Nieuw in Dongen: Klankbordgroep Leerlingenvervoer

Foto:

Onlangs is de Klankbordgroep Leerlingenvervoer opgericht. Het college van Burgemeester en Wethouders vindt het belangrijk om signalen, opmerkingen en klachten mee te kunnen nemen bij de uitvoering en verdere ontwikkeling van het leerlingenvervoer. De inbreng van een Klankbordgroep kan daarbij helpen om waar nodig verbeteringen aan te brengen en bij te kunnen sturen. Samen met deze klankbordgroep wil het college ouders betrekken bij het bevorderen van de kwaliteit van het leerlingenvervoer. 

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Als ouder of verzorger bent u er verantwoordelijk voor dat uw kind dagelijks op school komt. In veel gevallen is dat geen probleem omdat de school om de hoek is. Deze kinderen lopen, fietsen of gaan met het openbaar vervoer naar school. Het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar voor sommige kinderen is dat niet het geval. Speciaal voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen heeft Dongen de regeling leerlingenvervoer. Circa 180 kinderen uit Dongen maken gebruik van deze regeling. Zij krijgen een tegemoetkoming voor openbaar vervoer, fiets, of het gebruik van eigen vervoer van de ouders. Veel kinderen worden daarnaast door taxibusjes naar school vervoerd.
Klankbordgroep Leerlingenvervoer opgericht
De gemeente Dongen heeft een aantal bijeenkomsten georganiseerd voor ouders van kinderen die gebruikmaken van het leerlingenvervoer. Tijdens die bijeenkomsten is gebleken dat er bij zowel ouders als gemeente behoefte bestaat aan het instellen van een Klankbordgroep Leerlingenvervoer.
Wat doet de Klankbordgroep Leerlingenvervoer
De klankbordgroep biedt ouders gelegenheid mee te praten over de kwaliteit van het vervoer en behartigt de collectieve belangen van de leerlingen en hun ouders/verzorgers. De Klankbordgroep kan gevraagd en ongevraagd adviseren aan het college van B&W en de gemeenteraad. Het gaat daarbij om beleidsmatige zaken. Individuele zaken, klachten of bezwaarschriften behoren niet tot de bevoegdheid van de Klankbordgroep: deze kunnen ouders bij het Servicepunt Leerlingenvervoer indienen. De gemeente zal bij elke beleidswijziging advies aan Klankbordgroep vragen en betrekt dit advies bij de besluitvorming. Indien nodig legt het college het advies voor aan gemeenteraad, bijvoorbeeld als het een wijziging van de verordening betreft. De gemeente rapporteert aan de Klankbordgroep wat er met de adviezen is gebeurd. 
Wie zitten er in de Klankbordgroep Leerlingenvervoer?
Tijdens de informatiebijeenkomsten bleek er veel animo bij ouders om deel te nemen aan de klankbordgroep. Het college heeft daarom een selectie uit de aanmeldingen gemaakt. Afhankelijk van het schooltype kan de problematiek van leerlingen bij de uitvoering van het leerlingenvervoer verschillen. De samenstelling van de Klankbordgroep is daarom een representatieve weerspiegeling van de verschillende schoolsoorten. De klankbordgroep bestaat uit 5 ouders/verzorgers, namelijk:
– ouders/verzorgers van kinderen uit het basisonderwijs;
– ouders/verzorgers van kinderen van het voortgezet onderwijs, en
– ouders/verzorgers met kinderen die gebruikmaken van het vervoer van en naar de Wissel in Oosterhout.
Het betreft de volgende personen: De heer T. de Bresser, Mevr. M Stultjens, Mevr. M. Sterkens, de heer P. van der Linden, en Mevr. C. van Dongen.
Algemene belangen
De klankbordgroep vindt het belangrijk dat ouders op de hoogte zijn van de instelling van de klankbordgroep, waarmee de klankbordgroep herkenbaar is als aanspreekpunt voor ouders. Echter, de klankbordgroep behartigt de algemene belangen van ouders van kinderen in het leerlingenvervoer. Klachten en individuele zaken worden daarom niet door de klankbordgroep behandeld. 
Bereikbaarheid
De klankbordgroep Leerlingenvervoer is bereikbaar op 
emailadres [email protected]