Provincie komt met extra alternatief N629

Foto:

Er wordt een extra alternatief toegevoegd aan het onderzoek naar het voorkeursalternatief voor de nieuwe wegverbinding N629 tussen Oosterhout en Dongen. Dit tracé loopt parallel aan het tracé Parallel-Noord, maar gaat via ’t Blik en een nieuwe brug over het Wilhelminakanaal. De Westerlaan zal in dit alternatief worden afgesloten voor doorgaand verkeer. Dat is een van de uitkomsten van de inspraakprocedure eerder dit jaar. Eind augustus stelde de provincie de reactienota vast. Daarin staat dit vijfde alternatief opgenomen.

In de periode van 23 maart tot en met 4 mei 2015 lag de zogenaamde ’notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)’ ter inzage. Deze had betrekking op de provinciale weg N629 vanaf de aansluiting Ter Horst/Oosteind tot aan Dongen en de Westerlaan (tussen Middellaan en Steenstraat). In die notitie stonden alle tracé-alternatieven die onderzocht gaan worden en de onderzoeken die uitgevoerd gaan worden, om uiteindelijk een keuze voor het tracé te kunnen maken. Iedereen kon een zienswijze indienen.

Reactienota
De provincie heeft 32 zienswijzen ontvangen. Alle reacties zijn bekeken en beoordeeld en –individueel- van een reactie voorzien. Dit staat allemaal in de ‘reactienota’, die de provincie op 27 augustus 2015 heeft vastgesteld. Samen met de NRD vormt deze reactienota het uitgangspunt voor de verdere uitwerking van de plannen in een Milieueffectrapport (MER) en een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). U kunt de hele reactienota én NRD vinden op www.brabant.nl/N629.

vijfdealternatief

De inspraakprocedure heeft een aantal aandachtspunten en aanvullingen voor de verdere onderzoeken opgeleverd. De belangrijkste wijziging die de provincie naar
aanleiding van de inspraakprocedure heeft doorgevoerd is het toevoegen van een extra te onderzoeken alternatief, genaamd “Parallel Noord – Nieuwe brug”. Het is de groene lijn in bovenstaand plaatje. Vanaf de AVRI wordt ter hoogte van ‘t Blik een tracé gekozen dat, aan de westkant, buiten bebouwingsclusters en de begraafplaats om gaat. De Westerlaan zal in dit alternatief worden afgesloten voor doorgaand verkeer.

Reactie College
Het college van B & W van Dongen heeft inmiddels een brief aan de provincie gestuurd waarin wordt benadrukt dat Bundeling-Zuid (zie paarse lijn) door Dongen wordt gezien als beste alternatief voor de nieuwe wegverbinding tussen Dongen en Oosterhout (N629).

Reacties