Ontwerp omgeving Cammeleur wordt concreet

Foto:

Het college heeft afgelopen week ingestemd met het definitieve ontwerp voor de omgeving van De Cammeleur en besloten over gaan tot de voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie.

Uitgangspunten
Het inrichtingsplan voor de omgeving van De Cammeleur vloeit voort uit de visie op Park Vredeoord en het Wilhelminaplein, die begin dit jaar door het college is vastgesteld. Bij het maken van het inrichtingsplan is gekeken hoe De Cammeleur kan worden verbonden met de omgeving. De opgave was om de monumentale bomen te behouden en Park Vredeoord vanaf de Hoge Ham beter zichtbaar te maken. Het resultaat is dat de ruimte tussen De Cammeleur en Villa Vredeoord (restaurant Winkk/hotel De Villa) als een breed entreegebied wordt ingericht, met meer groen en bankjes en minder bestrating. In het entreegebied komen geen parkeerplaatsen, wel fietsenrekken. De Cammeleur en restaurant-hotel krijgen aan de achterzijde een terras. Beide terrassen kijken uit op het park en een optreedlocatie.

Oude glorie
Het verdwijnen van de parkeerplaatsen uit het entreegebied heeft gevolgen voor de zeven parkeerplaatsen die eigendom zijn van restaurant Winkk/hotel de Villa. In het ontwerp is een nieuwe parkeervoorziening gemaakt in de huidige ‘voortuin’. Het geheel wordt omzoomd met een haag en een oud hekwerk, dat vroeger toebehoorde aan Villa Vredeoord. Het college heeft ingestemd met een grondruil om de brede entree mogelijk te maken.

Parkeren
Voor kort parkeren door bezoekers van de Cammeleur worden extra parkeerplaatsen gerealiseerd op het pleintje aan de overkant aan de Hoge Ham. In overleg met de winkeliers en de vastgoedeigenaar is een ontwerp gemaakt, dat aansluit bij de inrichting rondom De Cammeleur. Voor het gebruik van het pleintje is een recht van opstal ondertekend met de vastgoedeigenaar. Extra plaatsen voor kort parkeren zijn voorzien aan de Dr. Willem Dreeslaan. Deze worden meegenomen in het totaalontwerp voor het gebied Dr. Willem Dreeslaan-Looiershof-Wilhelminaplein. De voorbereidingen voor dit centrum-deelproject zijn inmiddels van start gegaan. In het entreegebied is ruimte voor 124 fietsparkeerplaatsen (dagelijks gebruik). Er komt ook een oplaadpunt voor elektrische fietsen.

Looproutes
Aanvullend op bovenstaande parkeermaatregelen, zullen bezoekers van De Cammeleur gebruik gaan maken van parkeerterreinen in de omgeving, waaronder het Looiershof en het Wilhelminaplein. Er komt een duidelijke bewegwijzering, zodat de grote parkeerplaatsen in de omgeving eenvoudig te vinden zijn. Tussen de parkeerterreinen en De Cammeleur komen goede looproutes, voorzien van duidelijke bewegwijzering en goede verlichting in het park.

Kiss & Ride
De brede entree krijgt aan de Hoge Ham zijde extra ruimte om even stil te staan en in- en uit te stappen.

Optreedlocatie
Het afgelopen jaar heeft een enthousiaste werkgroep met vertegenwoordigers uit het culturele veld de voorwaarden geschept voor de invulling van een optreedlocatie in het park. Daarnaast is een programmacommissie van start gegaan om ervoor te zorgen dat er op deze plek ook daadwerkelijk mensen gaan optreden. De programmacommissie heeft als doel gesteld om in de zomermaanden 10 kleinschalige activiteiten te gaan organiseren die gratis bezocht kunnen worden. Daarnaast zijn ook andere initiatieven welkom. Momenteel wordt bekeken op welke wijze de vergunningverlening anders geregeld kan worden zodat deze soepel doch verantwoord kan verlopen.

De optreedlocatie wordt inmiddels al ‘het parkpodium’ genoemd. Dat betekent niet dat er ook daadwerkelijk een podium komt. De optreedlocatie blijft laag en wordt voorzien van een vlonderpartij zodat het wortelpakket van de Amerikaanse eik niet beschadigd wordt. Om de optreedlocatie meer cachet te geven, wordt gekeken naar een ontwerp waarbij de locatie met een zeilconstructie wordt overkapt. Het ontwikkelen van een optreedlocatie is inhoudelijk en deels financieel een apart traject en zal op een later tijdstip met het ontwerp van de buitenruimte worden samengevoegd.

Laden en lossen
Om zo min mogelijk verkeer in het entreegebied te krijgen, wordt de aanvoer van materialen voor optredens en theaterproducties geregeld via een speciale ingang aan de zijde van de Dr. Willem Dreeslaan. De bevoorrading van De Cammeleur gebeurt via de Hoge Ham.

Behoud van monumentaal groen
Voor de grote bomen in het plan is onderzocht hoe de groeiplaats kan worden verbeterd. Op locaties waar gewerkt wordt met halfverharding, wordt gebruik gemaakt van druk verspreidende wapening en een water- en zuurstofdoorlatende constructie. Ook wordt een zwevende vloerconstructie aangebracht om oppervlakkig groeiende boomwortels niet te beschadigen. Dit wordt toegepast bij de kastanje in het entreegebied en bij de Amerikaanse eik bij de optreedlocatie.

Water
Het regenwater dat in het entreegebied valt zal zoveel mogelijk naar de bomen vloeien en anders via de halfverharding in de grond zakken. Het water dat van het dak afkomstig is, zal aan de achterzijde worden opgevangen in een verdiept grasveld (wadi) en kan daar in de bodem weg zakken. De oude vijver wordt vervangen door een zogeheten ‘plas-drassituatie’ met oeverbeplanting, waar vogels en kleine zoogdieren kunnen drinken.

Samenwerking
Het inrichtingsplan is tot stand gekomen met meerdere organisaties en belanghebbenden die georganiseerd zijn in een ontwerpatelier. Hierin nemen deel aanwonenden, gebruikers van de nieuwe Cammeleur, eigenaren van restaurant Winkk/hotel Winkk, Dongen Promotion, Parkplezier, winkeliers en de eigenaar van het plein aan de overzijde aan de Hoge Ham en Heemkundekring de Heerlyckheit Dongen. Bureau Kragten heeft dit proces begeleid en alle ideeën verwekt tot een ontwerp. De inrichting van de omgeving van De Cammeleur maakt onderdeel uit van de herinrichtingsplannen voor het centrum (deelproject D1). In het meerjareninvesteringsprogramma is een budget gereserveerd van in totaal
€ 472.000,- exclusief btw.

Planning
Het streven is om na carnaval te beginnen met de herinrichting van het pleintje aan de Hoge Ham aan de overzijde van De Cammeleur. Zodra de bouw van de Cammeleur zodanig ver gevorderd is dat de bouwhekken kunnen worden verwijderd, kan het entreegebied worden heringericht. Het is de bedoeling dat de gehele buitenruimte klaar is zodra De Cammeleur over enkele maanden in gebruik wordt genomen.

Reacties

article
89926
Het college heeft afgelopen week ingestemd met het definitieve ontwerp voor de omgeving van De
https://dongen.nieuws.nl/nieuws/20171204/ontwerp-omgeving-cammeleur-wordt-concreet/
2017-12-04T22:51:27+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/88/2017/12/04224931/cammeleur04121.jpg
D'n Ham Vandaag, Nieuws