College positief over begroting voor 2016

Foto: CC0/Public Domain

Vandaag presenteerde het College van B & W de programmabegroting voor 2016. “Er is duidelijk sprake van een andere begroting dan de afgelopen jaren” aldus wethouder Ad van Beek. “Je merkt dat het weer wat beter gaat en dat heeft zijn weerslag op deze begroting. Het ziet er allemaal wat gunstiger uit.”

De Programmabegroting 2016 biedt, in tegenstelling tot de vorige begrotingen, financiële ruimte voor nieuw beleid. Er zijn géén aanvullende bezuinigingen nodig. Ook heeft het college extra lastenverzwaring voor de inwoners kunnen vermijden. ,,Met deze begroting bouwen wij aan een vitale toekomst voor onze kernen Dongen, ‘s Gravenmoer en Klein-Dongen-Vaart. Dat doen we financieel en sociaal solide, dat zijn de vaste vertrekpunten in ons beleid”, aldus burgemeester Marina Starmans.

Nieuwe projecten
Voor 2016 staat een aantal strategische projecten op stapel. De Cammeleur wordt halverwege het jaar gesloopt, waarna wordt begonnen met de bouw van de nieuwe Multifunctionele accommodatie (MFA). In Dongen-Vaart wordt de voorbereiding van de nieuwbouw van de St. Agnesschool verder ter hand genomen. Het centrumplan wordt verder uitgewerkt met de aanpak van het Looiersplein, alsmede de Tramstraat-St. Josephstraat (inclusief de kruising Tramstraat). Ook is voorzien in de reconstructie van het fietspad Eindsestraat alsmede in de aanleg van een recreatief fietspad tussen de Wielstraat en
Waspikse weg in ’s Gravenmoer.

Nieuw beleid
Het college doet de raad een aantal voorstellen voor nieuw beleid. Zoals: een verruiming van het minimabeleid. Vanaf 1 januari 2016 kan de inkomensgrens worden verhoogd van 110% naar 120% van het wettelijke sociale minimum. Er is ruimte om volgens de kaders van het minimabeleid 30% meer Dongense huishoudens financieel extra te ondersteunen. Andere opties: het invoeren van zwemonderwijs bij zwembad De Vennen, project buurtbemiddeling,
indexering toepassen voor instellingen waarmee een BCF-contract is afgesloten, opdat de salarisontwikkelingen ingevolge de betreffende cao’s kunnen worden opgevangen.

Ook nieuw voor Dongen
De dienstverlening aan de inwoners wordt verder verbeterd. Begin 2016 wordt de website www.dongen.nl volledig vernieuwd; deze zal naast informatievoorziening, nadrukkelijk gaan fungeren als webwinkel van digitale producten. Zowel in De Beljaart als aan de Jan Mertenslaan heeft nieuwbouw van woningen plaats. In samenwerking met de voetbalclubs DVVC en Olympia’60 worden de sportparken Dongekant en Crispijn verzelfstandigd. Er worden samen met de partners nieuwe activiteiten en projecten opgezet voor JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht). De bermen op het bedrijventerrein Tichelrijt worden de komende 3 jaar verbeterd.

Visie
In januari biedt het college de raad een visie aan met duidelijke uitspraken over het toekomstig beleid voor de vijf belangrijkste pijlers van onze lokale samenleving. Daartoe is dit jaar informatie opgehaald bij inwoners, verenigingen, instellingen en ondernemers. ,,Wij vinden dat de verantwoordelijkheid van een gemeentebestuur verder reikt dan het verwezenlijken van ambities voor de huidige zittingsperiode”, aldus burgemeester Starmans.

Financiën
De opbrengst OZB (Onroerendezaakbelasting) stijgt met 2% inflatiecorrectie. In 2016 bedraagt deze ruim € 4,5 miljoen. De afvalstoffenheffing stijgt eveneens met 2% inflatiecorrectie, net als de rioolheffing. De tarieven op de milieustraat blijven gelijk. Op voorhand is de financiële reserve sociaal domein aangevuld, waarmee een buffer ontstaat voor het opvangen van risico’s. Tegelijkertijd wordt de vermogenspositie versterkt. Ook het weerstandsvermogen wordt versterkt door een storting aan de algemene reserve: zowel in 2016 als 2017 met €100.000

Reacties