Intentie tot overname Stichting Richting door ContourdeTwern

Foto:

Vandaag is het personeel van Stichting Richting geïnformeerd over de intentie tot overname van de activiteiten van Stichting Richting door ContourdeTwern.  Eind 2013 heeft het bestuur van Stichting Richting de gemeente Dongen op de hoogte gebracht van het feit dat zij erover nadachten om de stichting onder te brengen bij een professionele welzijnsorganisatie. Stichting Richting gaf hierbij aan dat een vrijwillig bestuur niet langer de capaciteit kan leveren om in te spelen op diverse ontwikkelingen op het gebied van welzijn. Dit gezien de huidige ontwikkelingen binnen het sociale domein en personele aangelegenheden. De gemeente heeft destijds in een vertrouwelijk gesprek aangegeven hier niet negatief tegenover te staan.

Keuze en intentie
Het bestuur van Stichting Richting heeft gesprekken gevoerd met diverse partijen. Gezien de regionale samenwerking in de regio Midden-Brabant is ervoor gekozen serieuze gesprekken te voeren met het regionaal opererende ContourdeTwern. Na de vervolggesprekken, die zijn gevoerd sinds december 2013 hebben het bestuur van Stichting Richting en de gemeente Dongen een intentieovereenkomst getekend om te komen tot overdracht van de welzijnszaken van Stichting Richting naar ContourdeTwern. Hiermee staat de intentie zwart op wit én is gewaarborgd dat de gemeentelijke randvoorwaarden in de onderhandeling worden meegenomen. Op 14 maart jl. hebben dhr. Leeggangers (bestuurder Stichting Richting), dhr. Mevis (bestuurder ContourdeTwern) en wethouder Starmans een eerste kennismakingsgesprek gevoerd.
Randvoorwaarden
De randvoorwaarden die de gemeente stelt bij een overname gaan onder andere over:
– De inzet van het eigen vermogen van de stichting;
– De situatie na 2016 (aan de overdracht van het BCF contract 2013-2016 aan de ContourdeTwern geen rechten ontleend kunnen worden voor de periode daarna. Dit geldt overigens voor alle BCF-contracten);
– Lokale verankering;
– Behoud personeel;
– Beheer van jongerencentrum De Poort;
– Financiële consequenties (schaalvergroting dient een positief financieel óf kwalitatief voordeel te hebben).
Juridische consequenties
De gemeente Dongen heeft de juridische consequenties van de overdracht tussen Stichting Richting en ContourdeTwern onderzocht en daar is uitgekomen dat deze ontwikkeling geen juridische consequenties hoeft te hebben voor het BCF-contract 2013-2016 dat met de stichting is afgesloten. 
Vervolg
Het personeel van Stichting Richting is inmiddels op de hoogte gebracht van de intentie tot een overname door ContourdeTwern. De komende weken wordt vorm en inhoud gegeven aan de overdracht met de intentie om dit zo spoedig mogelijk te effectueren