Kwaliteit speelwater Beljaart Buiten verbeterd

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Gemeente Dongen en Waterschap Brabantse Delta hebben afgelopen week werkzaamheden uitgevoerd in natuurspeeltuin Beljaart Buiten met als doel de kwaliteit van het speelwater te verbeteren.

In de Onkelsloot, grenzend aan het speelwater van Beljaart Buiten, werd een zogeheten bypass gemaakt. Er werd een aanvoerleiding aangelegd, waardoor vanaf een hoger gedeelte van de Onkelsloot het speelwater werd ververst. Door de maatregel zal de doorstroming verbeteren en de temperatuur in het ondiepe speelwater lager blijven. Dit komt de algehele waterkwaliteit ten goede.

Aanleiding
Eerder dit jaar en vorig jaar kregen kinderen last van huidirritaties nadat zij langdurig hadden gespeeld in het water van Beljaart Buiten. Bij diverse onderzoeken zijn een soort blauwalg en een parasiet (cercariën) aangetroffen, die zwemmersjeuk veroorzaakt. Naar aanleiding van deze klachten heeft de gemeente in samenwerking met Waterschap Brabantse Delta uiteenlopende maatregelen onderzocht die de waterkwaliteit van het speelwater in Beljaart Buiten kunnen verbeteren.

Resultaat onderzoek
Uit het onderzoek bleek dat het risico op gezondheidsklachten als gevolg van spelen in een natuurlijke omgeving, ongeacht welke maatregel, niet uit te sluiten is. Met andere woorden: bij alle denkbare maatregelen is de kans op blauwalg, zwemmersjeuk of andere irritatiebronnen blijvend aanwezig. In natuurlijk water zitten namelijk veel organismen die om allerlei redenen (weer, temperatuur, gebruik) de overhand kunnen krijgen en tot last kunnen zijn.

Maatregelen
Wel zijn er maatregelen mogelijk die de waterkwaliteit kunnen verbeteren. In juni besloot het college van B&W een krediet beschikbaar te stellen van € 30.000,- voor het nemen van enkele maatregelen. Behalve de bypass in de Onkelsloot (gefinancierd door het waterschap), worden binnenkort ook het watersysteem en de hondenweide fysiek van elkaar gescheiden. Ook wordt de beplanting zoveel als mogelijk uit het speelwater gehaald. Daarnaast wordt de kwaliteit van het speelwater de komende tijd gemonitord op mogelijke veroorzakers van huidklachten. Door middel van borden blijft de gemeente bezoekers er op wijzen om langdurig contact met het speelwater in Beljaart Buiten te vermijden.

Reacties