Spaanders: “wanneer eindigt de komkommertijd?”

Foto:

‘Spaanders’ is een column waarin Dongenaar Henk Spaan zijn visie geeft op actuele Dongense zaken, de lokale politieke processen en al wat verder afkomt op de bewoners van de gemeente Dongen. Prikkelend en altijd op zoek naar het hoe en waarom van zaken. Henk Spaan (67) heeft 40 jaar overheidservaring, waarvan gedurende meer dan 27 jaar als gemeentesecretaris. Op dit moment houdt hij zich vooral bezig met managementadvisering en coaching.

Wanneer eindigt de komkommertijd?

Eind juli schreef ik dat het toen komkommertijd in Dongen was. We zijn nu begin september, maar de komkommertijd lijkt nog niet voorbij. Weinig nieuws van het gemeentelijk front. Het zal wel stilte voor de storm zijn.

Om me voor te bereiden op de periode na de storm, heb ik de Perspectiefnota 2016 maar eens gelezen. Het is echt een stuk voor “de liefhebber”. Het is een wollig stuk dat lastig toegankelijk is. Het is ook moeilijk om het totaal te overzien en de dwarsverbanden te ontdekken.

Mijn constatering is wel dat er in 2015 nog niet heel veel gebeurd is dat optimisme voor 2016 en de jaren daarna, rechtvaardigt. De gemeente zit financieel nog steeds in zwaar weer. Zo is de prognose dat de algemene rijksuitkering zal afnemen met een bedrag van ruim € 600.000,– en dat de zogenaamde uitkering sociaal domein zal dalen met bijna € 350.000,–.

Al met al geeft het college van burgemeester en wethouders aan dat het financiële perspectief van 2016 zal verslechteren t.o.v. 2015. Voorzichtig zegt het college er echter wel bij dat men mogelijkheden ziet om het gat te dichten. Dat is afwachten tot de aanbieding van de begrotingsstukken voor 2016 en het daarbij behorende meerjarenperspectief. Het zou zo maar kunnen dat hiervoor reserves of eenmalig beschikbare middelen voor worden ingezet. Dat is wel begrijpelijk, maar naar de toekomst toe wel heel gevaarlijk. Ik ben heel nieuwsgierig.

Daarbij gaat het me niet alleen om de financiën. Natuurlijk is het belangrijk voor ons om te weten wat het voor de inhoud van “onze portemonnee” betekent. Als er maar goede dingen met het geld gedaan worden. Die intentie is er bij het college zeker. Uiteraard kan iedereen er het zijne van vinden, maar ergens moeten de beslissingen genomen worden. In ons democratisch bestel zijn daar de gemeenteraad en het college voor. Zij hebben dan ook beslist geen gemakkelijke taak.

Naast financiën gaat het dus vooral om inhoud. Het is van groot belang dat bij het nemen van inhoudelijke besluiten door raad en college, het zo helder mogelijk is wat wij als inwoners willen en hoe wij naar de toekomst van Dongen kijken. Of anders gezegd, wat krijgen we voor ons geld.

Ik gaf al eerder aan dat wij als inwoners daar een rol bij kunnen spelen. We moeten ervoor zorgen dat de noodzakelijke informatie bij het gemeentebestuur bekend is. Daarom mijn advies om, waar je dat kunt, je mening ook te geven. Dat kan op heel veel manieren. Brieven sturen, inspreken, naar informatiebijeenkomsten gaan, wethouders en raadsleden aanspreken etc. Niet elk individu zal zijn persoonlijke zin krijgen. Dat is nou eenmaal onmogelijk als je, zoals raad en college in de positie zit dat je de belangen moet behartigen van ruim 26.000 inwoners. Wel zullen alle individuele meningen ertoe leiden dat er bij besluitvorming meer en meer rekening gehouden wordt met wat er bij ons als inwoners leeft. Dat betekent meedoen en niet langs de zijlijn staan mopperen.

Waar ik me wel zorgen over maak, is de personele bezetting. Er zijn enorme bezuinigingen op dit punt doorgevoerd. De bedoeling is dat er binnenkort een strategische personeelsplanning voor de komende jaren komt. Deze moet dan de onderbouwing geven van de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van het personeelsbestand voor de komende vier jaar. Dit wordt dan gekoppeld aan een strategisch opleidingsplan. Alles bij elkaar heel belangrijk en nuttig. Wat dat betreft staat de inhoudelijke benadering dan goed op een rij. Mijn zorg zit hem erin dat een en ander zal moeten passen bij de financiële mogelijkheden. Die zijn er eigenlijk niet en bovendien ligt er ook nog een financiële taakstelling op dit punt. Spannend!

Over een paar weken weten we meer. Mijn vrouw en ik hebben de komende weken vakantie. Ik heb besloten om in die weken in principe geen columns te schrijven. Na 5 oktober a.s. ben ik er weer.

Reacties