Financiële tegenvallers voor Dongen

College en gemeenteraad staan voor een zware opdracht. Bij het maken van de Programmabegroting 2015 moeten duidelijke keuzes worden gemaakt. Dat is het gevolg van forse financiële tegenvallers in de jaarstukken van 2013. Het jaarverslag en de jaarrekening zijn vandaag (dinsdag 10 juni 2014) door het college aangeboden aan de gemeenteraad. 

De reguliere exploitatie sluit met een voordelig saldo van € 349.000,- Met het jaarverslag en de jaarrekening legt het college aan de raad verantwoording af over de doelstellingen, de voornemens en het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. De jaarstukken zijn daarmee het sluitstuk van de planning- en control-cyclus. De in 2012 ingezette verbetering van budgetbeheer en budgetbeheersing, door onder andere meerdere financiële rapportages aan college en management, is het voorbije jaar voortgezet. Mede door een aantal incidentele meevallers, sluit de regulaire exploitatie voordelig.   
Ontwikkelingen
Na het sluiten van het boekjaar op 31 december 2013, heeft zich een drietal belangrijke ontwikkelingen voorgedaan welke op basis van wettelijke voorschriften in de jaarrekening verwerkt moeten worden. Deze hebben grote invloed op het financieel perspectief.
Beljaart
De eerste belangrijke ontwikkeling betreft de oplossing van de energieproblematiek in Fase 2 van de Beljaart. Op 24 april 2014 heeft de gemeenteraad besloten een voorziening van € 1,8 miljoen  beschikbaar te stellen voor de aanleg van gas in de wijk / systeem van individuele warmtepompen, met als dekking de algemene reserve. Ingevolge het nieuwe coalitieakkoord (april 2014) wordt de algemene reserve in 2014 aangevuld met € 1,5 miljoen. Dit bedrag is een overheveling van de bestemmingsreserve reiniging. 
Pensioenwet
De tweede belangrijke ontwikkeling betreft het ophogen van de voorziening Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA). In het tweede kwartaal van dit jaar is een nieuwe berekening opgesteld met  daarin de prognose van pensioenaanspraken van (ex-)wethouders, en partners. Als gevolg van de gestegen levensverwachting, renteberekening en verwerking van partnerpensioenen, moet de voorziening per 31 december 2013 een omvang hebben van  € 2.031.000. Daartoe dient deze post eenmalig te worden opgehoogd met een bedrag van € 394.000.
Grondzaken
De derde belangrijke ontwikkeling betreft de grondexploitatie en dan met name de NIEGG (Niet In Exploitatie Genomen Gronden). Op 24 oktober 2013  heeft de gemeenteraad de voortgangrapportage Grondexploitatie 2014 vastgesteld. Nu blijkt dat de daarin opgenomen boekwaarde van het complex Noorderlaan en het complex Tichelrijt 3, te hoog is, afgezet tegen de huidige marktwaarde van dergelijke gronden. Deze conclusie is recent getrokken door het college op basis van de rapportage van een taxatiebureau. Extra afwaardering van het complex Noorderlaan (€ 312.000,-) en het complex Tichelrijt 3  (€ 2,2 miljoen) was een voorwaarde voor het verkrijgen van een goedkeurende accountantsverklaring. Dit betekent dat de gemeente Dongen een fors verlies moet nemen op de grondexploitatie. Andere gemeenten met grondvoorraden hebben dat al eerder gedaan, of zullen dat de komende jaren ook moeten doen.  
Totaal
Als gevolg van de voorziening Beljaart (€1.8 miljoen), de ophoging voorziening APPA (€ 394.000,-), de afwaardering van de complexen Noorderlaan / Tichelrijt (€ 2,5 miljoen), komt het jaarrekeningsaldo 2013  uit op een negatief resultaat van € 4,4 miljoen. Dit is na verrekening van het voordelig saldo van € 349.000,- op de reguliere exploitatie.
Reactie wethouder
,,De uitkomst van de jaarstukken is een enorme tegenvaller. Met name de forse extra afwaardering die we moeten doen in de grondexploitatie komt onverwacht”, aldus wethouder Ad van Beek (financiën). Hij benadrukt dat er sprake is van een grote financiële opgave voor de toekomst. ,,College en gemeenteraad zullen zich moeten gaan beraden wat de effecten zijn op de Programmabegroting 2015. Deze cijfers zetten onze exploitatie onder druk. Daar hebben we komende jaren last van. Het betekent een beperking van onze mogelijkheden. Samen zullen we goed moeten gaan zoeken naar oplossingen. Maar MFA en Beljaart staan daarbij niet ter discussie.”