Voortgang aanpak kruising bibliotheek

Foto:

De gemeente is bezig met de voorbereidende werkzaamheden voor het verbeteren van de kruising bij de bibliotheek. Voor de oversteekplaats voor voetgangers en fietsers ter hoogte van de Mgr. Schaepmanlaan en de Drijversveld wordt een ontwerptekening uitgewerkt.

Ook zijn de nutsbedrijven zoals Brabant Water en Enexis ingeschakeld om te kijken wat er ondergronds aan werkzaamheden moet gebeuren. Daarnaast voert de gemeente overleg met vervoermaatschappij Arriva over de herinrichting van de kruising. In augustus wordt de aanbestedings- en gunningsprocedure opgestart. De planning is om de vernieuwde kruising in het najaar van 2015 klaar te hebben.

Gevaarlijke situaties
In een persbericht meldt de gemeente: “Ondanks de aanpassingen die in het verleden zijn uitgevoerd aan de kruising, blijft het een punt waar gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan. De diversiteit aan bestrating, straatmeubilair, verkeersborden, verlichtingsniveau en -kleuren en de onopvallendheid van de fietsoversteek zijn hier mede oorzaak van. De attentiewaarde van de bestuurder ligt hierdoor niet waar het behoort, namelijk op de fietsoversteek.”

De maatregelen
Op 19 mei jl. heeft het college van B&W besloten de oversteek te verbeteren en uitvoering te geven aan een integrale oplossing. Op hoofdlijnen bestaat de oplossing uit een kruispunt uitgevoerd in asfalt, het overstekende (brom)fietspad in rood asfalt, een attentiewaarde-verhogende maatregel in de vorm van LED-verlichting, het toepassen van gelijke verlichtingsniveaus en -kleuren en het verlagen van het gazon nabij de vijver voor een betere afwatering. Door de laatste maatregel kan wateroverlast in de toekomst worden verminderd.

Voorafgaand aan de besluitvorming is overleg gevoerd met de wijkraden Centrum en Biezen. Zij hebben ingestemd met de variant die nu wordt uitgewerkt. De totale investeringskosten bedragen € 81.500,00.Voor het project wordt provinciale subsidie aangevraagd.

Reacties