot innovatie vrijwilligersbeleid

Foto:

Het college heeft deze week besloten VV Dongen een innovatie -/ stimuleringssubsidie van € 6.000,- te verlenen voor het innoveren van het vrijwilligersbeleid binnen de vereniging en de invoering van een software pakket om vrijwilligerstaken te organiseren. Als voorwaarde voor de subsidie wordt VV Dongen verplicht de resultaten van het project innovatie vrijwilligersbeleid, te delen met andere (sport)verenigingen binnen de gemeente.

Aanleiding
VV Dongen heeft een aanvraag ingediend voor een Innovatie -/ stimuleringssubsidie. Dit type subsidie wordt ingezet om de toekomstbestendigheid van het Dongense verenigingsleven te vergroten, specifieke doelgroepen binnen het verenigingsleven te activeren en het stimuleren van verbindingen met andere sectoren. Alleen nieuwe activiteiten met een innovatief karakter komen in aanmerking voor een dergelijke subsidie. Het innovatieve karakter is ter beoordeling van het college.

Innovatie vrijwilligersbeleid VV Dongen
VV Dongen wordt geconfronteerd met een teruglopend aantal betrokken vrijwilligers, net als veel andere verenigingen. Om de sociale samenhang binnen de vereniging sterk te houden, kiest de vereniging er juist voor te werken met vrijwilligers. Door het vrijwilligersbeleid te innoveren wil de vereniging de toekomstbestendigheid van de club vergroten.

De doorontwikkeling van het vrijwilligersbeleid maakt deel uit van een grotere herstructurering van de vereniging. VV Dongen onderzoekt, onder begeleiding van de verenigingsondersteuner van de KNVB, welke kwaliteiten binnen het bestuur en de commissies van de vereniging nodig zijn. Verantwoordlijkheden worden laag in de organisatie weggelegd, wat een verandering van de rol van vrijwilligers binnen de organisatie met zich meebrengt.

VV Dongen heeft de ambitie om alle leden op een wijze bij de vereniging te betrekken als vrijwilliger. Hierbij worden vrijwilligers van jongs af aan opgeleid en ook ouders worden betrokken bij uitdagingen en problemen van de club. Om dit allemaal mogelijk te maken gaat VV Dongen onder begeleiding van een extern specialist een concrete aanpak ontwikkelen voor het vrijwilligersbeleid. De vereniging beschikt niet over voldoende interne expertise om een dergelijk traject te doorlopen. Voor de praktische organisatie van het vrijwilligerswerk gaat de vereniging werken met een software pakket, waarmee taken en vrijwilligers aan elkaar gekoppeld kunnen worden en vrijwilligers zich kunnen aanmelden. De vereniging beschikt nog niet over een dergelijk software pakket, de aanschaf van dit pakket is een noodzakelijk onderdeel van de innovatie van het gehele vrijwilligersbeleid.

Subsidie doelstellingen en criteria
De subsidieaanvraag van VV Dongen voldoet aan de doelstellingen van de innovatie -/ stimuleringssubsidie. Het project moet de toekomstbestendigheid van de vereniging vergroten. Doel is bovendien om alle leden die nog niet als vrijwilliger actief zijn, als vrijwilliger te winnen. Hiermee zet het project in op de activering van specifieke doelgroepen binnen de vereniging. VV Dongen heeft aangegeven de resultaten van het project te willen delen met andere (sport)vereniging in Dongen. Zo ontstaat een verbinding met andere partijen, al is het project vooral gericht op de vereniging zelf.

Verantwoording
In de Subsidieregeling gemeente Dongen 2018 is opgenomen dat innovatie -/ stimuleringssubsidies tot € 10.000,- ook verantwoord moeten worden. De subsidieaanvrager moet een evaluatie indienen over de inhoudelijke, organisatorische en financiële aspecten van de activiteit. De subsidie wordt na ontvangst van de evaluatie definitief vastgesteld.

Voorgesteld wordt om VV Dongen, als voorwaarden voor de subsidie, te verplichten de resultaten van het project innovatie vrijwilligersbeleid te delen met andere (sport)verenigingen. Organisatie van voldoende vrijwilligers is een actueel thema binnen verenigingen, door deze kennis te delen kunnen andere verenigingen hier ook gebruik van maken. Kennisdeling is één van de nadere voorwaarden van de subsidie volgens de subsidieregeling.

Financiën
In 2018 is € 15.000,- beschikbaar voor innovatie -/ stimuleringssubsidie. VV Dongen vraagt een subsidie van € 6.000,-. De kosten voor het innoveren raamt de vereniging op € 6.000,-, de vereniging draagt zelf € 1.000,- bij. De kosten voor de invoering van het software pakket raamt de vereniging op € 1.000. Er zijn in 2018 nog geen andere subsidies toegekend uit de middelen voor innovatie -/ stimulering. De subsidie voor VV Dongen kan dus volledig gedekt worden uit deze middelen. Het bedrag wordt ten laste gebracht van fcl 66300601 / ecl 38173. De stand van het innovatiebudget na verlening van de subsidie aan VV Dongen is € 9.000,-.

Reacties

article
94494
Het college heeft deze week besloten VV Dongen een innovatie -/ stimuleringssubsidie van € 6.000,-
https://dongen.nieuws.nl/nieuws/20180317/subsidie-vv-dongen-pilot-innovatie-vrijwilligersbeleid/
2018-03-17T14:54:17+01:00
https://dongen.nieuws.nl/media/sites/88/2013/09/jmnz3pemnpa7esumxx4wpjxkr-vvdongenpoort.jpg
Nieuws, Sport